I mitt betänkande görs ett försök att balansera dessa motsättningar.
My report makes an attempt to balance these conflicting requirements.
Extra stödåtgärder för att balansera detta är uppenbarligen nödvändigt.
Additional support measures to balance this are clearly necessary.
Jag stöder fullständigt föredragandens ansträngningar för att balansera detta.
I fully support the rapporteur's efforts to balance this.

Användningsexempel för "balansera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHan har helt rätt, och vi måste balansera alla dessa frågor när vi går framåt.
He is quite correct and we must balance all these issues as we move forward.
SwedishSlutligen bör vi komma ihåg markens roll när det gäller att balansera växthusgaser.
Finally, we should not forget the part the soil plays in balancing greenhouse gases.
SwedishVi behandlar här en rad olika ämnen och måste kunna balansera mellan dem.
We are looking at a whole range of subjects and need to find a balance among them.
SwedishDå kan vi balansera detta betänkande så att vi får en starkare utvecklingsdimension.
In that way we can balance the report so that we get a stronger development dimension.
SwedishMan kommer sannolikt att föreslå rådet att åter balansera sina kriterier.
The Council would probably be well advised to adjust the balance of these criteria.
SwedishDetta är ett lovvärt initiativ att balansera tillgång och efterfrågan bättre.
This is a commendable initiative, to better balance supply and demand.
SwedishDet är det enda sättet för oss att balansera vår budget igen på medellång sikt.
That is the only way in which we will be able to balance our budget again in the medium term.
SwedishNi vet hur ni ska balansera olika intressen så att resultatet gagnar er.
You know how to balance different interests in such a way that it works to your benefit.
SwedishMålet för pakten var att balansera medlemsstaternas budgetar och skapa budgetöverskott 2003.
At the heart of this debate is the future of the Stability and Growth Pact.
SwedishUtan att blanda in någon utanför Europeiska unionen, måste vi balansera dessa intressen.
So, leaving aside anybody outside the European Union, we have to balance those interests.
SwedishUnder G20-mötet kom man även överens om att arbeta vidare på att balansera den globala tillväxten.
The G20 summit also agreed to work further on the rebalancing of global growth.
SwedishFörhoppningsvis är skälet till detta att man vill balansera dessa båda marknadspoler mot varandra.
Hopefully, the reason for this is to balance these two poles of the market.
SwedishJag håller med kommissionären om behovet av att balansera om marknaden.
I agree with the Commissioner on the need to rebalance the market.
SwedishI mitt betänkande görs ett försök att balansera dessa motsättningar.
My report makes an attempt to balance these conflicting requirements.
SwedishExtra stödåtgärder för att balansera detta är uppenbarligen nödvändigt.
Additional support measures to balance this are clearly necessary.
SwedishVi måste bevaka situationen i Eritrea och balansera det humanitära biståndet där, om detta krävs.
We must watch the situation in Eritrea and balance humanitarian aid there, if required.
Swedish    Budgetens inkomster och utgifter skall balansera varandra.3.
The revenue and expenditure shown in the budget shall be in balance.3.
SwedishMan måste - det vet vi alla - balansera personlig integritet och brottsbekämpning i lagstiftningen.
As we all know, legislation must balance personal privacy and the fight against crime.
SwedishJag stöder fullständigt föredragandens ansträngningar för att balansera detta.
I fully support the rapporteur's efforts to balance this.
SwedishFör det andra måste Europaparlamentet hålla på traditionen att balansera EU:s budget.
Second, the European Parliament must continue the tradition of balanced management of European budgets.

Synonymer (svenska) till "balansera":

balansera