SV

befogenhet {utrum}

volume_up
1. allmänt
Vi önskar att instansens institutionella befogenhet skall erkännas och förstärkas.
We want the institutional authority of this body to be recognised and reinforced.
Vi konstaterar att Europol fortfarande inte har någon som helst befogenhet att agera.
We have established that as yet, Europol has no authority whatsoever to act.
Vem har högst befogenhet och ansvar när det gäller mötesdeltagarnas säkerhet?
Who has final authority and responsibility for the security of the Summit participants?
It goes well beyond the remit of the Commission.
- vilka befogenheter varje intern enhet vid de europeiska institutionerna har,
– the remit of competences of each of the European Institutions’ internal units,
Frågan om beskattning måste förbli en befogenhet för de enskilda medlemsstaternas regeringar.
The issue of taxation must remain the preserve and remit of the individual Member States ' governments.
En exklusiv befogenhet bör även innebära en exklusiv finansiell förmåga att uppfylla den.
To have competence must mean having the financial capacity necessary to confront it.
Under två år har jag nu talat utifrån min nya befogenhet.
Mr President, I have now been speaking in my new capacity for two years.
Medlemsstaterna måste ha befogenhet att hjälpa sina bönder för allas bästa.
The Member States must have the capacity to help their farmers for the good of everyone.
2. näringsliv
befogenhet
volume_up
power {substantiv}
Europaparlamentet har inte befogenhet att avsätta en domare i EGdomstolen.
The European Parliament has no power to remove a European judge.
När medlemsstaterna utövar denna befogenhet ska de följa EU-lagstiftningen.
However, when exercising this power, Member States should comply with EU law.
Beskattningen förblir en exklusiv befogenhet för medlemsstaterna.
Taxation remains an exclusive power of the Member States.
befogenhet (även: mandat)
Vi önskar att instansens institutionella befogenhet skall erkännas och förstärkas.
We want the institutional authority of this body to be recognised and reinforced.
Vi konstaterar att Europol fortfarande inte har någon som helst befogenhet att agera.
We have established that as yet, Europol has no authority whatsoever to act.
Vem har högst befogenhet och ansvar när det gäller mötesdeltagarnas säkerhet?
Who has final authority and responsibility for the security of the Summit participants?
befogenhet (även: fullmakt)
There are authorizations in the Amsterdam Treaty.
I fördraget står det entydigt att forskningen är en del av gemenskapspolitiken, och att parlamentet för dessa budgetfrågor har ett befogenhet tillsammans med rådet.
The treaty clearly states that research is integral to internal policies and that for such budgetary matters, joint budget authorization by Parliament and the Council applies.
befogenhet
Den handlar om att öka EU: s befogenheter och föra fram den politiska ambitionen om europeisk integration och ökad delaktighet.
It is about adding to European Union competences, taking forward the political ambition of European integration and empowerment.
befogenhet
Instansens befogenhet bör förbli endast rådgivande.
The mandate of this body must remain strictly consultative.
När kommissionen väl har godkänts av parlamentet kommer jag att ha befogenhet att göra de justeringar jag anser nödvändiga.
Obviously this also applies to any possibility of a reshuffle during the mandate of the next Commission.
Dessa åtgärder ligger emellertid utanför kommissionens befogenheter.
However, these measures are outside the Commission's mandate.
befogenhet (även: fullmakt, fullmakt)
befogenhet (även: fullmakt)
volume_up
proxy {substantiv}

Användningsexempel för "befogenhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet audiovisuella området är och förblir medlemsstaternas exklusiva befogenhet.
The audiovisual media continue to be the exclusive domain of the Member States.
SwedishNu har EU-delegationerna på stället fått större befogenhet och fler anställda.
Now, the EU delegations on the spot have been given more powers and more staff.
SwedishVi önskar att instansens institutionella befogenhet skall erkännas och förstärkas.
We want the institutional authority of this body to be recognised and reinforced.
SwedishSom rådsordförande har jag definitivt ingen befogenhet att svara på frågan.
As President-in-Office, I definitely have no authority to answer the question.
SwedishÄven ett tack för kontinuiteten i arbetet med att utvidga parlamentets befogenhet.
Recognition, too, for this continuity in the work to extend Parliament's competence.
SwedishFörslaget handlar främst om att ge kommissionen befogenhet att anta delegerade akter.
This motion is primarily about empowering the Commission to adopt delegated acts.
SwedishSom rådsordförande har jag definitivt ingen befogenhet att svara på frågan.
As President-in-Office, I definitely have no authority to answer the question.
SwedishVi har varken pengar, den rättsliga grunden, eller befogenhet för att göra detta.
We have neither the money, nor the legal basis, nor the powers to do that.
SwedishNågot som är självklart, eftersom gemenskapen inte har någon befogenhet på denna punkt.
Of course there is none, since the Community has no jurisdiction on this matter.
SwedishNär medlemsstaterna utövar denna befogenhet ska de följa EU-lagstiftningen.
However, when exercising this power, Member States should comply with EU law.
SwedishMen ordningar för den organisationen som angavs ligger inte inom rådets befogenhet.
But arrangements for the organisation listed are not within the Council's competence.
SwedishJag vet naturligtvis vad svaret kommer att bli: det har vi inte befogenhet till.
Of course I know what the reply will be: that is not within our powers.
SwedishVi konstaterar att Europol fortfarande inte har någon som helst befogenhet att agera.
We have established that as yet, Europol has no authority whatsoever to act.
SwedishVi har försett Europeiska gemenskapen med befogenhet, att förfoga över pengar.
We have vested the European Community with powers of disposal over money.
SwedishEn befogenhet som vi hoppas skall utvidgas till de områden där den ännu inte gäller.
A competence which we hope will be extended to include areas where it does not exist.
SwedishRådet och parlamentet har befogenhet att övervaka kommissionens arbete.
The Council and Parliament have the power to monitor the work of the Commission.
SwedishVem har högst befogenhet och ansvar när det gäller mötesdeltagarnas säkerhet?
Who has final authority and responsibility for the security of the Summit participants?
SwedishDetta innebär att dessa frågor måste förbli de lokala myndigheternas befogenhet.
That is to say, these questions have to remain within the competence of local authorities.
SwedishDenna befogenhet har emellertid ännu inte blivit tillräckligt beaktad på europeisk nivå.
However, this power is still not sufficiently taken into account at European level.
SwedishVi borde inte bara ge dem pengar och dokument men även verklig befogenhet.
We should not just give them money and paper but give them real capacities.

Synonymer (svenska) till "befogenhet":

befogenhet