"begära" - Engelsk översättning

SV

"begära" på engelska

volume_up
begära {perf. part.}
EN

SV begära
volume_up
[begärde|har begärt] {verb}

begära
volume_up
to ask [asked|asked] {vb} (require)
Tänker kommissionen begära att den franska regeringen lämnar en förklaring?
Will it ask the French Government to provide an explanation for this situation?
Kommissionen skulle åtminstone kunna begära att vidarebosättningsfrågan slutförs.
The Commission could at least ask for the completion of the resettlement.
En grupp kan alltså begära att tolkningen förkastas genom att motsätta sig den.
By contesting the interpretation, therefore, a group can ask for it to be rejected.
begära (även: kräva, erfordra, uppmana, be om)
Jag skulle vilja begära att ytterligare medel öronmärks för utvecklingsländerna.
I would like to call for additional funds to be earmarked for developing countries.
Tillåt mig att läsa hans uttalande och begära att parlamentet tar ställning...
Allow me to read it so that I can call on Parliament to take a stand...
Parlamentet står i begrepp att åter begära ett övergripande direktiv.
Parliament is about to call again for a horizontal directive.
Inte heller tror jag det är lämpligt att begära något sådant av kommissionen.
Nor do I believe that it is appropriate to demand such a thing of the Commission.
Våra barn och barnbarn kommer att begära juridiska möjligheter till ett tryggt liv.
Our children and grandchildren will demand the legal means of achieving a secure life.
Jag kan inte begära att människor ska vara införda i ett särskilt register.
I cannot demand that people are registered in a special register.
Men att vänta sig det av de europeiska institutionerna, det är att begära det omöjliga av dem.
But to expect this of the European institutions is to ask the impossible.
Det är det minimum av rättsprinciper som vi kan begära av oss själva.
That is the least that we can expect of a state founded on the rule of laws such as our own.
Nu kan Ni inte begära av oss att vi åter godkänner dessa ärenden i plenum.
You cannot now expect us to endorse these points in plenary.
Medlemsstaterna bör begära att vårdstrukturer till rimligt pris skapas för människor som inte kan klara sig själva och för barn.
Member States should petition for the creation of affordable care structures for people who cannot manage on their own and for children.
to petition for bankruptcy
Möjligheten att begära lagstiftning, eller rätten till medborgarinitiativ som det har kallats, är särskilt viktig.
The introduction of the legislative petition, or the 'right to citizens' initiative', as it has been named, is of particular importance.
Att redan nu begära en revision av den finansiella översikten vore olyckligt.
To request a revision of the Financial Perspective at this stage would be unfortunate.
Av Japan kan man begära att de ger tydliga löften om att upphäva dessa hinder.
We may request that Japan make clear promises about the lifting of these barriers.
Jag ber Morgan att begära att betänkandet skall återförvisas till utskottet.
I urge Mrs Morgan to request that the report be referred back to the committee.
På grundval av detta kan EU begära att företag som är baserade utanför EU skall följa dess " opt-in " lagstiftning.
On this basis, the EU can require non-EU based companies to comply with its opt-in legislation.
På grundval av detta kan EU begära att företag som är baserade utanför EU skall följa dess "opt-in"lagstiftning.
On this basis, the EU can require non-EU based companies to comply with its opt-in legislation.
Den fria rörligheten förhindras av att vissa medlemsstater tillåts att begära ytterligare dokument.
Freedom of movement is prevented by the fact that certain Member States are permitted to require additional documents.
Vidare står det att kommissionen planerar att begära ytterligare diskussioner med medlemsstaterna.
The Commission plans to seek further discussions with Member States.’
Ni kan begära parlamentets godkännande innan ni gör detta.
You may seek the agreement of Parliament before doing so.
I denna process kan kommissionen begära yttrande av personer med kompetens inom kultursektorn.
For this process, the Commission can seek the opinion of competent individuals within the cultural sectors.
Ni socialdemokrater vill tvinga människor att begära förhandstillstånd.
You Social Democrats want to force people to request prior authorisation.
Jag har väntat med att begära ordet för att inte störa debatten.
Mr President, I did not want to speak earlier in order not to interfere in the debate.
I vissa medlemsstater vill man redan ha möjlighet att begära denna extra utrustning för bilar.
Some Member States already want the opportunity to request this extra equipment for cars.
begära (även: be, anmoda, be om, önska)
Det är inte min avsikt att försämra djurens välbefinnande genom att begära uppskov, utan i stället att understryka några viktiga punkter, som återigen måste upprepas med eftertryck.
It is not my desire to harm animal welfare and ask for a delay, but to underline a few essential points that need to be reiterated with force.
Enligt EU-lagstiftningen ska medlemsstaterna se till att tredjelandsmedborgare som befinner sig på deras territorium kan begära internationellt skydd om de så önskar.
European legislation obliges the Member States to ensure that third-country nationals present on their territory can request international protection if they so desire.

