"bedömt" - Engelsk översättning

SV

"bedömt" på engelska

SV bedömt
volume_up
{verb}

bedömt (även: döma, anta, anse, bedöma)
Vi har bedömt kvaliteten på er kommissions ledamöter.
We judged the quality of your team's members.
Vi har bedömt kvaliteten på er kommissions ledamöter.
We judged the quality of your team' s members.
Därför tycker jag att det är väldigt synd att man har bedömt dessa ändringsförslag som icke tillåtna i omröstningen.
I therefore think that it is a huge shame that these amendments have been judged impermissible for the vote.

Användningsexempel för "bedömt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishParlamentet har bedömt att detta avtal mellan EU och Förenta staterna är olagligt.
Parliament has ruled that this agreement between the EU and the USA is illegal.
SwedishKommissionen har bedömt att riktmärkena har uppfyllts i sju av dessa 11 fall.
The Commission has assessed the benchmarks as being met in seven of these 11 cases.
SwedishI det nuvarande programmet är Irland bedömt som en enda enhet för fondering.
In the present programme Ireland is assessed as a single unit for funding.
SwedishDärför har säkerhetsrådet i veckan bedömt rapporten och funnit den för lätt.
This is why the report was weighed and found wanting by the Security Council this week.
SwedishJag har alltid bedömt det som ett privilegium och som en skyldighet till absolut integritet.
I have always regarded it as a privilege and one which demands absolute integrity.
SwedishHade jag bedömt mina chanser vara mycket små hade jag inte tillkännagivit min avsikt här.
If I expected my chances to be very limited I would not have announced my intention here.
SwedishDen har bedömt hållbarheten i olika politiska alternativ, inklusive ett förbud mot ämnen.
It has assessed the sustainability of different policy options, including a substance ban.
SwedishKommissionen har bedömt att tio länder är redo att avsluta förhandlingarna.
The Commission has come to the view that ten countries are ready to conclude the negotiations.
SwedishKort sagt, vissa har bedömt att våldet på fotbollsarenorna säljer, att det ger vinst.
In short, it has been suggested that violence at football matches sells, it brings in a profit.
SwedishJag har bedömt att detta är den kompromiss som är möjlig och har därför röstat ja till förslaget.
I decided this was a viable compromise and have therefore voted yes to the proposal.
SwedishKontrollanterna har bedömt förberedelserna som utmärkta, både för land- och luftgränser.
The inspections have classified the preparations as excellent, both for the land and air borders.
SwedishVi kommer att granska detta så snart som vi har bedömt all information om dessa olyckor.
We will be looking at this as soon as we have evaluated all the information about these accidents.
SwedishMan har bedömt att bara 78 procent av dessa tjänster kommer att vara tillsatta i slutet av 2005.
Another new priority relates to a number of challenges we face in terms of foreign policy.
SwedishDet svenska ordförandeskapet har bedömt vad som har gjorts i EU när det gäller jämställdhet.
The Swedish Presidency has taken stock of what has been done in the EU with regard to equality.
SwedishRevisionsrätten har bedömt att EU:s redovisning ger en rättvisande bild utan några reservationer.
The Court has evaluated the EU accounts as giving a true and fair view without any reservation.
SwedishMan har redan bedömt att minst 1 800 personer kan förlora sina arbeten på färjorna i Irland.
Already it is estimated that at least 1, 800 people could lose their jobs on the ferries in Ireland.
SwedishHan har omsorgsfullt valt de träslag han bedömt vara mest lämpliga för gitarrens olika delar.
Benedict carefully choosed the species of wood he assessed to be most suitable for the guitar parts.
SwedishMan verkar inte heller på ett seriöst sätt ha bedömt problemen med rekrytering av arbetskraft.
Neither does any serious consideration seem to have been given to the problem of labour recruitment.
SwedishVi har inte ännu bedömt alla tekniska konsekvenser, men det kommer att ske vid översynen år 2004.
We have not yet assessed all the technical implications but that will be done in the review in 2004.
SwedishNu står vi inför en situation där det tyska ordförandeskapet egentligen redan har bedömt sig självt.
We now face a situation in which the German Presidency has in fact already assessed its own performance.