SV

avvisande {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Men de rika länderna har hittills varit mycket avvisande.
The rich countries have so far been very dismissive, however.
Eller håller kanske ändå den knivskarpa kritiken från den västeuropeiska vetenskapsmannen mot Europeiska unionen angående den avvisande inställningen till romerska asylsökare?
Or does the Western expert's razor-sharp criticism levelled at the European Union for its dismissive attitude towards Roma asylum-seekers cut ice after all?
Eller håller kanske ändå den knivskarpa kritiken från den västeuropeiska vetenskapsmannen mot Europeiska unionen angående den avvisande inställningen till romerska asylsökare?
Or does the Western expert' s razor-sharp criticism levelled at the European Union for its dismissive attitude towards Roma asylum-seekers cut ice after all?
avvisande (även: ogenomtränglig)
Den avvisande hållningen till förslagen kan ni, minister Funke, eventuellt ännu hinna ta med till rådets möte.
You may be able to bring our negative response to the proposals back to the Council in time, Mr Funke.
Det kommer inte att bli lätt med tanke på att makthavarna i denna kedja intar en mycket stark avvisande hållning.
That will not be a simple task as those in positions of responsibility throughout the chain have a very negative attitude.
2. "avvisande, fientlig mot"
avvisande (även: ogillande, avog)
volume_up
averse {adj.} (hostile towards, dismissive)

Användningsexempel för "avvisande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTrots detta är det tråkigt att se att rådet är så okänsligt och avvisande.
Nevertheless, it is sad to see the Council being so insensitive and unresponsive.
SwedishDenna känsla av osäkerhet ledde till att de reagerade med rädsla och avvisande.
This feeling of uncertainty caused them to react with fear and rejection.
SwedishVi har därför lämnat in ett förslag till avvisande av rådets gemensamma ståndpunkt.
We have therefore tabled a motion to reject the Council' s common position.
SwedishDet råd som har föreslagits - 15 plus 1 - hoppas jag att EU ställer sig avvisande till.
As for the advice that has been given - 15 plus 1 - I hope that the EU will reject it.
SwedishKommissionen föreslog sådana åtgärder i sina förslag till kriterier för avvisande av donatorer.
The Commission proposed such measures in its prospective donor deferral criteria.
SwedishOm man säger att taken är för svåra, ligger detta farligt nära ett avvisande av Kyotoprotokollet.
Saying that the ceilings are too difficult is dangerously close to ignoring Kyoto.
SwedishDärför kommer vår grupp att ställa sig avvisande till ett formellt initiativ.
Consequently, the Liberals are opposed to a formal initiative.
SwedishJag skulle vilja ge en problemrelaterad motivering till mitt avvisande.
I would like to give my reasons for this rejection area by area.
SwedishVad måste kommissionärerna lova nästa gång, med hotet om avvisande hängande över dem?
What promises will Commissioners need to make next time, with threats of rejection hanging over them?
SwedishDen uppdelning av rättsakten som Coreper föreslår innebär ett avvisande av dessa ansträngningar.
The splitting of this instrument by the Permanent Representatives has thwarted these efforts.
SwedishJag uppmanar därför alla som förklarade sig solidariska då, att nu stödja vårt förslag till avvisande.
So, I ask all the Members who declared their solidarity with them to support our motion.
SwedishVarför detta förslag till avsiktsförklaring om avvisande?
Why are we tabling this proposal for a declaration of intended rejection?
SwedishVad måste kommissionärerna lova nästa gång, med hotet om avvisande hängande över dem?
If you had had the courage to put the nations ' Commission before us in October, you would have had my vote.
SwedishOm vi i dag är för ett avvisande så är det inte därför att vi inte skulle uppskatta Ferbers arbete.
If we are in favour of rejection today, it is not because we do not appreciate Mr Ferber's work.
SwedishNi vet också att mer än 90 procent av konsumenterna ställer sig avvisande till genetiskt manipulerade livsmedel.
They also know that more than 90% of consumers reject genetically manipulated food.
SwedishVi har därför lämnat in ett förslag till avvisande av rådets gemensamma ståndpunkt.
The small specialist chocolate-makers came to warn Members of Parliament at January's part-session in Strasbourg.
SwedishNi vet också att mer än 90 procent av konsumenterna ställer sig avvisande till genetiskt manipulerade livsmedel.
They also know that more than 90 % of consumers reject genetically manipulated food.
SwedishFinns det garantier för att en avvisande stat kommer att erbjuda asylsökande rätten att överklaga?
Are there any guarantees that a state refusing entry will offer asylum-seekers the right of appeal?
SwedishDetta avvisande kan bero på motstridiga motiv och uttrycker inte parlamentets entydiga vilja.
Such a refusal may have contradictory motives behind it and does not express Parliament's unambiguous will.
SwedishAvvisande av folkomröstningar speglar en rädsla för väljarna.
Rejection of referendums reflects fear of the electorate.