SV be
volume_up
[bad|har bett] {verb}

1. allmänt

I synnerhet skulle jag vilja be om en garanti för kyrkopersonalens säkerhet.
In particular, I would appeal for a guarantee for the safety of church personnel.
Mina damer och herrar, jag vill be er att inte börja debattera denna fråga.
Ladies and gentlemen, I would appeal to you not to begin debating this issue.
Jag skulle därför vilja be om stöd för föredraganden i hennes kamp.
I should like to appeal for support for the rapporteur in her fight, therefore.
Vi kan inte ha en situation där parlamentet faktiskt måste tigga och be om information.
We cannot have a situation where Parliament actually has to beg for it.
Jag vill bara be parlamentet att inte pressa mig att göra det före den 31 januari.
I just beg Parliament not to press me to do it by 31 January.
Jag kommer för att be dig skona mina systrar...... min mor och mormor.
I come to beg for the lives of my sisters, my mother, my grandmother.
Helige Fader... be för våra syndare nu, på dödstimmen.
Oh blessed Father... pray for our sinners now, at the hour of our death.
Han ville bara be för offren tillsammans med de överlevande.
He merely wanted to pray for the victims with the survivors.
Hon lär kräva sina offer, men Buttiglione kommer att be för henne.
She will have her victims but Mr Buttiglione will pray for her.
Herr talman, jag vill be er att vidarebefordra denna kommentar till Pat Cox.
I would request, Mr President, that you pass on this comment to Mr Cox.
Jag vill be om särskild uppmärksamhet för ändringsförslag 22.
I would like to request that special attention be paid to Amendment No 22.
Herr talman, jag vill be er att vidarebefordra denna kommentar till Pat Cox.
I would request, Mr President, that you pass on this comment to Mr Cox.
Jag ber parlamentet att stödja de anhöriga i deras sorg och att be för att de saknade besättningsmännen hittas levande.
I ask Parliament to stand with the families in their sorrow and the desire for the missing sailors to be rescued.
När det gäller att reformera EU: s politik får ni större trovärdighet om ni inte lämnar något utrymme för tvivel om ert EU-engagemang, och jag vill be er att klargöra detta under ert ordförandeskap.
If your actions reflect your words, if what you do in practice makes clear your desire for a community in Europe, then we are right alongside you.
Den pågående utvecklingsrundan inom WTO är tänkt att ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingsländernas behov och deras önskan om ökad integrering i det globala handelssystemet.
The current development round at the WTO is supposed to give special attention to the needs of developing countries and their desire to better integrate themselves into the global trading system.
Jag vill dock be institutionerna att försöka nå en överenskommelse sinsemellan i denna fråga.
I would nevertheless like to implore the institutions to reach a horizontal agreement on this issue.
Jag vill enträget be övriga Europa att dra lärdom av läxorna.
I implore the rest of Europe to learn the lessons.
Detta är något som bekymrar oss mycket, och jag vill be rådet att ta till sig våra genuina behov.
This is something that worries us greatly and I should like to implore the Council to take our genuine needs on board.
be (även: bönfalla)
volume_up
to supplicate {vb} (beg humbly)

2. "be enträget (om något)"

be (även: vädja)
volume_up
to plead [pleaded|pleaded] {vb} (urgently request)
Kan jag få be kommissionen, rådet och för den delen toppmötet att se till att detta beslut respekteras i vad de säger och i vilka signaler de avger.
Could I plead with the Commission, the Council and indeed the summit to be sure that decision is respected in what they say and in the signals they give.
I stället för att behöva be om att ett litet belopp ska återbetalas till oss skulle vi föredra att behålla våra medel och själva besluta om hur de ska spenderas.
Rather than having to plead for a small amount to be returned to us, we should prefer to retain our funds and decide for ourselves how they are spent.
Jag ville be henne att vädja till Air France att inte lägga om sina rutter från City Airport till Gatwick som ryktet säger att de skall göra - dvs. om färden blir av, den här veckan var den inställd.
I wanted to ask her to plead with Air France not to switch, as is rumoured, its flight from City Airport to Gatwick - that is if the flight works, because this week it was cancelled.

