"behärska" - Engelsk översättning

SV

"behärska" på engelska

SV behärska
volume_up
[behärskade|har behärskat] {verb}

Genom att behärska ankomst- och avgångstider kan vi befrämja konkurrensen.
We can promote competition through proper control of slots.
Det finns emellertid två tendenser som vi inte kan behärska.
But we have two trends that we cannot control.
Vet du att du har allvarliga problem med att behärska dig?
Has anyone ever told you, you have a serious impulse-control problem?
Ni måste leda en grupp kommissionärer och ni måste behärska administrativa detaljer.
You have to lead a team of Commissioners and you have to master details of administration.
Det som vi gör är att behärska det förflutna för att utforma en gemensam framtid.
What we are doing is mastering the past in order to forge a common future.
Det bör inte vara nödvändigt att behärska det engelska språket för att få tillgång till intressant innehåll på Internet.
It should not be necessary to master the English language in order to find interesting content on the Internet.
Människan kan inte behärska elementen.
Man cannot command the elements.
Vår grupp håller också med om att det är ytterst viktigt att behärska språket, och det skulle vara bra om någonting gjordes åt detta i ursprungslandet.
Our group also agrees that the command of the language is extremely important, and it would be good if something were to be done about this in the country of origin.
Är det inte sant att regeringarna blockerade konventet efter att de hade försökt att behärska det?
Is it not true that the governments blocked the convention after trying to dominate it?
behärska (även: svänga, gunga, dominera, svaja)

Synonymer (svenska) till "behärska":

behärska

Användningsexempel för "behärska" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet som vi gör är att behärska det förflutna för att utforma en gemensam framtid.
What we are doing is mastering the past in order to forge a common future.
SwedishÄven detta anser vi vara av grundläggande vikt för att behärska den industriella förändringen.
This too seems to us to be essential for the purposes of managing industrial change.
SwedishMitt intryck av provet är att kollegerna tycks ha lärt sig behärska systemet.
My impression from the test is that colleagues appear to have mastered the intricacies of the system.
SwedishAtt behärska informationsnäten är att behärska människorna.
The administration of computer networks is also administration of people.
SwedishAtt behärska tiofingersystemet och det matematiska och logiska tänkandet är viktiga framtidsfaktorer.
Touch-typing skills and a mathematically logical way of thinking are important factors for the future.
SwedishPå det kalla krigets tid handlade det om att hantera status quo, nu handlar det om att behärska förändringen.
During the Cold War era, we were concerned with managing the status quo - now we are trying to manage change.
SwedishFör att i framtiden undvika sådana kriser och kunna behärska dem, tror jag att förslaget är det första steget.
I think that, if we are to avoid and manage such crises in the future, this proposal is the first way forward.
SwedishÄr det inte sant att regeringarna blockerade konventet efter att de hade försökt att behärska det?
Is it not the Europe of governments, which in the arrogance of their power imagined that they could rule Europe on the side?
SwedishJag vill svara: Att behärska och utnyttja världsrymden är nyckeln till framgång i den moderna teknikens värld.
My answer is that mastery and exploitation of outer space is the key to success in the world of modern technology.
SwedishJag vet att ni har provocerat Schulz till att göra ytterligare ett inlägg, men jag skulle vilja be honom att behärska sig.
I know you have provoked Mr Schulz into further comment but I would ask him to exercise self-restraint.
SwedishMen jag kan knappt behärska mig att skjuta dig!
You, I'm having a hard time not shooting!
SwedishMan lär sig behärska reglerna.
When players are not doing well at a game, they do not ask for the rules to be changed, but learn them instead.
SwedishJag satt som ordförande i utskottsordförandekonferensen och jag har ännu inte lärt mig behärska konsten att vara på två ställen samtidigt.
I was chairing the Conference of Committee Chairmen and I have not yet perfected the art of being in two places at once.
SwedishJag anser att det är bra att se att vi kan behärska en bred majoritet för ett förslag som är en fortsättning på tidigare beslut i parlamentet.
I think it is to be welcomed that we can muster a broad majority for a proposal that extends Parliament's earlier decisions.
SwedishFör tillfället är brottslighetens uppfinningsrikedom så sofistikerad att det faktiskt är nödvändigt att känna till brottsvetenskapen för att behärska den.
The people who devise crimes have now become so sophisticated that we really need criminal science to beat them.
SwedishJag anser att det är bra att se att vi kan behärska en bred majoritet för ett förslag som är en fortsättning på tidigare beslut i parlamentet.
I think it is to be welcomed that we can muster a broad majority for a proposal that extends Parliament' s earlier decisions.
SwedishVi noterar invändningarna från Hermange om målet att behärska två av gemenskapens språk förutom modersmålet.
We take due note of the reservations expressed in Mrs Hermange's report regarding the objective of fluency in two Community languages in addition to the mother tongue.
SwedishOm inte annat har förhandlingarna med Turkiet hjälpt kommissionen och rådet att behärska konsten att göra förskönande omskrivningar.
(NL) Madam President, if nothing else, the negotiations with Turkey have helped the Commission and Council perfect the art of euphemisms.
SwedishDärför skulle jag sammanfattningsvis önska att de spanska parlamentsledamöterna kunde behärska sig, vara tysta och hålla lite mer ordning i sina egna hus.
Therefore, to conclude, I would like the Spanish MPs and MEPs to get a grip, keep quiet and put their own houses in order a bit more.
SwedishVarje barn - invandrare eller inte - måste behärska det nationella språket så pass bra när de börjar skolan att de kan följa undervisningen.
Every child - migrant or not - must have mastered the national language by the time they enter school to a degree that enables them to follow the teaching taking place there.