"befara" - Engelsk översättning

SV

"befara" på engelska

SV befara
volume_up
{verb}

Synonymer (svenska) till "befara":

befara

Användningsexempel för "befara" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMan har anledning att befara att miljön kommer att bli lidande av dessa obalanser.
The effects these imbalances will have on the environment should be a cause for alarm.
SwedishDet finns all anledning att befara att man kommer att bortse från gränsen i framtiden.
There is every reason for thinking that the limit will be eroded in future.
SwedishMan kan också befara att det kan uppstå en snedvridning av konkurrensen.
There is also the fear that distortions of competition might result.
SwedishMan kan befara att det börjar bildas skatteparadis inom EU.
There is a danger that tax havens will start forming within the European Union.
SwedishMen trots det kan man befara att sådana illdåd kommer att upprepas, och inte bara i Ryssland.
Even so, it is to be feared that such an atrocity will be repeated, and not only in Russia.
SwedishI Pörtschach kan jag bara befara att ingen har lust att bränna sig på fingrarna på några brännande frågor.
I fear that in Pörtschach nobody will be keen to burn their fingers on difficult issues.
SwedishSom ett nästa steg kan man rentav befara en legitimering också av nävrätten.
It is to be feared that the next step will be for the law of the strongest to even acquire some sort of legitimacy.
SwedishMan kan befara att dagens kris och den stigande arbetslösheten kommer att öka denna alarmerande siffra.
It is to be feared that the present crisis and rising unemployment will increase that alarming number.
SwedishMan kan dock befara att den nya tekniken gör mer skada än nytta.
It is to be feared, however, that all the advantages of the new technology will be outweighed by the disadvantages.
SwedishSamarbetet med USA var inte perfekt tidigare, men man måste nog befara att det kommer att försvåras nu.
Not that cooperation with the US was perfect before, but it must be feared that it will now be more difficult.
SwedishVi har anledning att befara att dessa försvinnanden är förknippade med landets politiska problem.
We have reason to fear that there is a connection between these disappearances and the country's political problems.
SwedishJag tror inte att man här skall framkalla någon hotbild och befara att det nu kommer en spansk armada.
I do not think anyone should create a threat scenario here and be alarmed about the prospect of a Spanish armada.
SwedishMan kan också befara att de kan komma att utnyttjas som finansierings- och styrningsinstrument i regionalpolitiskt syfte.
I am also afraid that they could be used as financing and regulatory instruments of regional planning policy.
SwedishFaktum är att man kan befara att extremistiska krafter utnyttjar situationen för att införa ett undantagstillstånd i Ryssland.
For there is a real danger that extremist forces may use this to bring about a state of emergency in Russia.
SwedishJag tror alltså att vi med detta projekt har framskridit långt, och att vi inte behöver befara att arbetet inte kommer att lyckas.
So I think that we are currently well advanced with our efforts and have no need to fear a lack of success.
SwedishDen turkiska opinionen behöver inte befara att vi skall kunna frestas att uppmuntra vilka anspråk som helst på separatism i Turkiet.
Turkish public opinion need have no fear of our being tempted to encourage any separatist claims whatsoever.
SwedishMan måste beklagligtvis befara att toppmötet inte har samma förmåga, det vill säga att det skulle kunna ställa kvantitativa mål.
But unfortunately there is a risk that the summit will not be able to achieve this, i.e. set quantitative targets.
SwedishMan måste beklagligtvis befara att toppmötet inte har samma förmåga, det vill säga att det skulle kunna ställa kvantitativa mål.
But unfortunately there is a risk that the summit will not be able to achieve this, i. e. set quantitative targets.
SwedishDärav följande fråga: Kan man inte befara att exportbidraget för yoghurt minskar, om bidraget för mjölkandelen avskaffas?
So I would like to ask if there is not a danger that without the milk export refund component export refunds for yoghurt will be reduced.
SwedishDet finns för närvarande ingen anledning att befara att översikterna för stabilitetsprogrammet på medellång sikt inte längre stämmer.
For the moment, there are no grounds to believe that the medium-term prospects for the stability programme are any less valid.