SV

begränsade {perfektparticip}

volume_up
begränsade
De ekonomiska förutsättningarna i kandidatländerna är begränsade.
The financial resources available to candidate countries are limited.
Energiförbrukningen fortsätter att öka, men naturresurserna är begränsade.
Energy consumption is continuing to grow, but the natural resources are limited.
Vi har begränsade oljetillgångar, men vi har också begränsad jordbruksmark.
We have limited oil resources, but we also have limited agricultural land.

Användningsexempel för "begränsade" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi är av fördraget begränsade, som jag tidigare nämnde, till förebyggande åtgärder.
We are restricted, as I said, insofar as the Treaty is concerned, to prevention.
SwedishSom ni alla vet har vi dock begränsade finansiella medel för landsbygdsutvecklingen.
But, as you all know, our funds within the rural development policy are limited.
SwedishKommissionen kan därför endast agera under mycket begränsade omständigheter.
The Commission can, therefore, only act in a very limited set of circumstances.
SwedishEU: s tillgängliga finansiella medel för detta år är tills vidare begränsade.
The financial resources made available by the Union for this year are limited.
SwedishEnergiförbrukningen fortsätter att öka, men naturresurserna är begränsade.
Energy consumption is continuing to grow, but the natural resources are limited.
SwedishDetta är ett bra exempel på pragmatisk och effektiv användning av begränsade resurser.
This is a good example of the pragmatic and efficient use of limited resources.
SwedishPresidenten utses genom direktval vart femte år och har begränsade befogenheter.
The President, elected by direct popular vote for a five-year term, has limited powers.
SwedishBegränsade riktade åtgärder tror jag är otillräckliga för att bemöta denna kris.
I believe that the limited targeted measures are insufficient to cope with this crisis.
SwedishSom politiker som använder begränsade resurser måste vi ändå ställa oss dessa frågor.
Yet, as politicians allocating finite resources, we must ask these questions.
SwedishJag skall studera möjligheterna här, men de är olyckligtvis ganska begränsade.
I am going to study the possibilities here but they are, unfortunately rather limited.
SwedishDetta är avgörande i en tid då behoven ökar och resurserna är begränsade.
At a time when needs are growing and budgets are constrained, this is critical.
SwedishIngripandena kommer också att behöva vara begränsade till en viss högsta mängd.
Intervention will also have to be limited to a certain maximum quantity.
SwedishEuropeiska unionen har egna begränsade politiska prioriteter och ansvar.
The European Union has its own limited political priorities and responsibilities.
SwedishVi gör framsteg, även om vi vet att dessa framsteg är mycket begränsade.
We are making progress, even though we know that that progress is very limited.
SwedishVi behandlar idag den begränsade användningen av genetiskt modifierade mikroorganismer.
Today we are discussing the contained use of genetically modified micro-organisms.
SwedishI Kyotoprotokollet sätts det upp mål i den riktningen som likväl är mycket begränsade.
The Kyoto protocol sets targets in this respect which are still very limited.
SwedishPresidenten väljs i direktval vart femte år, men har begränsade befogenheter.
The President, elected for a five-year term by universal suffrage, has limited powers.
SwedishBortsett från sina begränsade rättsliga befogenheter är de både domare och dömda.
Aside from their limited legal rights, they are both the judge and the ones being judged.
SwedishJag anser att vi har sett vissa begränsade framsteg i denna föranslutningsprocess.
I think we have seen some limited progress in this pre-election process.
SwedishVi har begränsade oljetillgångar, men vi har också begränsad jordbruksmark.
We have limited oil resources, but we also have limited agricultural land.

Synonymer (svenska) till "begränsa":

begränsa