"bearbetning" - Engelsk översättning

SV

"bearbetning" på engelska

SV bearbetning
volume_up
{utrum}

bearbetning (även: handläggning)
volume_up
processing {substantiv}
förbättra strukturerna för produktion, saluföring och bearbetning av jordbruksprodukter,
improve the structures for the production, marketing and processing of agricultural products;
System för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter
Trade in goods resulting from the processing of agricultural products
Det finns en enorm marknad för grön bearbetning, och vi bör placera Europa på kartan.
There is a huge world market for green processing, and we should put Europe on the map.
volume_up
adaptation {substantiv}
För det andra, anpassningen av fristerna för förfarandet till dem som gäller för erkännande eller frånkännande av flyktingstatus, så att en snabb bearbetning av asylansökningarna kan garanteras.
Secondly, the adaptation of the procedural time limits to the time limits for the granting and revocation of refugee status, ensuring that applications for asylum can be processed speedily.
volume_up
arrangement {substantiv}
System för handel med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (kodifierad version) (
Trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products (
Beviljandet av tullfrihet respektive tullsänkningar är delvis också en överlevnadsfråga för den del av fiskeindustrin som sysslar med bearbetning.
To a certain extent, the fish processing industry is dependent on tariff reduction and suspension arrangements for its survival.
Rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter.
Council Regulation (EC) No 3448/93 of 6 December 1993 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products;
bearbetning (även: odling, kultur, bildning, brukande)
volume_up
cultivation {substantiv}
bearbetning (även: utarbetning)
volume_up
elaboration {substantiv}
volume_up
expansion {substantiv}
bearbetning (även: jäsning, verksamhet, funktion, lösning)
volume_up
working {substantiv}
Jag hoppas att tjeckerna i framtiden tillsammans kommer att hitta vägen till en gemensam bearbetning av historien.
I hope that the Czechs will in future get round a table and find there a way of working through the past together.

Synonymer (svenska) till "bearbetning":

bearbetning
Swedish

Användningsexempel för "bearbetning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEr beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
SwedishUtredning av det akustiska beteendet under bearbetning med avseende på systemkomponenter
Investigation of the acoustic behaviour during machining with respect to the system components
SwedishÅterstoder från bearbetning av fetter eller feta oljor eller animaliska eller vegetabiliska vaxer
Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
SwedishÄndå är honung ett naturligt livsmedel, som kommer på konsumenternas bord utan vidare bearbetning.
But honey is a natural food that reaches the consumer's table without being processed.
SwedishVid undersökningar i industriell skala tas prov i processerna för senare bearbetning i laboratoriet.
Within industrial scale investigations test are carried out based on sampling on-site.
SwedishJag röstade ”ja”, men betänkandet brister i bearbetning professionalitet.
I voted 'for'; however, the report is raw and unprofessional.
SwedishDet handlar i dag om en moderat bearbetning av de transeuropeiska nätverken.
We are dealing today with a slight reworking of the TENs.
SwedishEndast så kan en snabb bearbetning av ansökningarna och ett snabbt tillstånd för projekten garanteras.
Only then can the applications be processed rapidly and projects be approved quickly.
SwedishYtor av historiska, kulturella artefakter kan befrias från rost genom bearbetning med pulsad laser.
Surfaces of historic cultural artefacts are liberated from rust by pulsed laser ablation.
SwedishProblematiken med bearbetning bör behandlas i ett annat betänkande.
The problems of recycling should be dealt with in another report.
SwedishNär det gäller bearbetning av avfall måste man titta på hur animaliskt mjöl lagras och hur det skall behandlas.
With regard to waste treatment, how is animal meal stored? How is it going to be processed?
SwedishHans realistiska angreppssätt ger i alla fall flera konkreta anslutningspunkter för vidare bearbetning.
His realistic approach has in any event generated a few specific building blocks to develop further.
SwedishJag välkomnar hans bearbetning av det franska förslaget.
I welcome his refinement of the French proposals.
SwedishI stället för grödor på åkrarna odlas raps, majs och halm som efter bearbetning slutar i bilarnas bränsletankar.
Instead of crops in the fields we find rape, corn, reeds, which once processed end up in the fuel tanks of cars.
SwedishHär har utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor antagit ändringsförslag 10, bearbetning av matavfall.
To allow the use of pigswill, the Committee on the Environment adopted Amendment No 10 on the recycling of catering waste.
SwedishHantering, förvaltning och bearbetning av dessa två kategorier avfall, farligt eller icke-farligt, är mycket olika.
The handling, management and treatment of both categories of waste - hazardous and non-hazardous waste - vary a great deal.
SwedishJag stöder i synnerhet de ändringar av den gemensamma ståndpunkten om bearbetning av köksavfall för djurfoder som antagits i utskottet.
Optimum control and traceability of animal by-products are vital prerequisites of greater consumer safety.
SwedishJag stöder i synnerhet de ändringar av den gemensamma ståndpunkten om bearbetning av köksavfall för djurfoder som antagits i utskottet.
In particular, I support the amendment which was adopted in committee on the use of kitchen waste for animal feed.
SwedishDet krävs stora kvantiteter för att bearbetning av avfall ska vara värt besväret, och en viss kvantitet behövs för att bearbeta det på ett lönsamt sätt.
More and more components of what we throw out and discard are given a second, or third, lease of life.
SwedishJag bör framhålla behovet av en EU-politik för bearbetning och lagring av kärnavfall samt för stängning av kärnkraftverk.
I should point out the need for a European policy for treating and storing nuclear waste, as well as for decommissioning power plants.