"begränsad" - Engelsk översättning

SV

"begränsad" på engelska

volume_up
begränsade {perf. part.}
EN
SV

begränsad {adjektiv}

volume_up
Detta erkändes i Johannesburg, men tyvärr bara i begränsad utsträckning.
This was recognised in Johannesburg, but unfortunately, only to a limited extent.
Hendricks betänkande kommer i begränsad omfattning att tillämpas i Danmark.
The Hendrick report will to a limited extent have implications for Denmark too.
Kommissionen kan emellertid i princip godta en begränsad tidsförskjutning.
In principle, though, it is able to accept delay to a limited extent.
begränsad (även: inskränkt)
Penningtvätten är inte bara begränsad till Manchester eller Madrid.
Money laundering is not simply restricted to Manchester or to Madrid.
Den är begränsad till civilrättsliga och förvaltningsmässiga åtgärder.
It is restricted to civil and administrative remedies.
Den nuvarande återanpassningsförordningen är allt för begränsad.
The existing rehabilitation regulation is too restricted.
De har bara lagt fram en ensidig lösning och en begränsad förteckning.
They have come up with only a unilateral solution and a narrow list.
Kulturen nämns inte i reglerna för fonderna, annat än i begränsad omfattning och mycket marginellt.
No mention is made of culture in the funds ' present regulations, except in a narrow and marginal way.
Kulturen nämns inte i reglerna för fonderna, annat än i begränsad omfattning och mycket marginellt.
No mention is made of culture in the funds' present regulations, except in a narrow and marginal way.

Användningsexempel för "begränsad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMåste det automatiskt leda till brist på och begränsad produktion av livsmedel?
Must this automatically be accompanied by shortages and limited production of food?
SwedishNär jag säger att inflationen är mycket begränsad brukar svaret bli att jag ljuger.
When I say: ‘Inflation has been very limited’, the response is ‘you are lying’.
SwedishEn annan viktig faktor är att denna verksamhet inte är begränsad till Europa.
There is also another important element: this is not confined merely to Europe.
SwedishÄven i Belgien har oppositionen i stor mån begränsad tillgång till medierna.
In Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
SwedishProblemet med överbefolkningen i Afrika är tydligt begränsad till enskilda länder.
The problem of overpopulation in Africa is clearly limited to individual countries.
SwedishDessa program har gagnat Kirgizistan och i mer begränsad omfattning Tadzjikistan.
These programmes have benefited Kyrgyzstan and to a more limited extent, Tajikistan.
SwedishDen finansiella ram som kommissionen har föreslagit är emellertid ytterst begränsad.
The financial framework proposed by the Commission, however, is extremely limited.
SwedishDe ersättningar som utbetalas går i begränsad grad till lokalbefolkningen.
Only a limited amount of the compensation paid out goes to the local population.
SwedishHendricks betänkande kommer i begränsad omfattning att tillämpas i Danmark.
The Hendrick report will to a limited extent have implications for Denmark too.
SwedishDet avtal som upprättar Europeiska unionen är ett uttryck för begränsad suveränitet.
The agreement setting up the European Union is an expression limiting sovereignty.
SwedishEftersom min talartid är mycket begränsad skall jag endast diskutera de viktigaste.
Because I have very little speaking time, I shall only discuss the main ones.
SwedishVi är medvetna om att allting har skett under en mycket begränsad tidsrymd.
We recognise that everything has to take place in a very short period of time.
SwedishMed tanke på att talartiden är begränsad vill jag här bara peka på några få problem.
Bearing in mind that time is limited, I would like to point out just a few problems.
SwedishOm man inte har det, så är dess handlingskraft, herr kommissionär, mycket begränsad.
If it has not done so, then your power to act is very limited, Commissioner.
SwedishTill och med den 31 december 2013 kan du ha begränsad rätt att arbeta i följande länder:
Until 31 December 2013 at the latest, your right to work might be restricted in:
SwedishDetta gäller dock inte för parlamentsledamöterna, vars talartid är mycket begränsad.
That is not the case for Members of Parliament, whose speaking time is very limited.
SwedishFör inrikespolitiken i sin helhet är ökningen begränsad till 0, 5 % jämfört med 1997.
For all the internal policies it is limited to 0.5 % by comparison with 1997.
SwedishNär det gäller begränsad användning och transit möjliggör protokollet ett undantag.
When restricted use and transit are at issue, the Protocol provides for an exception.
SwedishDet är således en användbar metod som man bör avtala om, men det är en begränsad metod.
It is therefore a useful method, but one to be used sparingly and by agreement.
SwedishJag har lyssnat på era idéer om en mer begränsad period på tre eller fyra år.
I have listened to your ideas concerning a more limited period of three or four years.

Synonymer (svenska) till "begränsad":

begränsad