3. artigt

Jag vill alltså be er att be den ledamot som talade att be om ursäkt.
That being said, I would ask you, Mr President, to ask the Member of whom I was speaking to apologise.
Jag skulle därför vilja be parlamentet att godkänna förhandlingsresultatet.
I must ask the House to approve the result of the negotiations.
Jag vill därför be kommissionsledamoten att särskilt uppmärksamma detta.
I would therefore ask the Commissioner to pay particular attention here.

Synonymer (svenska) till "be":

be

Användningsexempel för "be" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHär finns ordförande för de politiska grupperna vilka skulle kunna be om ordet.
There are presidents of the political groups here, who could take up the matter.
SwedishDå det gäller detta direktiv, kan vi be om ytterligare klargöranden från rådet.
In this particular directive we can seek further clarification from the Council.
SwedishNär det gäller förslaget framför oss vill jag be kommissionen dra tillbaka det.
Regarding the proposal in front of us, I would ask the Commission to withdraw it.
SwedishJag skulle vilja be Verheugen att klargöra något av stor betydelse.
Mr President, I would like to ask Mr Verheugen to clarify something important.
SwedishI det här fallet räcker det inte med att be Förenta staterna klargöra situationen.
In this case it is not enough to ask the United States to clarify the situation.
SwedishJag vill be om något som rör föredragningslistan för onsdagen.
   Mr President, I have a request to make in relation to the agenda for Wednesday.
SwedishJag skulle också vilja be fru Riis-Jørgensen att tygla sin otålighet till dess.
I would also like to ask Mrs Riis-Jörgensen to contain her impatience until then.
SwedishVi måste vara beredda att be andra människor om råd, men reglerna måste följas.
We must be prepared to ask other people's advice, but the rules must be followed.
SwedishJag vill be dig att vara strängare och se till att man håller sig till talartiden.
I would ask you to be stricter about ensuring adherence to the set speaking time.
SwedishHar rådet för avsikt att be kommissionen lägga fram nya förslag i dessa frågor?
Does it intend to ask the Commission to produce new proposals on these issues?
SwedishJag vill be kommissionsledamoten uppge vad dessa 7 miljoner euro har använts till.
I would ask the Commissioner to tell us what these EUR 7 million were spent on.
SwedishJag vill be alla om ursäkt som kanske blir sittande här i dag bara just därför.
I wish to apologise to all those for whom that is their reason for being here.
SwedishJag skulle vilja be er kontrollera om detta är tillåtet enligt arbetsordningen.
I would ask you to check whether this is permissible under the Rules of Procedure.
SwedishMáire Geoghegan-Quinn, jag vill be dig att förmedla det budskapet till kommissionen.
I would like to ask you to take this message back with you, Mrs Geoghegan-Quinn.
Swedish   – Jag skulle vilja be ordföranden i det berörda utskottet att ge sin åsikt.
   I would like to ask the chairman of the relevant committee to give his opinion.
SwedishJag vill be er visa respekt för dem som visar er respekten att lyssna till er.
Please have respect for those who are showing you the respect of listening to you.
SwedishKan vi be Stefan Füle att genomföra en undersökning om hedersmord i Turkiet?
Can we ask Mr Füle to carry out an investigation into honour killings in Turkey?
Swedish– Jag skulle be den tekniska personalen att komma och lösa detta tekniska problem.
I would ask the technical services to come and resolve this technical problem.
SwedishJag kan bara be ledamöterna att vänta till de fysiska bevisen finns tillgängliga.
I can only ask honourable Members to wait until the physical evidence is available.
SwedishJag skulle vilja be Catherine Trautmann att svara på en fråga.
Mr President, I would like to ask Mrs Trautmann to answer a question for me.