"bakåtsträvande" - Engelsk översättning

SV

"bakåtsträvande" på engelska

SV

bakåtsträvande {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
En bakåtsträvande islamsk kultur hör dock inte hemma i Europa.
However, a backward Islamic culture has no place in Europe.
I många år tyngdes landet av den mest bakåtsträvande och diktatoriska formen av kommunism.
For many years, that country was weighed down by the most backward and dictatorial form of Communism.
Som föregående talare nämnde står vi inför en bakåtsträvande rörelse inom politiken på nationell nivå.
As the previous speaker mentioned, we are facing a backward movement in policies at national level.
2. "tillbaka, baklänges"
bakåtsträvande (även: reaktionär)
Det är en bakåtsträvande, reaktionär och omänsklig politik.
This is a retrograde, reactionary and inhuman policy.
Europaparlamentets förslag är ännu mer bakåtsträvande än kommissionens.
The European Parliament's proposal is heading down an ever more reactionary path than that of the Commission.
Denna utveckling är oacceptabel och visar hur bakåtsträvande, reaktionärt och antidemokratiskt EU faktiskt är.
These are unacceptable developments that show how retrograde, reactionary and anti-democratic this European Union really is.

Användningsexempel för "bakåtsträvande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta skulle ha varit en bakåtsträvande strategi för Europeiska unionen.
This would have been a regressive step for the European Union to have taken.
SwedishDe får räkna med att jag och mina kolleger kommer att fördöma deras bakåtsträvande synsätt.
They can count on me and on my colleagues to denounce their rearguard views.
SwedishAlla bakåtsträvande steg på det här området skulle innebära en återgång till barbarism.
Any retrograde steps in this area would mean a reversion to barbarism.
SwedishDet är därför jag skulle vilja att rådet hade ”åtanke, inte bakåtsträvande” som sitt motto.
That is why I would like the Council to take as its motto, ‘recollection, not reversal’.
SwedishDe är rädda för att de mer än någonsin kommer att bli offer för de bakåtsträvande krafterna.
They fear more than ever that they will become victims of the backward-oriented forces.
SwedishDet skulle vara bakåtsträvande och skulle undergräva ECB-rådets kollegiala karaktär.
This would be retrogressive and would undermine the collegiate outlook of the Governing Council.
SwedishDet är kort sagt ett bakåtsträvande, illa genomtänkt förslag som vi kommer att rösta emot.
In a nutshell, it is a retrograde, ill-thought-out proposal, which we shall be voting against.
SwedishAlla dessa bakåtsträvande åtgärder är förbryllande för progressiva européer och människor över hela världen.
All these retrograde steps surprise progressive Europeans and people worldwide.
SwedishI många år tyngdes landet av den mest bakåtsträvande och diktatoriska formen av kommunism.
For many years, that country was weighed down by the most backward and dictatorial form of Communism.
SwedishAndra i denna kammare kämpar med att trampa upp en ny och bakåtsträvande stig inom det sociala området.
But others in this House are straining to carve a new and retrograde path in the social field.
SwedishEuropaparlamentets förslag är ännu mer bakåtsträvande än kommissionens.
The European Parliament's proposal is heading down an ever more reactionary path than that of the Commission.
SwedishEuropaparlamentet måste agera för att upphäva några av de mer bakåtsträvande inslagen i detta direktiv.
The European Parliament must act to undo some of the more regressive elements of this Directive.
SwedishEn bakåtsträvande islamsk kultur hör dock inte hemma i Europa.
However, a backward Islamic culture has no place in Europe.
SwedishDärför är den bakåtsträvande karaktären i förslagen ännu större.
This means that the proposals are even more regressive.
SwedishSom föregående talare nämnde står vi inför en bakåtsträvande rörelse inom politiken på nationell nivå.
As the previous speaker mentioned, we are facing a backward movement in policies at national level.
SwedishDet vore helt obegripligt, oprofessionellt och bakåtsträvande om vi endast fokuserade på integrering.
It would be completely incomprehensible, unprofessional and retrogressive to focus only on mainstreaming.
SwedishPVV vill att detta bakåtsträvande bekämpas med kraft.
The PVV wants to see this backwardness combated with vigour.
SwedishDet är en bakåtsträvande, reaktionär och omänsklig politik.
This is a retrograde, reactionary and inhuman policy.
SwedishDetta är en mycket bakåtsträvande åtgärd som kommer att användas som svepskäl för att återgå till extremistvåld.
This is a very retrograde step and will be used as a pretext to return to violence by extremists.
SwedishÄven här uppvisar Turkiets beteende bakåtsträvande tendenser.
Here Turkey's conduct shows a regressive trend.