SV

backar {pluralis}

volume_up
backar (även: kullar)

Användningsexempel för "backar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBra backar för alla typer av åkare och stora möjligheter till tuff skogsskidåkning.
Good slopes for skiers of all levels and great opportunities for hard woods skiing.
SwedishEnskilda väljer rätten till privatliv och sedan backar lagstiftningen upp detta.
Individuals choose the right of privacy and then legislation backs it up.
SwedishSå, efter en stund, så backar du lite, och då börjar det bli hett.
Then, after some moments, you just go a little back, and then it starts burning.
SwedishVi backar upp vår strategi med de utrikespolitiska verktyg vi förfogar över.
We are backing up our strategy with available foreign-policy tools.
SwedishUnder tiden går Turkiet emot Nato och USA backar och agerar som en åskådare.
Meanwhile, Turkey opposes NATO, and the US is the power in retreat and acts like a spectator.
SwedishEuropaparlamentet utfärdar rekommendationer och tyvärr backar rådet.
Parliament makes recommendations and, I am afraid, the Council backs away.
SwedishDet är viktigt att Barcelonaprocessen inte backar ur detta åtagande.
It is important that Barcelona does not backtrack on that commitment.
SwedishEfter motstånd från många länder och intressegrupper backar nu Spanien på detta område.
Spain is now going back on this idea, in response to resistance from many countries and interest groups.
SwedishDet innebar ett stort steg framåt, och nu vill ni att vi backar!
This was a huge step forward, and now you want to turn it around!
SwedishJag hoppas att man i framtiden inte backar i dessa frågor.
I hope that in the future, there will be no going back on these issues.
SwedishVi backar upp er på grund av er vision om ett ambitiöst och oberoende europeiskt verkställande organ.
You have won our backing with your vision for an ambitious and independent European executive.
SwedishVi backar när det gäller att fatta beslut som kommer att ogillas kortsiktigt inom våra väljarkårer.
We back down over taking decisions which will be unpopular in the short term with our electorates.
SwedishMan backar inte från någon av de fördelar som vunnits, och man skyddar nya och betydelsefulla framsteg.
It does not backtrack on any gains that have been made and enshrines new and important advances.
SwedishHär finns många bra backar med välpreparerade nedfarter och stora möjligheter till längdskidåkning.
There are many great slopes with well-groomed slopes and great opportunities for cross country skiing.
SwedishVi kan inte godta att vi erkänner behovet av lagstiftning men backar så fort vi kommer till siffror.
We cannot accept that we need legislation in this regard, and when we reach the figures, we turn back.
SwedishNi gör högtidliga uttalanden, men när det sedan gäller att omsätta politiken i praktiken backar ni.
You make grand proclamations, but when it comes to actually implementing these policies, you backtrack.
SwedishInnebär mina besök på dessa webbplatser att jag samtycker till att mitt samhälle backar 40 år bakåt i tiden?
Does the fact that I visit these websites mean that I consent to my society going back 40 years?
SwedishMen det kommer att stanna vid en ren avsiktsförklaring om vi inte backar upp avsikten med faktiska åtgärder.
However, it will remain a mere declaration of intent unless we back it up with effective measures.
SwedishFaktum kvarstår att vi inte backar i våra beslut.
The fact remains that we are not weakening in our resolve.
SwedishJag tycker det är mycket viktigt, i slutet av denna mandatperiod, att ni inte backar från de löften som getts.
I think that it is very important, at the end of this term, that you do not go back on the commitment made.

Synonymer (svenska) till "backa":

backa
backe
back