"begåvning" - Engelsk översättning

SV

"begåvning" på engelska

volume_up
begåvning {enb. plur.}
EN
EN

SV begåvning
volume_up
{utrum}

begåvning (även: disposition, förmåga, skicklighet, talang)
volume_up
ability {substantiv}
Vi anser därför att han förtjänade en lista med kandidater till kommissionen med en begåvning och förmåga som skulle kunna bidra till att förverkliga hans ambitiösa planer.
We therefore believe that he deserved to receive a list of Commission candidates with the talent and ability to help make a reality of his ambitious plans.
Som exempel kan nämnas pojken från norra England som hade inlärningssvårigheter och som avfärdades av utbildningsförvaltningen, men sedan upptäckte man att han var en musikalisk begåvning.
For example, the boy from the north of England who had learning difficulties and was written off by the education service, but was then found to have musical ability.
Så här i början av 2000-talet, borde vi sända ett budskap till världen att Europeiska unionen erkänner alla människors begåvning, rätten till likabehandling och tillgång för alla till möjligheter.
At the dawn of the 21st century, we should send a message to the world that the EU recognises the ability in all, the right to equal treatment and equal access to opportunity.
begåvning (även: lämplighet, anlag, fallenhet)
volume_up
aptitude {substantiv}
Den platsen kan även vinnas genom uthållighet, mod, begåvning och kvalitet; egenskaper som även de män som önskar ta plats där bör ge prov på.
That place may also be won through the endurance, courage, aptitude and quality that should also be shown by the men who wish to take their places here.
begåvning (även: prakt, glans, briljans, tinder)
volume_up
brilliance {substantiv}
Vi på TED tappade andan när vi såg deras passion och begåvning i februari.
And at TED here in February, their passion and brilliance just took our breath away.
Dobel, you have a certain brilliance.
begåvning (även: donation, talang, anlag, donerande)
volume_up
endowment {substantiv}
begåvning (även: donation, gåva, present, skänk)
volume_up
gift {substantiv}
Människor lider i tysthet och deras begåvning och talang är okänd till och med för dem själva på grund av dessa dolda funktionshinder.
People suffer in silence with their gifts and talents hidden even from themselves by these hidden disabilities.
Två år senare har han visat sig ha en utomordentlig begåvning för filosofistudier och är nu en populär studentledare.
Two years later he has proved to be exceptionally gifted in the study of philosophy and has become a popular student leader.
Jag är ingen matematisk begåvning, men jag ser en dramatisk skillnad till fördel för landsvägstrafiken, dess andel uppgår till över 95 procent.
I am not mathematically gifted, but I see a dramatic difference in favour of road transport, whose share is more than 95 %.
begåvning (även: makt, förmåga, styrka, kapacitet)
volume_up
power {substantiv}

Synonymer (svenska) till "begåvning":

begåvning

Användningsexempel för "begåvning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag hyser personligen stor beundran för er begåvning och er skicklighet.
Mr President, I personally have a great deal of admiration for your skill and talents.
SwedishDet innebär en förlust av begåvning och potential som är både grym mot romerna och en förlust för Europa.
This loss of talents and potential is cruel for the Roma and a loss for Europe.
SwedishVi har slutat att attrahera begåvning, nyskapande och forskning.
We have stopped attracting intelligence, innovation and research.
SwedishVi har slutat att attrahera begåvning, nyskapande och forskning.
And Europe is not receiving the best minds from third countries.
SwedishBarns begåvning och färdigheter måste stimuleras i tidig ålder - det är alltid en lönsam investering.
Talents and skills must be nurtured from an early age - a profitable investment in every case.
SwedishJag måste gratulera honom till hans språkliga begåvning.
He is to be congratulated on his linguistic skill.
SwedishI dag utgör den allmänna tillämpningen av obligatoriska avsked ett enormt slöseri med kompetens, begåvning och erfarenheter.
Today's widespread practice of compulsory retirement is an enormous waste of skills, talent and experience.
SwedishVi bör locka fram afrikanernas begåvning.
We should draw out the talents of Africans.
SwedishKommissionen instämmer i att detta är ett slöseri med begåvning och resurser, som strider mot jämställdhetsprincipen.
The Commission agrees that this is a serious waste of talent and resources, as it is contrary to the principle of equality.
SwedishTvå år senare har han visat sig ha en utomordentlig begåvning för filosofistudier och är nu en populär studentledare.
Two years later he has proved to be exceptionally gifted in the study of philosophy and has become a popular student leader.
SwedishVi har tillräckligt med begåvning i Europa.
SwedishMänniskor lider i tysthet och deras begåvning och talang är okänd till och med för dem själva på grund av dessa dolda funktionshinder.
People suffer in silence with their gifts and talents hidden even from themselves by these hidden disabilities.
SwedishDet kommer att krävas all den begåvning vår föredragande, budgetutskottets före detta ordförande, har för att möta denna utmaning.
It will require all the talent of our rapporteur, the former chairman of the Committee on Budgets, to meet this challenge.
SwedishOch denna begåvning kan användas för att övervinna alla former av diskriminering i den offentliga förvaltningen och i de politiska partierna.
And these are talents aimed at overcoming all forms of discrimination in public administration and in political parties.
SwedishInget barn saknar begåvning.
SwedishJag är ingen matematisk begåvning, men jag ser en dramatisk skillnad till fördel för landsvägstrafiken, dess andel uppgår till över 95 procent.
I am not mathematically gifted, but I see a dramatic difference in favour of road transport, whose share is more than 95%.
SwedishJag är ingen matematisk begåvning, men jag ser en dramatisk skillnad till fördel för landsvägstrafiken, dess andel uppgår till över 95 procent.
I am not mathematically gifted, but I see a dramatic difference in favour of road transport, whose share is more than 95 %.
SwedishVi befinner oss mitt i en ekonomisk kris där vi behöver utnyttja all begåvning som finns för att kunna skapa den tillväxt som behövs.
We are in the middle of an economic crisis in which we need to utilise all the talent we have if we are to create the necessary growth.
SwedishOm Europa ska kunna skapa så mycket som 700 000 nya arbetstillfällen inom forskningen, behöver vi utnyttja kvinnors begåvning bättre.
If we in Europe are to create up to 700 000 research positions in the coming years, we must also become better at utilising our female talent base.
Swedish. - (EN) Vi måste göra allt vi kan för att hjälpa invandrarnas barn att utnyttja sin begåvning och finna sig väl till rätta i sin nya miljö.
in writing. - We have to do all we can to help children of immigrants fulfil their potential and flourish in their new environment.