SV

baksida {utrum}

volume_up
1. allmänt
På 100- dollarsedelns baksida finns lndependence Hall.
On the back of a hundred-dollar bill is an etching of Independence Hall
En blygsam, knappt läsbar information dold på förpackningens baksida.
A tiny piece of difficult-to-read information, hidden on the back of the product wrapper.
Om värdet för slutvinkeln är exakt 360 grader, så ligger framsidan direkt på rotationsobjektets baksida.
If the value for the end angle is exactly 360 degrees, the front area covers the back area of the rotation object.
baksida
Teknikens baksida är dock att detta drabbar upphovsmännen.
The downside of technology, however, is that the injured party is the originators.
Men samtidigt som detta innebär ett viktigt steg framåt finns det tyvärr även en baksida.
Whilst this constitutes an important step forward, there is also a downside, unfortunately.
Systemet för skydd av vittnen har en fram- och en baksida.
It has an upside and a downside, the witness protection scheme.
baksida
Luftsupporten är övertygad till ett förstärkt column...... Rör sig nerför baksidan av dom här bergen.
Air support is committed to a rebel reinforcement column...... moving down the back side of these mountains.
How about the back side?
Den första är ett polyanioniskt segment, som är icke-häftande ungefär som baksidan på ett klistermärke.
The first one is a polyanionic segment, which basically acts as a non-stick backing like the back of a sticker.
baksida (även: ända, stuss, ändalykt, rumpa)
Om apan klättrar upp i trädet, är det lättare att se dess baksida!
It is good that you are here because, if the monkey goes up the tree, it is easier to see its backside!
Om vi inte vill ta lite Granatsplitter upp på baksidan.
Unless we wanna take some shrapnel up the backside.
Här är Jungfru Maria på baksidan, som de redan har börjat torka bort.
Here's the Virgin Mary on the backside, which they started to wipe off.
baksida (även: rumpa, bakdel, bakre del, bak-)
volume_up
rear {substantiv}
Denna fara blir ännu större om bilen dessutom utrustas med prydnadsföremål på fram- eller baksidan.
That danger is further increased if cars also have decorative fittings at the front or rear.
Medaljens baksida av denna brasilianska politik är hotet mot Mercosurs stabilitet och politiska inriktning.
The reverse side to this Brazilian policy is the threat to the stability and political course of Mercosur.
But there is a reverse side to the coin.
Efter sommaren kommer alla i Nederländerna att betala med tyska baksidor.
After the summer, everyone in the Netherlands will pay with coins with German reverse sides.
baksida
Medaljens baksida av denna brasilianska politik är hotet mot Mercosurs stabilitet och politiska inriktning.
The reverse side to this Brazilian policy is the threat to the stability and political course of Mercosur.
But there is a reverse side to the coin.
2. litteratur
baksida (även: sista sida)

Användningsexempel för "baksida" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen enorma tillväxtpotentialen hos Montenegros turism har sin baksida också.
The huge potential for growth of Montenegrin tourism has its dark side too.
SwedishMedaljens baksida är risken att man bidrar till att öka medborgarnas negativa inställning.
The risk is, however, that those citizens will become increasingly disaffected.
SwedishMen medaljens baksida är att kommissionen har ett fullständigt ansvar gentemot parlamentet.
In my country, the Government has opportunities to develop legal provisions further.
SwedishDen har dock, som vi alla vet, också en mycket mörk och obehaglig baksida.
However, as we all know, it also has a very dark and unpleasant side.
SwedishGenom tragedierna i Tjernobyl och nyligen i Fukushima har vi sett medaljens baksida.
The tragedies in Chernobyl and, recently, in Fukushima, have shown the other side of the coin.
SwedishMen samtidigt som detta innebär ett viktigt steg framåt finns det tyvärr även en baksida.
Whilst this constitutes an important step forward, there is also a downside, unfortunately.
SwedishEn blygsam, knappt läsbar information dold på förpackningens baksida.
A tiny piece of difficult-to-read information, hidden on the back of the product wrapper.
SwedishMen medaljens baksida är att kommissionen har ett fullständigt ansvar gentemot parlamentet.
However, the other side of the coin is the Commission's full accountability to Parliament.
SwedishZimbabwe är ett exempel på avkoloniseringens baksida.
   Mr President, Zimbabwe is an example of how the ugly side of decolonisation can prevail.
SwedishTeknikens baksida är dock att detta drabbar upphovsmännen.
The downside of technology, however, is that the injured party is the originators.
SwedishMitt betänkande handlar i allt väsentligt om myntets baksida.
My report to all intents and purposes addresses the other side of the coin.
SwedishJag vill dock i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på frågans baksida.
However, I would like to address another aspect of the issue.
SwedishOm du vill skriva ut på en sida markerar du Framsida och Baksida och skriver sedan ut dem.
For printing on one side, select both Front and Back and print.
SwedishProblemet med Internets mörka baksida är att det är globalt och inte känner några gränser.
The problem with the Internet's dark side is that it is global and does not recognize any borders.
SwedishOm apan klättrar upp i trädet, är det lättare att se dess baksida!
It is good that you are here because, if the monkey goes up the tree, it is easier to see its backside!
SwedishPå 100- dollarsedelns baksida finns lndependence Hall.
On the back of a hundred-dollar bill is an etching of Independence Hall
SwedishMyntet har dock, vilket många har påpekat, en baksida.
However, as many have pointed out, there is another side to the coin.
SwedishMen sedan var det någon som sa att det finns en baksida på den saken.
And then someone told me there is a flip side to it.
SwedishSystemet för skydd av vittnen har en fram- och en baksida.
It has an upside and a downside, the witness protection scheme.
SwedishDe förbättringar vi har åstadkommit på land och när det gäller bränslekvaliteten har dock en baksida.
However, there is a downside to the improvements that we have achieved on land and in fuel quality.

Synonymer (svenska) till "baksida":

baksida
Swedish