SV begripa
volume_up
[begrep|har begripit] {verb}

Folk har då svårt att begripa att det inte gäller oljeprodukterna.
The people do not therefore understand why this cannot extend to oil products.
Det handlar om att skriva på ett tydligt, jargongfritt språk som vanligt folk kan begripa.
It is about writing in clear, jargon-free language that ordinary people can understand.
Vi kan heller inte begripa varför Indien ger militärt stöd.
We are also unable to understand why India is providing military aid.
begripa (även: titta på, laga, ordna, upptäcka)
Det är svårt att begripa hur både mänskliga och finansiella resurser ska kanaliseras.
It is difficult to see how both human and financial resources are to be channelled.
Vi måste äntligen begripa att det är en felaktig väg att gå!
Do you not finally see that this is the wrong approach?
I really cannot see any sense in that.
Många ledamöter kämpar för att begripa denna komplexa lag, som har gjorts ännu mer komplicerad genom rådets ingripande.
Many Members are struggling to comprehend and understand this complex piece of legislation, made even more complex by the intervention of the Council.
Jag kan därför inte begripa varför vi inte diskuterar parlamentets resolution före Pittsburgh så att vi kan utöva lämpliga politiska påtryckningar.
In this regard, I really cannot comprehend why we are not debating Parliament's resolution before Pittsburgh in order to apply appropriate political pressure.
begripa (även: förstå, fatta)
begripa (även: förstå)
begripa (även: förstå)
Om vi inte förstår hur Ryssland tänker om sin egen roll i världen kommer vi faktiskt inte att kunna begripa vad Kreml säger och gör.
If we do not understand how Russia thinks about itself in the world, we shall not actually make sense of what the Kremlin says and does.

Synonymer (svenska) till "begripa":

begripa

Användningsexempel för "begripa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag kan faktiskt inte begripa att allt detta skulle gagna den elektroniska handeln.
Quite frankly, I cannot believe that all this will benefit electronic commerce.
SwedishJag har full förståelse för dem, för det är svårt att begripa det som händer här.
I sympathise with all of them, because what is happening here is almost beyond belief.
SwedishJag kan inte begripa varför kommissionen ännu inte har genomfört förslagen.
Why they have not, as yet, been implemented by the Commission is beyond me.
SwedishVi välkomnar de ansträngningar som Belgrad nyligen gjort för att begripa dessa utmaningar.
We welcome Belgrade's recent efforts to understanding these challenges.
SwedishDet finns till exempel bioterrorism, ett hot som är svårt för oss att begripa eller föreställa oss.
There is bio-terrorism for example, a threat that is hard for us to grasp or imagine.
SwedishTerrorister ger nämligen inga antydningar på förhand det borde en utrikesminister begripa.
For terrorists do not give warnings, something which a Minister for the Interior should realise.
SwedishDetta kan många av oss helt enkelt inte begripa, för alla har ju tillgång till samma information.
Many of us find this absolutely impossible to believe when the same information is out there.
SwedishDet är inte bara så att det inte stämmer med den ursprungliga versionen, det är nästan omöjligt att begripa.
Not only does it not match the original version, but it is also almost incomprehensible.
SwedishDet visar dessutom att kommissionen är och var oförmögen att begripa frågans politiska dimension.
It simply proves, once again, that the Commission is still incapable of grasping the political dimension.
SwedishNu måste vi satsa på att få dem att begripa vad det innebär också.
Now we must make efforts to ensure that it does so.
SwedishFör mig verkar det svårt att begripa hur man kan göra det, på annat sätt än genom att begagna en ekonomisk modell.
It seems to me difficult to envisage how you could do that other than by using some economic model.
SwedishJag begär därför formellt att man inrättar ett utskott för frågor så att man därmed kan begripa hur det hela gått till.
So I formally ask for a committee of inquiry to be opened to investigate exactly what has happened.
SwedishNär skall man äntligen begripa, att tiden är mer än mogen för en insats med förnuftet, och helt säkert inte en med vapen?
When will it be realised that it is high time for the use of reason and most certainly not of weapons?
SwedishDet kan man inte längre få någon människa att begripa.
That can no longer be conveyed to anyone.
SwedishJag kan mycket väl begripa de berörda medborgarnas levnadshistorier, men mina egna upplevelser talar ett annat språk.
Mr President, obtaining food supplements as health products from the Internet is not encouraged by this report.
SwedishDet borde vi européer också begripa.
That is something we Europeans should also appreciate.
SwedishPå det här sättet går det knappast att begripa.
At the moment it is hardly comprehensible.
SwedishArtikel 5. andra stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen är det ingen som kan begripa.
The second paragraph of Article 5 of the Treaty establishing the European Economic Community is utterly unintelligible.
SwedishJag kan inte begripa varför EU hittills inte varit beredd att göra det som man i EU kom överens om före Cancúnkonferensen.
It is beyond me why the EU has not so far been prepared to do what the EU agreed upon prior to the Conference of Cancún.
SwedishKan du begripa de här nya tjejerna?