"begynnelse" - Engelsk översättning

SV

"begynnelse" på engelska

SV begynnelse
volume_up
{utrum}

1. allmänt

begynnelse (även: början, inledning)
volume_up
beginning {substantiv}
Ni sammanfattade era kommentarer med att säga att denna process befann sig i sin begynnelse.
Mr Roche, you concluded your remarks by saying that this process was at its beginning.
Vid årets begynnelse var det någon som vitsade om att målen för Lissabonmötet påminde om dem som Nikita Chrusjtjov ställde upp.
At the beginning of the year someone joked that the aims of Lisbon had become the promises of Nikita Khrushchev.
Alltsedan Europeiska unionens begynnelse har jämställdheten haft en stor roll både i fördraget och i lagstiftningen, och mycket har uppnåtts.
From the very beginning of the European Union, equality of opportunity has had a major role both in the Treaty and in legislation, and much has been achieved.
begynnelse (även: ursprung)
volume_up
origin {substantiv}

2. högtravande

begynnelse (även: början, start, inledning)
volume_up
commencement {substantiv}

Synonymer (svenska) till "begynnelse":

begynnelse

Användningsexempel för "begynnelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI EU:s begynnelse fanns det bara fattigdom där det inte fanns något arbete.
When the European Union started, poverty only existed where there was no work.
SwedishSedan tidernas begynnelse har mänskligheten kunnat anpassa sig till det naturliga klimatet.
Since the dawn of time, humankind has been able to adapt to the natural climate.
SwedishTraditionella växtbaserade läkemedel har använts i våra samhällen sedan tidernas begynnelse.
Traditional herbal medicines have been used in our societies from the earliest times.
SwedishVi bör satsa på rättvisa, en princip - equitas - som går tillbaka till den romerska rättens begynnelse.
We should be advocating fairness - equitas - a principle which dates from the earliest days of Roman law.
SwedishFör Kaba och de tillhörande ritualerna är kvarlevor från Islams begynnelse, från Muhammeds tid.
Because the Kaaba and the rituals around it are relics from the earliest phase of Islam, that of prophet Muhammad.
SwedishPå grund av människan genomgår atmosfären och de klimatcykler som styrt livet sedan civilisationens begynnelse förändringar.
Man is changing the atmosphere and the climatic cycles that have shaped human life since the dawn of civilization.
SwedishEnligt uppskattningar av geofysiker och historiker har jordbävningar krävt 150 miljoner människors liv sedan mänsklighetens begynnelse.
According to estimates by geo-physicians and historians, since the dawn of civilisation earthquakes have claimed the lives of 150 million people.
SwedishMen AVS-länderna kommer bara att ha ett tillräckligt starkt jordbruk om det skyddas på lämpligt sätt som en spirande industri vid dess begynnelse.
The ACP countries will, however, only have a sufficiently strong agriculture if it is adequately protected as a budding industry as it gets off the ground.
SwedishDen sociala dialogen är ännu i sin späda begynnelse, och det är viktigt att vi överlåter åt arbetsmarknadens parter att uppnå enighet med varandra och få etablerat ett samarbete.
Social dialogue is still in its infancy, and it is important for us to leave it to the parties to the labour market to achieve mutual agreement and establish a framework for collaboration.
SwedishJag tror att vi är överens om att det allra värsta för nanotekniken vore om produkter som vi släpper ut nu är dåligt kontrollerade och förstör nanoteknikens rykte i dess begynnelse.
(SV) I think we are agreed that the worst thing for nanotechnology would be if the products we release now are poorly monitored and damage the reputation of the technology in its early development.