SV

bege sig {verb}

volume_up
bege sig (även: leda, anföra, styra, sträva)
I så fall inser man till vilka farvatten och vilka hamnar de farligaste fartygen kommer att bege sig.
If this were to happen, it is easy to see which waters and which ports the dangerous ships would head for.
I dessa tre betänkanden sprider Europaparlamentet ännu en gång vansinniga idéer, men betänkandena visar verkligen i vilken riktning parlamentet och Europeiska unionen tänker bege sig.
Mr President, in these three reports we have another proliferation of crackpot ideas from the European Parliament, but they do show where this place and the European Union intend to head.
bege sig (även: , ge sig av)

Synonymer (svenska) till "bege sig":

bege sig

Liknande översättningar för "bege sig" på engelska

sig pronomen

Användningsexempel för "bege sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEndast en patient valde emellertid att bege sig till Irland för att få önskad vård.
However, the reality is that people travel and we have to travel for health.
SwedishSom Solana nämnde för en stund sedan, måste han bege sig till OSSE: s toppmöte.
As Mr Solana has just said, he must take his leave in order to attend the OSCE Summit.
SwedishSom Solana nämnde för en stund sedan, måste han bege sig till OSSE:s toppmöte.
As Mr Solana has just said, he must take his leave in order to attend the OSCE Summit.
SwedishAlla vet att om man vill göra abort är det bara att bege sig till London!
Everybody knows that if you want to have an abortion in Ireland, you go to London!
SwedishDe av er som tillhör hans folk - må er Gud vara med er - skall bege sig.'"
Who is there among you of his people? The Lord God be with him, and let him go up.'"
SwedishEndast en patient valde emellertid att bege sig till Irland för att få önskad vård.
But only one patient opted to travel to Ireland for elective treatment.
SwedishNu skall trojkan, för tillfället företrädd av höga tjänstemän, bege sig till Alger.
Now the Troika, represented for the moment by senior civil servants, is going to Algiers.
SwedishDe uppmuntrades och uppmanades att lämna lägret eller bege sig till Iran.
They were encouraged and urged to leave the camp or go to Iran.
SwedishTjugosex miljoner italienare lämnar sina hem varje dag för att bege sig till arbetet eller till skolan.
Twenty-six million Italians leave their homes each day to go to work or to school.
SwedishMen vad jag vet har talibanregimen nu störtats och dessa människor kan bege sig hem igen.
However, as far as I know, the Taliban regime has now been eliminated and these people can return home.
SwedishEn ungersk datatekniker kan i enlighet med lagen bege sig till Tjeckien för att arbeta.
Mr President, a Hungarian computer technician can legally go to the Czech Republic to work.
SwedishJag hoppas alltså ärligt talat att kommissionen skall bege sig ännu mer i riktning mot det som vi föreslagit.
I honestly hope that the Commission will move further in the direction we have proposed.
SwedishVår delegation uppmanar hjälporganisationerna att bege sig till regionen, snabbt, säkert och obehindrat.
Our delegation is calling on the aid organisations to get to the region quickly, safely and unimpeded.
SwedishJag kommer inte att föreslå ett besök, även om jag anser att de verkligen bör bege sig till Galicien.
I am not going to suggest visits, although I do not think it would do any harm if you were to go to Galicia.
SwedishJag ber rösträknarna att bege sig till sal 3 på andra våningen, för att räkna rösterna.
(The vote took place) May I ask the election officers to go to Room 3 on the second floor to count the votes.
SwedishPeijs och även andra har hänvisat till att man har funnit bättre lösningar i Holland och att man kan bege sig dit.
Mrs Peijs and others said that better solutions were found in the Netherlands and that is why people go there.
SwedishJag ber rösträknarna att bege sig till sal 3 på andra våningen för att verkställa rösträkningen.
(The vote was taken) I would ask the tellers to go to Room 3 on the second floor to count the votes.
SwedishEn Hume-delegation bör bege sig dit, och det snarast.
A Hume mission must go there, and quickly.
SwedishDessa människor har förlorat allt, men är ändå beredda att i desperation lämna sitt land för att bege sig till Tchad.
Those people have lost everything but are still prepared, in desperation, to leave their country to go to Chad.
SwedishI enlighet med den resolutionen håller en delegation från Europaparlamentet på att bildas för att bege sig till platsen.
In line with that resolution, a delegation of the European Parliament is being formed to go to that country.