"balanserad kost" - Engelsk översättning

SV

"balanserad kost" på engelska

SV

balanserad kost {utrum}

volume_up
Att trygga en balanserad kost för de behövande personerna betonas också starkt.
A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.
(DE) Jag är säker på att det kommer att bli ett bra förslag, framför allt eftersom ni även tog upp behovet av en balanserad kost.
(DE) I am sure it will be a good proposal, especially as you have also mentioned the necessity of a balanced diet.
Men de hjälper faktiskt miljoner människor, som skulle godta att de är ett tillskott till, men inte en ersättning för, en balanserad kost.
But they do bring benefits to millions who would accept that they are a supplement to, but not a substitute for, a balanced diet.

Användningsexempel för "balanserad kost" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAtt trygga en balanserad kost för de behövande personerna betonas också starkt.
A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.
SwedishDet finns bara bra och dålig eller balanserad och obalanserad kost.
There are only good and bad, or balanced and unbalanced, types of diet.
Swedish. - (FR) EU:s medborgare måste ha tillgång till en sund, varierad, balanserad och diversifierad kost.
in writing. - (FR) Europeans must have access to a healthy, varied, balanced and diversified diet.
Swedish(DE) Jag är säker på att det kommer att bli ett bra förslag, framför allt eftersom ni även tog upp behovet av en balanserad kost.
(DE) I am sure it will be a good proposal, especially as you have also mentioned the necessity of a balanced diet.
SwedishEn hälsosam och balanserad kost skulle kunna rädda många liv och leda till avsevärt minskade hälso- och sjukvårdsutgifter.
Many lives can be saved, and a marked saving made in healthcare spending, through the adoption of healthy, balanced diets.
SwedishI en annan medlemsstat är tillsatser bara tillåtna när det kan bevisas att de är nödvändiga för en balanserad och lämplig kost.
In another Member State, additions are permitted only if it can be proved that they are necessary for a balanced and adequate diet.
SwedishMen de hjälper faktiskt miljoner människor, som skulle godta att de är ett tillskott till, men inte en ersättning för, en balanserad kost.
But they do bring benefits to millions who would accept that they are a supplement to, but not a substitute for, a balanced diet.
SwedishDärför är det så viktigt att organisera informationskampanjer som riktas till föräldrarna, så att de kan se till att deras barn får en balanserad kost.
That is why it is so important to organise information campaigns aimed at parents, so that they can ensure that their offspring enjoy a balanced diet.
SwedishVi kommer att se till att förbättra konsumentinformationen om de folkhälsofrågor som har att göra med en balanserad kost och produkternas ursprung och kvalitet.
We will ensure that we improve consumer information on the public health issues linked with a balanced diet and the origin and quality of products.
SwedishMåttlig konsumtion av jästa drycker som vin eller öl av friska vuxna är inte bara oskadlig utan bra för hälsan och kan ingå i en balanserad kost.
Moderate consumption of fermented drinks such as wine or beer by healthy adults is not only unharmful but even good for one's health and can form part of a balanced diet.
SwedishUnder den här debatten om kommissionens förordning och Renate Sommers betänkande, har frågan om en balanserad kost och EU-invånarnas matvanor tagits upp flera gånger.
During this debate on the Commission's regulation and Mrs Sommer's report, the question of a balanced diet and the eating habits of EU residents has been raised many times.
SwedishMycket kan göras för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar genom att ändra livsstil: motion, hälsa, idrott, balanserad kost och slutligen också undvikande av transfettsyror.
Much can be done to prevent cardiovascular disease by changing one's lifestyle: exercise, health, sport, balanced nutrition and ultimately also avoiding trans fatty acids.
SwedishEftersom det beräknas att 20 procent av Europas befolkning i slutet av detta år kommer vara drabbade av fetma, står det klart att det krävs åtgärder för att främja en balanserad kost.
As it is estimated that 20% of Europe's population will be classed as obese by the end of this year, it is clear that measures should be put in place to encourage balanced diets.

Liknande översättningar för "balanserad kost" på engelska

kost substantiv
balanserad adjektiv
balanserad diet substantiv
balanserad budget substantiv