Är de tillräckligt utbildade för att kunna behandla sina patienter utan diskriminering?
Are they sufficiently trained to treat their patients without any discrimination?
Vi måste behandla fördelarna med detta projekt som en förstahandsprioritet.
We must treat the merits of the project as the first priority.
Kommissionen måste börja behandla medelhavsodlarna på ett rättvist sätt.
The Commission must begin to treat Mediterranean farmers fairly.
Däremot kan rådet behandla ärendet inför sammanträdet den 14 maj.
The Council can, however, attend the sitting of 14 May.
Med tanke på att det är omöjligt att behandla alla situationer, måste de prioriterade regionerna och programmen identifieras.
Given that it is impossible to attend to all situations, the priority regions and programmes need to be identified.
Parlamentet bör behandla en sådan väsentlig fråga med stort allvar, för att senare på lämpligt sätt kunna välkomna båda dessa länder i vår mitt.
Parliament should attend to such a major issue with great seriousness, in order, later on, to be able to welcome both of these countries into our midst in the appropriate manner.
Nästa möte blir i Afrika och kommer att behandla regionens problem.
The next meeting will be in Africa and will cover the problems of the region.
Med tanke på att det ena inte utesluter det andra ber vi parlamentet att behandla detta.
Since these topics are not mutually exclusive, we would ask Parliament to cover this topic too.
Det kommer även att behandla frågan om stadsstöd, inte enbart för järnvägssektorn utan även för vägtranporter i allmänhet.
It will also cover state aids not only in the rail sector but in land transport generally.
Att behandla utvecklingsfrågor, det är att ta upp en av de ädlaste uppgifter som finns.
To discuss development is to discuss one of the noblest tasks.
Rådet har för avsikt att nästa gång behandla villkorligheten i november i år.
The Council next intends to discuss conditionality in November this year.
Jag är glad åt att vi i dag kan behandla Jönsbetänkandet också.
Mr President, I am pleased that we can still discuss the Jöns report today.
Jag försäkrar att vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
I can assure you that we will handle the application as expediently as possible.
I 17 procent av ärendena existerade inget lämpligt organ som möjligtvis kunde behandla ärendet.
In 17% of the cases there was no competent body in existence that could possibly handle it.
För det tredje saknar kommissionen mänskliga resurser för att behandla och förvalta samarbetsprojekten.
Thirdly, the Commission does not have enough human resources to handle and manage the administration of cooperation projects.
För det tredje saknar kommissionen mänskliga resurser för att behandla och förvalta samarbetsprojekten.
Thirdly, the Commission does not have enough human resources to handle and manage the administration of cooperation projects.
Det är min avsikt att riktlinjerna skall behandla det viktigaste och vara mycket kortfattade.
The main message of the Olympic truce is: if we manage to have peace for 16 days, perhaps we can manage to have it forever.
Vi har dock kunnat behandla detta problem.
However, we have managed to address that problem.
Det innebär att man börjar på dag noll, och man kan då också behandla de gamla bilarna direkt.
If you charge this from day one, you can process the old cars straight away.
Fyll i formuläret för kontoåterställning så att vi kan behandla din begäran så snabbt som möjligt.
Please fill out an account recovery form to help us process your request as quickly as possible.
Detta handlar inte om EU: s ansvarslagstiftning som vi håller på att behandla på annat håll.
We are not concerned here with the EU's liability legislation, which we are in the process of debating elsewhere.
Veterinärer har omsorgsplikt och kommer alltid att försöka behandla ett sjukt djur.
Vets have a duty of care and will always try to treat a sick animal.
Om det överhuvud taget skall ske, bör vi i stället enbart behandla biomasseandelen av detta avfall.
If anything, we should try instead to use the biomass content of such waste.
Jag skall försöka att behandla de sju frågor som Brok ställde på ett så konkret sätt som möjligt.
I will try to deal as directly as possible with the seven questions raised by Mr Brok.
Om det överhuvud taget skall ske, bör vi i stället enbart behandla biomasseandelen av detta avfall.
If anything, we should try instead to use the biomass content of such waste.
Dessa används för att parlamentet inte skall behöva behandla allt.
They are used to ensure that Parliament does not have to deal with everything.
Det är ett smart biomaterial som vi faktiskt använde för att behandla den här patienten.
It's actually a smart biomaterial that we used, to actually treat this patient.
Även dessa frågor kommer vi att behandla under de kommande veckorna.
We are going to work on all these issues, too, over the coming weeks.
Han fick bl.a. behandla ett stort antal ändringsförslag.
Furthermore, he has had many amendments to work through.
Detta är endast några få initiativ: det finns fortfarande många fler att behandla inom EU.
These are only a few initiatives; there are still many more around which Europe could work.
Detta måste ske innan FN:s kommitté börjar behandla Rysslands krav.
This has to happen before the UN committee finishes examining Russia's claim.
Jag skall snart ta upp denna begäran men först skall vi behandla den punkt som står på föredragningslistan, nämligen Bouwmans begäran.
Thank you, Mr Gollnisch, I shall deal with that request in a moment, but let us first finish the point that is on the agenda, namely the request by Mr Bouwman.
Medicinska foder eller foder innehållande färdigblandade tillsatser med antibiotika har ett mycket definitivt syfte för stora besättningar: att behandla sjuka djur.
Medicated feed or feed containing pre-mixed antibiotic additives have one very definitive purpose on large units: to treat sick animals.
behandla (även: handla om)
Om det inte är fallet får de inte behandla beslutet som något irrelevant.
If it is not the case, they must not treat the decision as an irrelevancy.
Är de tillräckligt utbildade för att kunna behandla sina patienter utan diskriminering?
Are they sufficiently trained to treat their patients without any discrimination?
Vi måste behandla fördelarna med detta projekt som en förstahandsprioritet.
We must treat the merits of the project as the first priority.

