"bedriva" - Engelsk översättning

SV

"bedriva" på engelska

SV bedriva
volume_up
[bedrev|har bedrivit] {verb}

1. allmänt

Det är helt berättigat att de vill bedriva partipolitisk verksamhet.
It is quite legitimate for them to want to carry out party political activities.
Kommissionen bör genomföra regelbundna analyser och bedriva forskning.
The Commission should carry out regular analyses and research.
Det är också viktigt att för eftervärlden bedriva forskning om utdöende språk.
It is also important for posterity to carry out research into languages which are dying out.
Det finns i själva verket mycket få skäl att bedriva energipolitik på EU-nivå.
In reality, there is very little reason to conduct energy policy at EU level.
Vi kan inte fortsätta att bedriva nationell politik från Europaparlamentets kammare!
We cannot continue to conduct national politics from the Chamber of the European Parliament!
Låt oss bedriva forskning och försöka vara ansvarsfulla i denna forskning.
Let us conduct research and try to be responsible in this research.
bedriva (även: använda, utöva)
I nuläget reser dessa handlare avsiktligen utomlands för att bedriva sin handel.
Yet these brokers deliberately travel overseas to ply their trade.
Har vi då rätt att avskriva dem som vill bedriva sin verksamhet inom textil och konfektion?
But do we have the right to write off those who want to ply their trade in textiles and clothing?
Kriminella har utnyttjat våra hav på många sätt för att bedriva sina onda affärer som omfattar illegal handel med droger och cigarettsmuggling.
Criminals have used our seas in many ways to ply their evil trades, which include illegal trafficking in drugs and cigarette smuggling.
Medlemsländerna är bättre på att bedriva en effektiv politik på detta område.
The Member States are better placed to pursue an effective policy in this area.
Detta är sannerligen ett bra exempel på den medborgarcentrerade politik vi vill bedriva.
It is certainly a good example of the people-centred policy we need to pursue.
Vi kan inte bedriva en energipolitik som är helt fristående från klimatpolitiken.
We cannot pursue an energy policy that is separate from climate policy.
EIT är inte direkt en konkurrenskraftig institution, men den borde bedriva denna forskning, den borde skapa nya initiativ.
The EIT is not exactly a competitive institution, but it should be driving this research, it should be creating new initiatives.
För att kunna bedriva produktutveckling i högre grad med hjälp av simuleringsmodeller, har simuleringsdriven design också tagits med i forskningsstrategin.
To be able to pursue product development to a greater degree with the aid of simulation models, simulation-driven design has also been included in the research strategy.
I dag drivs människor åter gradvis bort, och dödas till och med, trots att regeringen inte ens har börjat lära jordbruksarbetarna att bedriva jordbruk på ett rationellt sätt.
Today people are once again gradually being driven out, and even killed, although the government has not even begun training farm workers how to farm in a rational way.

2. näringsliv

Det finns i själva verket mycket få skäl att bedriva energipolitik på EU-nivå.
In reality, there is very little reason to conduct energy policy at EU level.
Vi kan inte fortsätta att bedriva nationell politik från Europaparlamentets kammare!
We cannot continue to conduct national politics from the Chamber of the European Parliament!
Låt oss bedriva forskning och försöka vara ansvarsfulla i denna forskning.
Let us conduct research and try to be responsible in this research.

Synonymer (svenska) till "bedriva":

bedriva

Användningsexempel för "bedriva" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDen var antidemokratisk, eftersom oppositionen inte tilläts bedriva någon kampanj.
It was antidemocratic, since the opposition did not have the right to campaign.
SwedishDet är nu tillsammans med dem som vi bör bedriva kampen för unionens framtid.
From now on the new entrants will fight alongside us for the future of the Union.
SwedishFöretagen kommer att kunna bedriva verksamhet lika enkelt utomlands som i hemlandet.
They will be able to do business just as easily abroad as in their own country.
SwedishI detta syfte måste vi bedriva informationskampanjer riktade till potentiella givare.
In order to do that, information campaigns need to be aimed at potential donors.
SwedishMen syftet med politiskt ledarskap är att bedriva rätt politik för dagens värld.
But the purpose of political leadership is to get the policies right for today’s world.
SwedishDet råder inga tvivel om att det är inom ICAO vi måste bedriva detta arbete.
There is no doubt that it is within the ICAO that this work needs to be done.
SwedishDäremot bör inte EU bedriva en gemensam turismpolitik, vilket föreslås i betänkandet.
That means more power for the EU, something to which the June List is opposed.
SwedishDet anger ramar och begränsar möjligheterna att bedriva falsk marknadsföring.
The system specifies limits and reduces the possibility of false marketing.
SwedishDet allra bästa sättet att skydda marken är att bedriva ett sunt jordbruk.
The very best way of protecting the soil is through sound agriculture and farming.
SwedishOm det var lika enkelt att bedriva politisk kirurgi skulle vi gå snabbare framåt.
If it were quite as simple to perform political surgery, we would make faster progress.
SwedishKommissionen skulle kunna bedriva samma kampanj mot rasism på fotbollsplanerna i Europa.
The Commission could mount the same campaign against racism on European pitches.
SwedishMen syftet med politiskt ledarskap är att bedriva rätt politik för dagens värld.
But the purpose of political leadership is to get the policies right for today’ s world.
SwedishFram till 1954 var det till och med straffbart att bedriva religionsundervisning.
Until 1954, it was a punishable offence to provide religious instruction.
SwedishDessa fördelar gäller särskilt möjligheten att bedriva fri handel i hela unionen.
These benefits particularly relate to the opportunity to trade freely across the Union.
SwedishFödkrokar går om intet när fiskare, jordbrukare och andra inte kan bedriva handel.
Livelihoods are destroyed, as fishermen, farmers and others cannot trade.
SwedishMen till följd av skuldbördan kommer de aldrig att kunna bedriva en lönsam verksamhet.
But the burden of debt will never allow the shipyards to operate profitably.
SwedishDe garanterar att andra inte missbrukar den öppenheten genom att bedriva orättvis handel.
It is the guarantee that others will not abuse that openness by trading unfairly.
SwedishÅ andra sidan är jag övertygad om att det inte går att bedriva någon tvångspolitik.
On the other hand, I do believe that there cannot be any coercive policy.
SwedishVad i all världen är politiska partier till för om inte för att bedriva kampanjer?
What on earth are political parties for if they are not for campaigning?
SwedishI dag vill jag också betona att Europa och Amerika kan bedriva ett närmare samarbete.
Today I want to emphasise also that Europe and America can work more closely together.