SV begärde
volume_up
{verb}

begärde (även: be, efterfråga, uppmana, anmoda)
Parlamentet begärde detta för några år sedan, och kommissionen står oss till tjänst nu.
Parliament requested this a few years ago and the Commission is now meeting this request.
De två första som begärde ordet var otvivelaktigt Alexandros Alavanos och Paul Rübig.
The first two to request the floor were undoubtedly Mr Alavanos and Mr Rübig.
Begärde ni ordet för ett klargörande?
   Mrs Thors, did you request the floor for a clarification?

Synonymer (svenska) till "begära":

begära

Användningsexempel för "begärde" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag begärde ordet från början för att yttra mig om protokollet.
Mr President, I indicated at the beginning that I wanted to speak on the Minutes.
SwedishI det sammanhanget begärde de att kommissionen skulle öppna ett kontor i Bagdad.
In that connection, they called for the opening of a Commission office in Baghdad.
SwedishJag är bland dem som först begärde att få ställa en fråga till Prodi.
Mr President, I was one of the first who asked to submit a question to Mr Prodi.
SwedishNi, Deprez, begärde som företrädare för er grupp att debatten skulle ajourneras.
Mr Deprez, on behalf of your group, you asked for the debate to be adjourned.
Swedish(Verts/ALE-gruppen begärde att texten till ändringsförslagen 1 och 2 skulle flyttas.)
(Requests by the Verts/ALE Group for the text of Amendments 1 and 2 to be moved)
SwedishEuropeiska unionen statuerade exempel när den i Kyoto begärde en större minskning.
The European Union set an example when, in Kyoto, it asked for a greater reduction.
SwedishOm det inte är alltför långt, får jag be er läsa det, som Evelyne Gebhardt begärde?
If it is not too long, may I ask you to read it out, as Mrs Gebhardt has requested.
SwedishEuropeiska rådet begärde en gemensam rapport från kommissionen och rådet.
The European Council requested a joint report by the Commission and the Council.
SwedishSåom ni begärde i morse, kommer han att rapportera till er, fru André-Léonard.
He will report back to you on this, as you requested this morning, Mrs André-Léonard.
SwedishDe två första som begärde ordet var otvivelaktigt Alexandros Alavanos och Paul Rübig.
The first two to request the floor were undoubtedly Mr Alavanos and Mr Rübig.
SwedishEuropaparlamentet begärde också en insamling av information om människohandel.
The EP also called for data to be compiled on trafficking in human beings.
SwedishNi begärde inte omröstning med namnupprop för ändringsförslag 9, bara för texten.
You did not ask for a roll call vote on Amendment No 9, only on the text.
SwedishVi begärde skydd för hela den österrikiska regionen, och det har godkänts.
We asked for protection for the entire Austrian region, and that has been accepted.
Swedish(FR) Fru talman, jag begärde ordet för att göra ett personligt uttalande.
(FR) Madam President, I asked to speak in order to make a personal statement.
SwedishVi begärde då, och vi begär nu också, att man åtminstone undersöker detta.
We did ask at the time, and are asking now, as well, that this at least be examined.
SwedishVår kollega Crowley begärde att få ordet för en hänvisning till arbetsordningen.
Mr Crowley made it known that he wanted the floor on a point of order.
SwedishJag begärde även att man snabbt skulle åtgärda orsakerna till smittan.
I also asked that the causes of the contamination should be swiftly dealt with.
SwedishKommissionen skulle enbart få en kopia av varje sådan överföring, om den begärde det.
The Commission would only receive a copy of any such transmissions if it requested one.
SwedishBägge parter begärde därför medling vid Världshandelsorganisationen, under hösten förra året.
We all, therefore, asked the World Trade Organisation for mediation last autumn.
SwedishNär Christoph Klein begärde ett möte med mig eller mitt kansli beviljade jag det omedelbart.
When Mr Klein asked for a meeting with me or my cabinet, I immediately agreed.