Synonymer (svenska) till "behandla":

behandla

Användningsexempel för "behandla" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi beslutade således om en metod för att behandla hela frågan utan överlappning.
So we decided on a method of looking at the entire issue, without any overlaps.
Swedish(NL) ”Det är bättre att förebygga än att behandla”, är mottot för kommissionen.
(NL) 'Prevention is better than cure' is the motto of the European Commission.
SwedishVi kommer även att behandla dessa aspekter inom ramen för den pågående översynen.
We are also seeking to address these aspects in the ongoing revision exercise.
SwedishJag anser att parlamentet bör ändra sin syn på hur man ska behandla detta ärende.
I think Parliament should revise its view of how this matter should be dealt with.
SwedishDärför finns det ingen anledning att inte behandla Christodoulous betänkande.
Accordingly, there are no grounds for not dealing with Mr Christodoulou's report.
SwedishDet är ironiskt att detta möte kommer att behandla sju enskilda länders situationer.
It is ironic that this session will address seven individual country situations.
SwedishJag är rörd av uppfattningen att vi inte kan behandla dessa människor orättvist.
I am moved by the view that we cannot behave unreasonably towards these human beings.
SwedishOm en begäran hade inkommit hade vi kunnat behandla frågan på ett annat sätt.
Had there been a request, we could have considered this matter in a different way.
SwedishKommer rådet att behandla detta vid det möte i mars som ordföranden hänvisade till?
Will the Council be considering this at the meeting to which he referred in March?
SwedishDet här betänkandet har försökt behandla ett brett spektrum av svåra tekniska frågor.
This report has tried to tackle such a wide range of difficult technical issues.
SwedishJag vill nu behandla de många viktiga frågor som ni har tagit upp i frågan.
Let me now deal with the many important questions you have raised on this issue.
SwedishNästa månad kommer vi att behandla Oostlanders betänkande om muslimsk fundamentalism.
Next month we will be looking at the Oostlander report on Muslim fundamentalism.
SwedishUtan att behandla kärnan i ärendet, så ligger problemet i artiklarna 72 och 62.
Without going into the substance of the matter, the problem lies in Rules 72 and 62.
SwedishNär människor talar om diskriminering brukar de inte behandla dessa problem.
Normally, when people speak of discrimination, they do not address these problems.
SwedishVi har mycket snäva tidsramar för att behandla allt detta.
Mr President, we are stuck in a very tight time frame to deal with all of this.
SwedishCarlos Coelho, tack och gratulationer för ditt sätt att behandla detta ämne.
Mr Coelho, thank you and congratulations on the way you have handled this dossier.
SwedishJag kommer naturligtvis att behandla de olika politiska grupperna rättvist.
Obviously I will be even-handed in my treatment of the different political groups.
SwedishMen varför vi fortsätter behandla Nicaragua och Honduras sämre är för mig en gåta.
I cannot see why Nicaragua and Honduras still fail to qualify for the same treatment.
SwedishHärnäst skall jag behandla centrala frågor som hänför sig till givna ändringsförslag.
Next I would like to look at some key questions the proposed amendments deal with.
SwedishDetta innebär att vi antagligen får behandla denna bilaga igen till hösten.
This means that we shall presumably have to debate this annex again in the autumn.