SV börja
volume_up
[började|har börjat] {verb}

1. allmänt

En övergripande invandringspolitik måste emellertid börja med ursprungsländerna.
A comprehensive immigration policy must begin with the countries of origin, however.
Omedelbart efter mötet kommer förhandlarna att börja sin första arbetssession.
Right after that the negotiators will begin the first session of their work.
Vi måste börja diskutera denna integrerade och polycentriska europeiska utveckling.
We must begin to discuss this integrated and polycentric European development.
Vi måste börja leta utanför EU och börja bygga på vår teknologis verkliga styrka.
We have to start looking outside and to start building on the real strengths of our technology.
De måste redan nu börja planera och införa de kontroller som är absolut nödvändiga.
They should start planning now and start introducing controls that are absolutely essential.
Skall rådet börja trolla eller skall man börja tricksa med utsläppssiffrorna?
Is the Council going to start performing magic or are people going to start juggling the emission figures?
Valsedlarna delas ut och omröstningen kan börja.
The voting slips are being distributed, so the voting is now open.
Med 17 kapitel ligger Malta i täten för de kandidatländer som kunde börja med förhandlingarna först år 2000.
With 17 chapters, Malta heads the list of those candidates which were able to open negotiations only in 2000.
Om jag får börja med att kommentera öppenheten i rådet så stöder kommissionen fullt ut öppna rådsmöten.
If I may begin by commenting on openness in the Council, the Commission fully supports open meetings of the Council.
Det egentliga arbetet kan börja först när vi har en konvention.
We cannot commence any serious work until such time as we have a convention.
Den utbildningen kan börja redan vid 16 års ålder.
This training can commence from the age of 16.
Får jag börja med att gratulera föredraganden, Graefe zu Baringdorf, för hans betänkande.
Mr President, may I commence by congratulating the rapporteur, Mr Graefe zu Baringdorf, on his report.
Jag känner mig generös i dag, herr kommissionär, men var god att börja.
I am in a generous mood, Commissioner, but go ahead.
Samtidigt har vi emellertid gett klarsignal här i parlamentet till att det europeiska stödkontoret för asylfrågor ska börja sin verksamhet i Malta.
At the same time, however, we have given the go-ahead in this Parliament for the European Asylum Support Office to start operating in Malta.
I grannlandet Moldavien, som kom under ryskt styre 1940, fanns det till att börja med stöd för en återförening, men eftersom Rumänien har föga att erbjuda för närvarande ebbade det stödet ut.
In my view, Parliament should not relinquish its power by giving the go-ahead now and, logically, doing the same thing in March.
Börja. ~~~ (Prat) JH: Min fråga till er är, vem styr det där klassrummet?
Go. (Chatter) JH: My question to you is, who's in charge of that classroom?
Ordförande Barroso, fortsätt att väcka törnrosa och börja arbeta.
President Barroso, get on with waking up Sleeping Beauty and go in to bat.
Mitt tack går till att börja med till Rovsing för kvalitén på hans betänkande.
My thanks go first to Mr Rovsing for the quality of his report.
börja (även: föra bort, inleda, öppna)
Har rådet för avsikt att börja utforma politiken i fråga?
Does the Council intend to proceed to shape the policy in question?
Jag tror att vi kan börja med omröstningen.
I think that we can proceed to the vote.
We can now, therefore, proceed to the vote.
börja (även: ge sig iväg)
Så, alla vi som är här idag kan väl börja med att erkänna att vi är lyckligt lottade.
So for any of us in this room today, let's start out by admitting we're lucky.
Jag vill börja med att prata lite om just vad autism är.
I think I'll start out and just talk a little bit about what exactly autism is.
Jag vill börja med att säga att jag talar om detta -- om att hålla kvar kvinnor i arbetslivet -- för att jag verkligen tror att det är lösningen.
I want to start out by saying, I talk about this -- about keeping women in the workforce -- because I really think that's the answer.
börja (även: bryta)
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att börja tillämpa en uppifrån- och nedmetod.
The European Parliament urges the Commission to take a top-down approach.
Vi måste bekämpa fattigdom och intolerans och börja här.
We must combat poverty and intolerance and take this as our starting point.
Till att börja med kan folkhälsan inte komma på andra plats efter sysselsättningshänsyn.
First of all, public health cannot take second place to job considerations.
börja
volume_up
to take up {vb} [tales.]
Jordbrukarna blir äldre och unga människor är ovilliga att börja med jordbruk som ett yrke.
Farmers are getting older and young people are reluctant to take up farming as a career.
Ingen av dessa bestämmer sig för att börja röka utifrån en önskan att ta livet av sig.
None of them decides to take up smoking in the desire to kill themselves.
Du ska inte börja röka, men om det dög åt hertigen av Windsor...
Don't take up smoking, but if it's good enough for the Duke of Windsor, right?

