"bön" - Engelsk översättning

SV

"bön" på engelska

SV bön
volume_up
{utrum}

Det går inte att vända utvecklingen genom böner och vädjanden till kommissionens goda hjärta.
No reversal in the situation can be achieved with wish lists and appeals to the Commission's better nature.
EU-medlemmar besvarade mina böner och stödde våra ansträngningar att övervinna svårigheterna genom att, bland annat, skicka en investeringsdelegation till Korea.
EU members responded to my appeals and supported our efforts to overcome the difficulties by sending, among other things, an investment mission to Korea.
Vad beträffar George Bush, skall han sluta åkalla Gud, eller bara göra det i sina böner, i hopp om att oskyldiga irakiers blod inte skall falla tillbaka på det amerikanska folket!
As for George Bush, he should stop appealing to God, unless it is to beg Him to keep the blood of innocent Iraqis from staining the hands of the American people.
bön (även: svar, ursäkt, påstående, försvar)
volume_up
plea {substantiv}
Min bön vore att man också i rådet så snart som möjligt diskuterar detta direktiv.
My plea to the Council would be that it should debate this regulation as soon as possible.
"Gud du har besvarat min bön igen."
"God you've answered my plea again."
God, you've answered my plea.
bön (även: chans, bedjande)
volume_up
prayer {substantiv}
Ty varje människa skall skörda vad hon har sått, och knäböja endast i bön.
For every man shall reap what he has sown and bow no knee except in prayer.
Hon ber en tyst bön och drar igång operationen.
She murmurs a prayer and she goes ahead with the operation.
Vår bön och vår medkänsla gäller de 118 sjömännen och deras familjer.
Mr President, our prayers and sympathy go to the 118 sailors and their families.
volume_up
request {substantiv}
Jag har en bön till er. Varje ledamot har en mycket exakt tidsplanering.
Mr President, I have a request; every member has a very precise timetable.
Därför, herr kommissionär, skulle min första bön till er vara att påskynda alla de enskilda förslagen.
So my first request to you, Commissioner, is to speed up all the individual proposals.
Därför kommer jag nu till min bön: I betänkandet har ni föreslagit kommissionen konkreta steg.
I therefore come to my request: you have proposed specific measures to the Commission in your report.
bön (även: besvärjelse)
volume_up
adjuration {substantiv}
bön (även: prostitution)
volume_up
solicitation {substantiv}
bön (även: begäran, anhållan, kostym, process)
volume_up
suit {substantiv}
bön (även: bönfallning)
volume_up
supplication {substantiv}

Synonymer (svenska) till "bön":

bön
Swedish

Användningsexempel för "bön" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVår bön och vår medkänsla gäller de 118 sjömännen och deras familjer.
Mr President, our prayers and sympathy go to the 118 sailors and their families.
SwedishVi ber en bön om att andra medlemsstater inte heller skall behöva gå igenom detta lidande.
We pray that other Member States will not go through that agony either.
SwedishJag är rädd att jag måste tillägga att erfarenheten säger oss att vi behöver be en bön för dem också.
I am afraid that I should add that experience suggests that they need our prayers as well.
SwedishVi ber nu en bön om att vår lilla aktion kan hjälpa till att återställa förståndet och värdigheten i vår nation.?
In so doing, we pray that our small action may help restore sanity and dignity to our nation.'
SwedishVi ber nu en bön om att vår lilla aktion kan hjälpa till att återställa förståndet och värdigheten i vår nation.?
In so doing, we pray that our small action may help restore sanity and dignity to our nation. '
SwedishMitt anförande är i själva verket en bön till administrationen, precis på samma sätt som min kollega.
Mr President, I rise to make a point of order along exactly the same lines as my fellow Member.
SwedishSlutligen har jag en enträgen bön om att mera pengar skall ställas till förfogande för utbytesprogram i EUbudgeten.
Finally, I would urge that in future, more funding should be earmarked for exchange programmes in the EU budget.
SwedishSlutligen har jag en enträgen bön om att mera pengar skall ställas till förfogande för utbytesprogram i EUbudgeten .
Finally, I would urge that in future, more funding should be earmarked for exchange programmes in the EU budget.
SwedishJag är rädd att jag måste tillägga att erfarenheten säger oss att vi behöver be en bön för dem också.
Madam President, I wish to begin by welcoming Commissioner Patten's statement, which sets out the truth about our European assistance.
SwedishDärför är min bön till kommissionen att den på detta område skall fylla sin funktion som väktare av fördragen och vara observant.
Hence I urge the Commission to uphold its role as guardian of the treaties in these matters too, and to remain vigilant.
SwedishJag anser att det är en bön till kommissionen som absolut är rimlig, och där kommissionen också borde lägga fram ett förslag.
I feel it is entirely reasonable to ask this of the Commission, and that the Commission's response should be to put forward a proposal.
SwedishFinns det ingen bön?
SwedishUtan att er ordningsfråga tjänar som prejudikat för andra inlägg, instämmer jag å hela parlamentets vägnar i er bön.
Mr Ferri, although I hope your point of order does not serve as a precedent for other speeches, I would reiterate your greeting on behalf of the whole of Parliament.
SwedishDärför har jag en bön om att vi utformar samarbetet så nära som möjligt för att förbättra situationen och för att komma hela frågan ett steg närmare.
I therefore ask that we cooperate as closely as possible with it so that we can improve the situation and take another step towards the complete achievement of our goals.