SV

bakom {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
En del kallar henne lite bakom, men det är hon inte
Some people call her a little bit slow but she's not.
Men bakom kulisserna sker genomförandet så långsamt och är så hjärtskärande för våra landsmän att det är nödvändigt att finna andra medel för att tvinga stats- och regeringscheferna till handling.
Behind the scenes, though, implementation is so slow and so heartbreaking for our fellow countrymen that it is necessary to find other means to force the hands of the Heads of State or Government.
2. "ointelligent"
Bakom detta oacceptabla beteende ser jag ett tydligt försök till att terrorisera människor genom att få dem att lyda dumma order.
Behind this unacceptable behaviour I see a clear effort to terrorise people by having them obey stupid orders.

Användningsexempel för "bakom" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEuropaparlamentet, som är ett av världens mest betydande organ, står bakom mig.
The European Parliament, one of the world’s most important bodies, is behind me.
SwedishJag hoppas att mjölkproducenterna nu har det värsta bakom sig.
(PL) Mr President, I hope that the milk producers now have the worst behind them.
SwedishEn del tror att det finns en agenda bakom det initiativet som vi inte kan godta.
Some think that there is an agenda behind this initiative which we cannot accept.
SwedishMen vi måste också inse att den främsta drivkraften bakom handeln är efterfrågan.
But we must also recognise that the principal motor driving the trade is demand.
SwedishStarka traditioner har alltid hållit våldet i hemmen dolt bakom stängda dörrar.
Strong traditions have always kept domestic violence hidden behind closed doors.
SwedishDet internationella samfundet ställer sig bakom det avtal som parterna träffat.
The international community supports the agreement made by the parties involved.
SwedishHan är en faktor bakom den rådande ekonomiska krisen, inte någon världsfrälsare.
He is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Swedish. – 1945 lämnade världen andra världskriget bakom sig och Europa låg i ruiner.
   . In 1945, the world was emerging from World War II and Europe lay in ruins.
SwedishJag måste påminna om att bakom alla dessa ord döljer sig män, kvinnor och barn.
I must reiterate that, behind all these words, there are men, women and children.
SwedishNästan 30 utvecklingsländer från tre kontinenter har slutit upp bakom initiativet.
Nearly 30 developing countries from three continents have joined the initiative.
SwedishDet handlar inte om att stänga in bergsområdena bakom skydd eller privilegier.
It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
SwedishDen allmänna tanken bakom samtliga förslag är att det måste finnas miniminormer.
The general thrust of all the proposals is that there should be minimum standards.
SwedishUnder tiden vet vi också från händelser i Belgien vem som egentligen ligger bakom.
In the meantime we also know from incidents in Belgium who is really behind this.
SwedishDet var tanken som låg bakom vår önskan att få tio eller femton dagar till på oss.
That was the idea behind our desire to obtain ten more days or another fortnight.
SwedishDet har stärkt den serbiska opinionen bakom Milosevic och försvagat oppositionen.
It has consolidated Serb opinion behind Milosevic and weakened the opposition.
SwedishDen verklighet som döljer sig bakom dessa rapporter är en ytterst allvarlig fråga.
The situation underlying this number of reports is a matter of gravest concern.
SwedishAlla gömmer sig bakom detta, men tyvärr ger man inte ut mycket pengar för det.
Everyone hides behind it but, unfortunately, not a lot of money is spent on it.
SwedishStrax bakom talmannen ser ni Europeiska unionens symbol med de tolv stjärnorna.
Right behind the President, you see the image of Europe with the twelve stars.
SwedishPå så sätt kommer principerna bakom den gemensamma fiskepolitiken att hållas högt.
That way, the principles enshrined in the Common Fisheries Policy will be upheld.
SwedishI stället gömmer ni er bakom ett tveksamt rättsväsende i Belgien och Luxemburg.
Instead, you are hiding behind a hesitant judiciary in Belgium and Luxembourg.

Synonymer (svenska) till "bakom":

bakom