"befaras" - Engelsk översättning

SV

"befaras" på engelska

EN

SV befaras
volume_up
{verb}

befaras (även: vara rädd, frukta)
Det befaras att situationen kan återgå till detsamma efter valen.
It is to be feared that after the elections the situation may go back to what it was before.
Det befaras att utvidgningen kommer att betalas av de gamla sammanhållningsländerna.
It is feared that enlargement will be paid for by the old cohesion countries.
En källa inom FN uppger att hundratals människor befaras ha dött under sammanstötningar i området.
A UN source reported that hundreds are feared to have died in clashes in the region.

Synonymer (svenska) till "befara":

befara

Användningsexempel för "befaras" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet befaras att utvidgningen kommer att betalas av de gamla sammanhållningsländerna.
It is feared that enlargement will be paid for by the old cohesion countries.
SwedishFör närvarande kan det befaras att invasionen faktiskt kommer att äga rum.
At present, it is to be feared that the invasion will indeed take place.
SwedishEn källa inom FN uppger att hundratals människor befaras ha dött under sammanstötningar i området.
A UN source reported that hundreds are feared to have died in clashes in the region.
SwedishDet befaras att situationen kan återgå till detsamma efter valen.
It is to be feared that after the elections the situation may go back to what it was before.
SwedishEller kommer det att vara så som kan befaras att rådet inte offentliggör dessa framsteg?
Or is there a risk of the Council not making it public?
SwedishDet kan för övrigt befaras att den internationella situationen leder till en upptrappning av denna typ av handlingar.
These figures should cause us concern, just as the recent election results in France have done.
SwedishDet kan för övrigt befaras att den internationella situationen leder till en upptrappning av denna typ av handlingar.
Moreover, it is to be feared that the international situation will lead to a resurgence of such acts.
SwedishDödssiffran befaras öka.
It is feared that the number of victims could increase.
SwedishVad föredraganden inte kan förutsäga är hur de snedvridningar som befaras uppstå på grund av olikheterna i skattesystemen skall kunna förhindras.
What the rapporteur is unable to say is how the distortions likely to result from differing taxes are to be prevented.
SwedishRådet uttryckte sin oro över situationen i södra Afrika, där upp emot 13 miljoner människor befaras drabbas av krisen.
The Council expressed its concern about the situation in southern Africa where up to 13 million people are feared to have been hit by the crisis.
SwedishAntalet hiv-positiva befaras öka till nästan 600 000 individer och epidemin håller på att drabba också ungdomen.
There are fears that the number of HIV-positive cases will rise in the next few years to close on 600 000, and the disease is also beginning to hit young people hard.
SwedishDet kan befaras att problemet har förvärrats i och med gränsernas upphörande, något som har gett den organiserade brottsligheten ännu större rörelsefrihet.
It is to be feared that the problem will become worse with the removal of the borders that has given organised crime even greater freedom of movement.
SwedishDet kan å andra sidan befaras att ADB-problemen i storföretagen och den offentliga sektorn kan komma att få efterverkningar på de små och medelstora företagens verksamhet.
On the other hand, however, if major firms or public administrations have computer problems, these could have a massive impact on SMEs.
SwedishDet kan befaras att det uppstår skattedumpning eller skattekonkurrens när de olika medlemsstaterna är ute efter arbetstillfällen och investeringar, om inga framsteg sker på detta område.
We should be wary of tax dumping or tax competition, with different Member States chasing jobs and investment, unless progress is made in this area.
Swedish. - (PT) Efter jordbävningen i Haiti står vi åter inför en fruktansvärd katastrof, med 800 bekräftade offer och skador som i pengar befaras uppgå till 15 procent av Chiles BNP.
in writing. - (PT) After Haiti's earthquake, we are confronted again with a terrible catastrophe, with 800 confirmed victims and damage totalling to approximately 15% of Chile's GDP.