2. näringsliv

Det egentliga arbetet kan börja först när vi har en konvention.
We cannot commence any serious work until such time as we have a convention.
Den utbildningen kan börja redan vid 16 års ålder.
This training can commence from the age of 16.
Får jag börja med att gratulera föredraganden, Graefe zu Baringdorf, för hans betänkande.
Mr President, may I commence by congratulating the rapporteur, Mr Graefe zu Baringdorf, on his report.

Användningsexempel för "börja" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTill att börja med vill jag nämna ert entusiastiska stöd för Lissabonfördraget.
I will mention at the outset your enthusiastic support for the Treaty of Lisbon.
SwedishVi måste börja arbeta omedelbart och betrakta detta som en långsiktig utmaning.
We must get down to work straightaway and look upon this as a long-term challenge.
SwedishDå har vi ingenting att börja med vid förhandlingarna i Köpenhamn i december.
Then we will have no starting point for negotiations in Copenhagen in December.
SwedishDet var därför som ett tjänstedirektiv var någonting positivt till att börja med.
That was the reason why a Services Directive was possible in the first place.
SwedishÅ andra sidan kommer sjömännen att i hög grad börja användas som syndabockar igen.
On the other hand, very strict use will again be made of seamen as scapegoats.
SwedishDen gör i stort sett alla missnöjda, till att börja med de s.k. små länderna.
It upsets almost everyone, beginning with those known as the smaller countries.
SwedishDu kan om du vill också låta förbindelser börja och sluta vid denna fästpunkt.
You now have the option of beginning and ending connectors at this glue point.
SwedishOm förslaget är ogenomförbart kommer det inte att börja fungera här i parlamentet.
If the proposal is unworkable, it will not be made to work here in Parliament.
SwedishTill att börja med vill jag bemöta frågan från Libor Rouček om antirobotskölden.
Firstly, with regard to the question by Mr Rouček concerning the anti-missile shield.
SwedishAlla dessa rättsliga instrument kommer att börja tillämpas samtidigt den 1 juli 2005.
All these legal instruments will have simultaneous application from 1 July 2005.
Swedish(SK) Jag vill börja med att tacka föredraganden för ett utmärkt betänkande.
(SK) I should first of all like to thank the rapporteur for an excellent report.
SwedishOch Venezuela skulle göra så om de skulle börja med sina kärnkraftsanläggningar.
And Venezuela would be doing it if they started with their nuclear energy facilities.
SwedishJag vill börja med att gratulera ordförande José Manuel Barroso.
Madam President, I would first like to offer my good wishes to President Barroso.
SwedishDet gör att de första mikrolånen kommer att börja tillhandahållas den här månaden.
As a result, the first micro-loans will be provided starting from this month.
SwedishDärför måste vi börja med att göra något åt det, på nationell och europeisk nivå.
We should try and do something about that, both at national and at a European level.
SwedishVi måste börja övergå till ett mer hållbart jordbruk som ger ökad effektivitet.
We need to move towards more sustainable agriculture, which means greater efficiency.
SwedishMen det är mycket viktigt att en ny kommission äntligen kan få börja arbeta.
It is crucial, however, that a new Commission finally be able to get down to work.
SwedishSåsom jag sade till att börja med, anser vi att detta betänkande har fog för sig.
As I said in my opening remark, we feel that this report makes a useful contribution.
SwedishHösten 2009 flyttade hon och pojkvännen Kim till Luleå för att börja plugga på LTU.
She and her boyfriend Kim moved to Luleå the autumn 2009 to become students at LTU.
SwedishTill att börja med vill jag nu tacka föredraganden på det varmaste.
Mr President, let me first of all express my sincere thanks to the rapporteur.