"begäran" - Engelsk översättning

SV

"begäran" på engelska

volume_up
begäran {enb. sing.}
volume_up
begäran {perf. part.}

SV begäran
volume_up
{utrum}

1. allmänt

volume_up
request {substantiv}
(Parlamentet avslog begäran.) (Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen.)
(Parliament rejected the request) (Parliament adopted the legislative resolution)
Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet (uppföljning): se protokollet
Request for the waiver of parliamentary immunity (developments): see Minutes
Den begäran byggde på en skriftlig framställning från fyrtio ledamöter.
This request was based on a written request from forty Members.
begäran (även: anhållan, kostym, bön, process)
volume_up
suit {substantiv}
Regeringskonferensen ber oss att ändra vår sammansättning för att anpassa oss till villkoren i ändringsfördraget, och det är en helt riktig begäran.
The IGC is asking us to change our composition to suit the terms of the Reform Treaty, and that is a perfectly proper request.
Alla grupperna försökte regelbundet att använda knepet med en sådan här begäran om det fanns någon brådskande fråga som inte passade dem, som frågan om Kashmir i det här fallet.
All the groups regularly used to try the trick of making a request like this if there was some urgent matter that did not suit them, like the topic of Kashmir in this case.
Jag hoppas att parlamentet kommer att rösta igenom denna begäran i morgon, och att budgetutskottet kommer att följa efter, vilket utskottet för utveckling och samarbete för närvarande inte har gjort.
I hope that Parliament will vote for it tomorrow and that the Committee on Budgets will follow suit, something the Committee on Development and Cooperation has not done so far.
begäran (även: krav, fordran, påstående, rätt)
volume_up
claim {substantiv}
Ett problem är de otillräckliga metoderna i samband med prognoserna om medlemsstaternas begäran om betalningar.
One problem is the inadequate nature of Member State payment claim forecasts.
I nuläget godkänns inte en sådan begäran om underhåll i många medlemsstater, vilket gör det avsevärt svårare att driva frågan.
At present such a claim is not recognised in many Member States as a claim for maintenance, which makes it considerably more difficult to pursue.
Spanien har lämnat tillräcklig dokumentation för sin begäran om att utnyttja medel från fonden och jag anser att denna begäran bör stödjas.
Spain has provided sufficient substantiation for their request for the fund to be mobilised, and I believe that this claim should be supported.

2. näringsliv

begäran (även: yrkande, anfordran)
volume_up
request {substantiv}
(Parlamentet avslog begäran.) (Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen.)
(Parliament rejected the request) (Parliament adopted the legislative resolution)
Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet (uppföljning): se protokollet
Request for the waiver of parliamentary immunity (developments): see Minutes
Den begäran byggde på en skriftlig framställning från fyrtio ledamöter.
This request was based on a written request from forty Members.
begäran
volume_up
petition {substantiv}
( Ordföranden konstaterade att fler än 29 ledamöter stödde Kreissl-Dörflers begäran.
( The President noted that more than 29 Members supported Mr Kreissl-Dörfler's petition.
(Ordföranden konstaterade att fler än 29 ledamöter stödde Kreissl-Dörflers begäran.
(The President noted that more than 29 Members supported Mr Kreissl-Dörfler's petition.
I går lade mitt parti i Förenade kungariket fram en begäran till vårt parlament med krav på en folkomröstning.
Yesterday, my party in the UK launched a petition to our parliament demanding it.

3. "bestämd form"

begäran (även: krav, anspråk, fordran, efterfrågan)
volume_up
demand {substantiv}
Vår ursprungliga begäran var att flytta fram debatten till torsdag.
Our initial demand was to bring the debate forward to Thursday.
Det är en mycket tydlig och viktig begäran, som vi inte är villiga att kompromissa om.
That is a very clear, fundamental demand, which we are not willing to compromise on.
Jag har också en begäran – eller det kan vara ett krav – till kommissionen.
I also have a demand – or it might be a request – to make of the Commission.

Synonymer (svenska) till "begäran":

begäran

Användningsexempel för "begäran" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi har nått framgång i vår begäran att uppgifterna måste publiceras på Internet.
We have succeeded in requiring that the data must be published on the Internet.
SwedishVill någon kollega begära ordet för gruppens räkning och motivera denna begäran?
Is there a member who wishes to speak on behalf of this Group to propose this?
SwedishJag behöver inte låta begäran gå till omröstning, eftersom den dras tillbaka.
There is therefore no need to vote on this proposal since it has been withdrawn.
SwedishDärför vill jag att begäran om återförvisning till utskottet ska dras tillbaka.
I ask therefore for the application for referral back to committee to be withdrawn.
SwedishVad beträffar den begäran som har förts fram kan jag inte annat än att hålla med.
Mr President, I have put a very pertinent question to the Italian presidency.
SwedishEuropaparlamentets begäran om ytterligare befogenheter som medlagstiftare är bekant.
The European Parliament’s requests for additional co-legislator powers are known.
SwedishVi måste kräva av kommissionen att den hävdar denna begäran med beslutsamhet.
We must urge the Commission to rigorously ensure such demands are carried out.
SwedishEn sådan begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman.
Any such requests must reach the Board no later than seven weeks before the meeting.
SwedishFörst och främst är begäran om avskaffande av alla subventioner inom EU ensidigt.
First of all, the proposal to abolish all subsidies in the EU is one-sided.
SwedishRäknade talmannen de fyrtio ledamöterna som lämnade in begäran tidigare i dag?
Did the President count the 40 Members who submitted this earlier on today?
Swedish22.00, och jag måste säga att för närvarande tvivlar jag på att begäran är tillåtlig.
I wish to look into the matter in depth rather than adopt a position in haste.
SwedishEuropaparlamentets begäran om ytterligare befogenheter som medlagstiftare är bekant.
The European Parliament ’ s requests for additional co-legislator powers are known.
SwedishDessa omfattas av lämpliga ändringsförslag eller begäran om delade omröstningar.
Those are covered by appropriate amendments or requests for split votes.
SwedishJag skulle vilja be er om att låta Müllers begäran gå till omröstning.
Mr President, I would ask you to put to the vote the motion tabled by Mrs Müller.
SwedishDenna frist har förflutit utan att någon begäran om delad omröstning framlagts.
That deadline has passed without any requests for separate votes having been submitted.
SwedishDärför bör Europaparlamentet framföra en tydlig begäran om deras frigivande.
Therefore, the European Parliament should send out a clear message for their release.
SwedishHittills har kommissionen inte gett ett klart svar på parlamentets begäran.
To date, the Commission has still not given clear responses to Parliament's requests.
SwedishJag vill mycket gärna stödja Sarah Ludfords begäran om en debatt om detta i januari.
I should very much like to support Mrs Ludford's call for a debate on this in January.
SwedishJag stöder därför Lutz Goepels begäran om att skjuta upp både debatten och omröstningen.
I therefore support Mr Goepel's proposal to postpone both the debate and the vote.
SwedishCox avstår från sin begäran om ordet, och jag vill verkligen tacka honom för det.
Mr Cox stepped down, and I should like to thank him very much for that.