"befrielse från" - Engelsk översättning

SV

"befrielse från" på engelska

SV befrielse från
volume_up
{utrum}

1. näringsliv

befrielse från
volume_up
exemption from {substantiv}
För VVD är EU-regler för att reglera befrielse från arbetet för att kunna amma överflödiga.
As far as the VVD is concerned, EU rules to regulate exemption from work for breastfeeding purposes are superfluous.
a) Den nya bestämmelse som medger befrielse från vapentjänst ingår redan i en författningsskrivelse.
a) the new arrangements allowing exemption from military service are now included in a constitutional decree;
Befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer (omröstning)
Exemption from valued added tax and excise duty of goods imported by persons travelling from third countries (vote)
befrielse från
volume_up
relieve of {substantiv}

Liknande översättningar för "befrielse från" på engelska

befrielse substantiv
från adverb
English
från preposition
frän adjektiv

Användningsexempel för "befrielse från" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag har också ett stort engagemang för befrielse från administrativa bördor.
I am also very much committed to relief of administrative burdens.
SwedishBefrielse från mervärdeskatt vid slutlig import av vissa varor (kodifierad version) (
VAT exemption on the final importation of certain goods (
SwedishVi skall ändå inte sjunka in i en längtan efter befrielse från världsliga behov.
However, we must not sink into otherworldliness.
SwedishBe de folk som har avlyssnats om förlåtelse, för dess längtan efter befrielse från världsliga behov?
Apologise to the people spied on, for all that evangelism?
SwedishDet handlar inte om en längtan efter befrielse från världsliga behov.
There is no room for fairy stories here.
SwedishJag skulle vilja välkomna uppmaningen i betänkandet till befrielse från skyldigheten att betala drivmedelsskatt för att främja produktionen av biobränslen.
I would like to welcome the report’s call for fuel tax exemptions to promote the production of biofuels.
SwedishJag skulle vilja välkomna uppmaningen i betänkandet till befrielse från skyldigheten att betala drivmedelsskatt för att främja produktionen av biobränslen.
I would like to welcome the report ’ s call for fuel tax exemptions to promote the production of biofuels.
SwedishVi tänker till exempel på en befrielse från lotstjänster i hamnar när kaptenen bevisligen är mycket erfaren.
For example, we have in mind the introduction of exemptions from pilot service in ports where captains can demonstrate they have a high level of experience.
SwedishDe fick lära sig av bitter erfarenhet att fred utan frihet bara delvis leder till befrielse från den totalitära orättvisans ok.
They had to learn from bitter experience that peace without freedom amounts to only partial liberation from the yoke of totalitarian injustice.
SwedishJag röstade för punkt 24, där medlemsstaterna uppmanas att främja fortsatt arbete bland äldre genom skattebefrielse och befrielse från sociala avgifter.
I voted for point 24, which calls on Member States to encourage older people to continue working through fiscal and social security exemptions.
SwedishDet är resultatet av trettio år av den europeiska vänsterns längtan efter befrielse från världsliga behov, vilket bara leder till katastrofala resultat.
It is the result of thirty years of naïve optimism on the part of the European left, whose good intentions are equalled only by the disastrous results.
SwedishFör dem gäller en befrielse från grundutbildningen som förhindrar att de blir arbetslösa och vid sidan av detta endast en skyldighet till vidareutbildning vart femte år.
They are exempt from basic training, which prevents them from becoming unemployed and are only obliged to undergo further training every five years.
SwedishDen extra kvoten om 50 000 ton från 2005–2006 till 2014–2015, och undantag från 23 000-tonsgränsen för befrielse från tilläggsavgifter, är inte tillräckligt.
The additional quota of 50 000 tonnes from 2005/2006 to 2014/2015 and the derogation from the 23 000-tonne exemption threshold for supplementary levies are not enough.
SwedishDetta dokument utgör starten för femtio år av fred och välstånd i Västerlandet och det är dessutom indirekt upphov till Östeuropas befrielse från de kommunistiska regimerna.
That act underlies fifty years of peace and prosperity for the west and is also the indirect origin of the liberation of eastern Europe from the communist regimes.
SwedishUtskottet föreslår att medlemsländerna skall få rätt att ge företag en tidsbegränsad befrielse från skatt om de kan visa att det innebär en verklig konkurrensnackdel.
The committee also proposes that the Member States should be entitled to allow firms a tax-free period if they can demonstrate that it really puts them at a competitive disadvantage.