SV

bedrövlig {adjektiv}

volume_up
Detta går emot parlamentets eget beslut och vittnar om en bedrövlig inaktivitet och kortsiktig inställning, med tanke på Brasiliens verkliga betydelse i världen.
This contradicts Parliament's own decision and demonstrates a deplorable inertia and short-term attitude, given Brazil's real importance in the world.
Dessa eufemismer, vars avsikt är att döva samvetet, kan inte göra det hela mindre brutalt, våldet mot kvinnor mindre grymt eller strategin mindre bedrövlig.
These euphemisms designed to numb the conscience cannot make it any less brutal, violence against women less cruel or this strategy less deplorable.
(EN) Det säger sig självt att situationen i Demokratiska republiken Kongo är bedrövlig och att konfliktens följder för befolkningen är tragiska.
Mr President, that the situation in the Democratic Republic of Congo (DRC) is deplorable and that the effect of the conflict upon the people there is tragic goes without saying.
Kommissionens rapporter från 2000 och 2001 om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och principen om proportionalitet är bedrövliga.
The 2000 and 2001 Commission reports on the application of the principles of subsidiarity and proportionality are distressing.
Båda hans rapporter är av bedrövlig kvalitet, och de har gjort honom till åtlöje som advokat.
Both his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
För det första var de statliga institutionernas organisation, med undantag av brandkåren, bedrövlig.
First, that apart from fire fighters, the organisation of State institutions was lamentable.
Sanningen är att de mänskliga rättigheterna i Ryssland är under konstant tryck och demokratins status är bedrövlig.
The reality is that human rights in Russia are constantly under pressure and the state of democracy there is lamentable.
Mitt lands erfarenheter från Aten 1985 och Thessaloniki 1997 är bedrövliga inom den kulturella och ekonomiska sektorn.
My country's experience from Athens in 1985 and Thessaloniki in 1997 is miserable in the cultural and economic sector.
bedrövlig (även: ledsen, tråkig, bedrövad)
Herr ordförande, historien om saxfällor är lång och bedrövlig.
Mr President, the saga of the leghold trap is a sad and sorry one.
The Union's budget is woeful.
Även om enskilda delstater i Förenta staterna har börjat ta itu med klimatförändringarna, råder det en bedrövlig brist på ledarskap i den federala regeringen.
Although individual states in the US have begun to tackle climate change, there is a woeful lack of leadership from the Federal Government.
Vilka särskilda åtgärder vidtar nu kommissionen på Malta för att få slut på denna bedrövliga vana som riskerar att i grunden förändra internationella ekosystem och livsmiljöer?
What specific measures are being taken by the Commission in Malta to stamp out this woeful practice which has the potential to fundamentally alter transnational ecosystems and habitats?
Omkring 800 000 internt fördrivna personer lever under bedrövliga förhållanden i flyktingläger.
Approximately 800 000 internally displaced persons are living in wretched conditions in refugee camps.
På ett sätt skulle det vara mycket bra, eftersom vi då skulle slippa alla bedrövliga skyskrapor.
In a way, that would be a very good thing, since we should not then have all these wretched skyscrapers.
Detta är en bedrövlig uppgörelse kapitalister emellan på bekostnad av sjösäkerheten och den marina miljön i syfte att öka de orimliga vinsterna.
This is a wretched transaction between capitalists at the expense of the safety of life at sea and the marine environment, in the aim of increasing their excessive profits.

Användningsexempel för "bedrövlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSkämt åsido, den demokratiska granskningen av dessa deklarationer är förstås bedrövlig.
On a more serious note, democratic scrutiny of these declarations is, of course, pitiful.
SwedishBåda hans rapporter är av bedrövlig kvalitet, och de har gjort honom till åtlöje som advokat.
Both his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
SwedishMen i dagsläget är situationen i landet bedrövlig från människorättssynpunkt.
The country's actual human rights situation, however, is poor.
SwedishTilläggs- och ändringsbudgeten är bedrövlig läsning.
Mr President, the Supplementary and Amending Budget makes pitiful reading.
SwedishInom ramen för detta är unionens roll fullkomligt bedrövlig.
The role of the European Union in this matter is quite frankly regrettable.
SwedishFör det första var de statliga institutionernas organisation, med undantag av brandkåren, bedrövlig.
First, that apart from fire fighters, the organisation of State institutions was lamentable.
SwedishHerr ordförande, historien om saxfällor är lång och bedrövlig.
Mr President, the saga of the leghold trap is a sad and sorry one.
SwedishDet är inte bara jag som anser att situationen är bedrövlig.
I am not the only one to deplore this state of affairs.
SwedishDe fattiga utvecklingsländernas situation är bedrövlig.
The poor developing countries are in a grave state.
SwedishRomernas samhällsstruktur är många gånger konservativ och i synnerhet kvinnornas situation är ofta bedrövlig.
Women in Roma communities, which have old-fashioned structures, are often in a particularly poor situation.
SwedishDetta har givit upphov till en bedrövlig förvirring.
This has led to a regrettable state of confusion.
SwedishDetta ser jag inte bara som meningslöst utan även som ett tecken på en bedrövlig oförmåga att förutse situationer.
This strikes me not only as being of little use, but also indicative of a terrible inability to anticipate situations.
SwedishSanningen är att de mänskliga rättigheterna i Ryssland är under konstant tryck och demokratins status är bedrövlig.
The reality is that human rights in Russia are constantly under pressure and the state of democracy there is lamentable.
SwedishVi står inför en åldrande befolkning, och om kvinnor inte får en pension har vi en djupt bedrövlig situation framför oss.
We are faced with an ageing population, and if women do not have a pension, then we have a deeply sad situation on our hands.
SwedishDenna övning har varit bedrövlig.
SwedishEU:s budget är bedrövlig.
SwedishDetta ser jag inte bara som meningslöst utan även som ett tecken på en bedrövlig oförmåga att förutse situationer.
In this context, despite these objections, I share the idea expressed in the report that we all too often look into relocations after they have taken place.
SwedishAlla som har alltför låga löner för att kunna betala sitt bidrag till pensionsfonderna, får dessutom bara rätt till en bedrövlig pension.
What is more, all those whose salaries are too low for them to be able to pay into a pension fund will be entitled only to a very meagre pension.
Swedish(EN) Skulle kommissionsledamoten instämma i att vår dokumenterade kontroll av import av timmer från olagliga källor är bedrövlig - helt enkelt förskräcklig?
Would the Commissioner agree that our record in controlling the import of timber from illegal sources is lamentable - simply dreadful?
SwedishDessa kan vi dock ta itu med och klara av, för folken i västra Balkan, som verkligen har gått igenom en bedrövlig period, har intresse av att leva upp till dessa utmaningar.
The Union will continue to give them active support in their efforts to bring about political and institutional reform.

Synonymer (svenska) till "bedrövlig":

bedrövlig