Synonymer (svenska) till "begära":

begära

Användningsexempel för "begära" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVill någon kollega begära ordet för gruppens räkning och motivera denna begäran?
Is there a member who wishes to speak on behalf of this Group to propose this?
SwedishJag skulle vilja begära att ytterligare medel öronmärks för utvecklingsländerna.
I would like to call for additional funds to be earmarked for developing countries.
SwedishDen kan också begära upplysningar och göra oanmälda inspektioner hos företagen.
It can request information and make surprise inspections of business premises.
SwedishFör säkerhets skull kan inte heller ombudsmannen begära att få ut några handlingar.
Nor, for safety’s sake, can the Ombudsman obtain any documents he might request.
SwedishNi kan begära rådgivningar med varje internt organ och särskilt med...
Madam President, you can consult any other internal body and, in particular ...
SwedishDet är dags att påminna Ryssland om vad vi har gett, och att begära gentjänster.
It is time to remind Russia of what we have given, and to demand favours in return.
SwedishDet vore svårt att i detta skede begära att Azzolinibetänkande skall komma först.
At this stage to ask for the Azzolini report to come first would be difficult.
SwedishJag kommer att begära ordet igen i slutet av debatten för att besvara era frågor.
I will be taking the floor again at the end of the debate to answer your questions.
SwedishAv Japan kan man begära att de ger tydliga löften om att upphäva dessa hinder.
We may request that Japan make clear promises about the lifting of these barriers.
SwedishVi kan inte begära mer av kandidatländerna än vi själva skulle kunna förverkliga.
We cannot ask more from the candidates than what we can accomplish ourselves.
SwedishInte heller tror jag det är lämpligt att begära något sådant av kommissionen.
Nor do I believe that it is appropriate to demand such a thing of the Commission.
SwedishEn grupp kan alltså begära att tolkningen förkastas genom att motsätta sig den.
By contesting the interpretation, therefore, a group can ask for it to be rejected.
SwedishNär det gäller denna behöver vi inte begära ett nytt paket och en ny lagstiftning.
In this regard, we do not need to call for a new package and new legislation.
SwedishJag anser att det skulle vara helt fel att begära ”mindre EU” på detta område.
I think it would be fundamentally wrong to demand 'less Europe' in this area.
SwedishMina kollegor här till vänster och höger har inte heller sett dig begära ordet.
My staff to the right and left of me here did not see you signalling either.
SwedishJag ber Morgan att begära att betänkandet skall återförvisas till utskottet.
I urge Mrs Morgan to request that the report be referred back to the committee.
SwedishNär du har fått ditt utgivar-ID kan du begära aktiva annonser och börja tjäna pengar.
Once you have your publisher ID you can request live ads and start earning money.
SwedishTänker kommissionen begära att den franska regeringen lämnar en förklaring?
Will it ask the French Government to provide an explanation for this situation?
SwedishJag beklagar, herr Rajamäki, men kan de begära det av andra än sig själva?
I am sorry, Mr Rajamäki, but from whom else can they demand that but themselves?
SwedishJag beklagar, herr Rajamäki, men kan de begära det av andra än sig själva?
I am sorry, Mr Rajamäki, but from whom else can they demand that but themselves?