"bakterier" - Engelsk översättning

SV

"bakterier" på engelska

SV

bakterier {pluralis}

volume_up
bakterier
Till sist, nedbringandet av resistenta bakterier är ingen förlorad strid.
Finally, the battle against resistant bacteria is not a lost cause.
Dessa bakterier kan bekämpas med kemikalier, såsom det giftiga metylbromid.
These bacteria can be controlled by chemicals, such as methyl bromide, which is toxic.
Bakterier kontrollerar alltid sin sjukdomsalstrande förmåga med quorum sensing.
Bacteria always control pathogenicity with quorum sensing.

Användningsexempel för "bakterier" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSå vi funderade på om det inte kunde finnas ett annat sätt bakterier lever på.
And so we wanted to think if there couldn't be a different way that bacteria live.
SwedishOch detta håller för bakterier, idéer, produktacceptans, beteenden, och liknande.
And this holds for germs, ideas, product adoption, behaviors, and the like.
SwedishVi dödar bakterier med traditionell antibiotika och det gynnar resistenta mutanter.
We kill bacteria with traditional antibiotics and that selects for resistant mutants.
SwedishDessa bakterier kan bekämpas med kemikalier, såsom det giftiga metylbromid.
These bacteria can be controlled by chemicals, such as methyl bromide, which is toxic.
SwedishVi tror att bakterier skapade regelverket för hur multicellulär organisation fungerar.
We think bacteria made the rules for how multicellular organization works.
SwedishDet råder dock viss oro över det ökande antalet resistenta bakterier.
However, there are concerns about the increasing number of resistant bacteria.
SwedishBakterier har funnits på jorden i miljarder år. ~~~ Människan - i ett par hundra tusen.
Bacteria have been on the Earth for billions of years; humans, couple hundred thousand.
SwedishBakterier och mikrober bryter ner den om den lyfts upp från sitt syrefria tillstånd.
Bacteria and microbes cause it to decompose if it is taken away from its oxygen-free state.
SwedishSvampar gillar inte att brytas ned av bakterier, så vår bästa antibiotika kommer från svampar.
Fungi don't like to rot from bacteria, and so our best antibiotics come from fungi.
SwedishVidare finns nu också det bekanta motståndet mot antibiotika som bakterier håller på att utveckla.
Then there is the known resistance to antibiotics which bacteria are developing.
SwedishVi har alltså fyra stycken mycket, mycket allvarliga bakterier som florerar här i Europa.
We therefore have four exceptionally hazardous bacteria that are thriving here in Europe.
SwedishSjukhuspatienter och jordbrukare löper särskild risk att exponeras för resistenta bakterier.
Hospital patients and farmers are at particular risk of exposure to resistant bacteria.
SwedishTill sist, nedbringandet av resistenta bakterier är ingen förlorad strid.
Finally, the battle against resistant bacteria is not a lost cause.
SwedishDet var inte de bakterier som orsakade detta utbrott, men det tar ett tag att ta reda på detta.
They were not the bacteria behind this outbreak, but it takes a while to find that out.
SwedishBakterier kontrollerar alltid sin sjukdomsalstrande förmåga med quorum sensing.
Bacteria always control pathogenicity with quorum sensing.
SwedishHälften av alla inspekterade köttprodukter i butikerna i USA innehåller farliga bakterier (MRSA).
Half of all meat products inspected in shops in the US contain dangerous bacteria (MRSA).
SwedishDet hade pH 11, och ändå levde kemosyntetiska bakterier i det. ~~~ I denna extrema miljö.
The pH of 11, and yet it had chemosynthetic bacteria living in it and at this extreme environment.
SwedishSå vad vi nu förstått är att alla bakterier talar med varandra.
So now what we understand is that all bacteria can talk to each other.
SwedishJag menar bara, när Antonia Damasio frågar om din självbild, tänker du då på bakterier?
I mean think of it, when Antonio Damasio asks about your self-image, do you think about the bacteria?
SwedishDet är vårt bidrag till den europeiska inre marknaden och till den fria rörligheten för bakterier.
It is our contribution to the single European market and the free circulation of bacteria.