SV

börsen {utrum}

volume_up
1. allmänt
börsen (även: kassa, damväska)
volume_up
purse {substantiv}
Vem kunde, med vetskap om var problemen finns - och ni får reda på det varje år av den herre som satt bredvid er - ha stängt börsen eller avbrutit finansieringen av vissa program?
Who, knowing where the problems lie - and you are told every year by the gentleman sat beside you - could tighten the purse-strings or cut off money to fund some programmes?
2. "aktier"
börsen
volume_up
market {substantiv} (stock)
This time that would have immediate repercussions on stock market prices.
En finansmarknadskris och derivat som inte säljs på börsen har otvivelaktigt förvärrat krisen.
A financial market crisis and derivatives that are not traded on the stock exchange have doubtless made the crisis worse.
Tyvärr har vi i för det första i fråga om kapitalisering på börsen endast kunnat enas om 350 miljoner euro.
Unfortunately, for the time being we have only been able to agree on a market capitalisation of EUR 350 million.
börsen
volume_up
stock exchange {substantiv} (stock)
Pensionsfonder eller börsen kan aldrig garantera det.
Pension funds and the stock exchange will never be able to guarantee that.
Bioteknikföretag är absoluta floppar på börsen.
Biotech companies are complete flops on the stock exchange.
The stock exchange has undergone rapid expansion.

Användningsexempel för "börsen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPensionsfonder eller börsen kan aldrig garantera det.
Pension funds and the stock exchange will never be able to guarantee that.
SwedishDen andra frågan jag vill ta upp är den äkta konkurrensen mellan börsen och handelsplattformarna.
My second concern is that there should be genuine competition between stock exchanges and trading platforms.
SwedishDet skulle direkt ge utslag på börsen.
This time that would have immediate repercussions on stock market prices.
SwedishDärför vill de absolut inte satsa sin pension på börsen.
That is why they do not, under any circumstances, want to see their pensions gambled on the stock exchange.
SwedishBioteknikföretag är absoluta floppar på börsen.
Biotech companies are complete flops on the stock exchange.
SwedishEn finansmarknadskris och derivat som inte säljs på börsen har otvivelaktigt förvärrat krisen.
A financial market crisis and derivatives that are not traded on the stock exchange have doubtless made the crisis worse.
SwedishBörsen gör de redan rika ännu rikare och andra fattiga, men gör framför allt samhället fattigt.
The stock exchange makes the rich grow richer and impoverishes some speculators, but most of all it impoverishes society.
SwedishTyvärr har vi i för det första i fråga om kapitalisering på börsen endast kunnat enas om 350 miljoner euro.
Unfortunately, for the time being we have only been able to agree on a market capitalisation of EUR 350 million.
SwedishFör att få svar på det och andra frågor besökte jag New York-börsen och Nasdaq i slutet av förra året.
To get some answers to this and other questions I visited the New York Stock Exchange and the Nasdaq at the end of last year.
SwedishNew York-börsen och Euronext har informerat oss om att denna transaktion inte skulle uppgå till dessa tröskelvärden.
The New York Stock Exchange and Euronext have informed us that this transaction would not meet these thresholds.
SwedishMichelin aviserade omfattande uppsägningar i sina fabriker i Europa, samtidigt med rekordvinster på börsen.
Michelin announced massive redundancies in its European factories at the same time as record profits on the stock exchange.
SwedishJa, IASB:s roll bör begränsas till företag som är noterade på börsen och bör inte innefatta små och medelstora företag.
Yes, the role of the IASB should be confined to companies quoted on the stock exchange and should not include SMEs.
SwedishBörsen har fått ett snabbt uppsving.
The stock exchange has undergone rapid expansion.
SwedishNär nu investeraren i detta tillstånd hittat vägen till börsen, är instrumentet för att gå med väldigt ofta investeringsinstitutet.
Now that investors have found out about the stock markets, the way in is often through investment firms.
SwedishVi känner alla till att aktiemarknaden kan vara en riskabel affär och att resultaten på börsen inte alltid är positiva.
We all know that the stock market can be a risky business and that results on the stock market are not always positive.
SwedishGoda nyheter på sysselsättningsområdet gör i allmänhet börsen ängslig, eftersom det skapar en rädsla för ökad inflation.
Generally speaking, good news regarding employment makes the stock exchange nervous, as it makes them afraid of a rise in inflation.
SwedishFastighetspriserna harmoniserades när alla placerarna hade drabbats av kollektiv berusning på börsen och var lystna på fastigheter.
The value of property was harmonised when investors were collectively drunk on the stock exchange and on heat around real estate.
SwedishKommissionen kan inte ta ställning till ett enskilt företags beslut som fattas av New York-börsen och dess framtida strategier.
The Commission cannot take a position on an individual corporate decision made by the New York Stock Exchange and its future strategies.
SwedishRikedom kommer inte av spekulation utan av arbete, och börsen förskingrar bara det äkta arbetets frukter och förvandlar dem till falska värden.
The stock exchange makes the rich grow richer and impoverishes some speculators, but most of all it impoverishes society.
SwedishDe hämtar sin vinst genom skillnaden mellan det avgiftsfria införselpriset och det försäljningspris som de kan erhålla på svarta börsen.
They derive their profits from the difference between the duty-free import price and the selling price obtained on the black market.

Synonymer (svenska) till "börs":

börs