"befintlig" - Engelsk översättning

SV

"befintlig" på engelska

SV befintlig
volume_up
{adjektiv}

Den hämtas från eventuellt befintlig titel och från kapitelöverskriften.
It is made up of any available current title and chapter heading.
Hur kan den befintliga tekniken förknippas med de befintliga pengaresurserna?
How can the technology, which is already available, be combined with the money, which is also available?
 Who commissioned the available studies?
Därför bör vi i första hand utnyttja redan befintliga organisationer och agera fördomsfritt.
For that reason, we should first make use of existent organisations and act without prejudice in this regard.
Det kan hända när de skriver in ett filnamn som de tror finns på din webbplats eller när de kommer till en raderad eller ej befintlig fil eller katalog från en gammal länk på en av dina sidor.
This may happen when they type in a filename that they think is available on your site, or reach a deleted or non-existent file or directory from an obsolete link on one of your pages.
befintlig (även: befintliga)
Dessa stöd är i första hand manna för de befintliga regimerna, utan att befolkningarnas fattiga majoritet får några fördelar av det.
The aid is primarily a windfall for incumbent regimes, and the poor majority does not benefit at all.

Synonymer (svenska) till "befintlig":

befintlig

Användningsexempel för "befintlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAlla som anländer till en befintlig stat måste inse att de är där som gäster.
Anybody who arrives in an existing state must realise that they are its guests.
SwedishDe nya förfarandena kommer att tillämpas på all befintlig lagstiftning från dag ett.
The new procedures will begin to apply to all existing legislation from day one.
Swedishvälj en befintlig sökning från listan och klicka på ikonen Mata in SQL-kommando.
select an existing query from the list and click the Enter SQL Command icon.
SwedishMycket högavkastande raps växer strax intill en befintlig petrokemisk industri.
Very high-yield oil seed rape grows right next to an existing petrochemical industry.
SwedishOch det beaktar bara befintlig vattenkraft för att matcha elbehovet timme för timme.
And it considers just using existing hydro to match the hour-by-hour power demand.
SwedishTuristpolitik är i mina ögon och i befintlig lagstiftning en nationell angelägenhet.
In my view, and in existing legislation, tourism policy is a national matter.
SwedishKommissionen misslyckas vanligtvis totalt med att tillämpa befintlig lagstiftning.
The Commission usually fails totally in enforcing legislation which is already there.
SwedishMed stöd av befintlig lagstiftning kan och skall vi införa strängare bestämmelser.
Under existing legislation, we can and shall introduce stricter provisions.
SwedishI stället kan de vidareutveckla befintlig bästa praxis i vissa medlemsstater.
Rather, they should draw on existing best practices in some Member States.
SwedishUtsläppsbegränsningarna täcks till största delen in i befintlig gemenskapslagstiftning.
Emission controls are to a large extent covered by existing Community legislation.
SwedishDet skulle därför vara lämpligt att dra logiska slutsatser från befintlig forskning.
It would therefore be appropriate to draw logical conclusions from existing research.
SwedishJag noterar uppmaningen till kommissionen att konsekvent följa befintlig lagstiftning.
I note the call on the Commission to be consistent with existing legislation.
SwedishI det här området kan du börja skapa en ny design eller välja eller radera en befintlig.
In this area you can create a new design and select or delete an existing design.
SwedishMed befintlig teknik skulle dock detta förkorta batteriernas livslängd.
As the technology stands at present, however, that would reduce the battery life.
SwedishVinet skyddas också av befintlig EU-lagstiftning, så det måste gälla i detta fall.
Wine is also governed by existing EU regulations, and that must also apply in this case.
SwedishSkapar länk till markerad text, ändrar befintlig länk eller infogar ny länk
Make link to highlighted text, change existing link(s), or insert new link
SwedishJag är mycket positiv till att använda en befintlig byrå i stället för att inrätta en ny.
I am very much in favour of using an existing agency rather than creating a new one.
SwedishDärför ser jag hellre att vi förbättrar än tar bort befintlig text.
Therefore, my preference is to improve the existing text rather than delete it.
SwedishKommissionens beslut fattas alltid med utgångspunkt i befintlig kunskap.
Decisions made in the Commission are always based on existing knowledge.
SwedishDu kan lägga till funktionen FORMATMALL() till en befintlig formel i en cell.
The STYLE() function can be added to an existing formula in a cell.