SV

avvikelser {pluralis}

volume_up
avvikelser
Trots detta pekar tillgängliga uppgifter på stora avvikelser mellan medlemsstaterna.
Still, the available data point to substantial discrepancies between Member States.
Det finns ofattbara avvikelser mellan olika länder.
There are incredible discrepancies between different States.
Denna lista med förklaringar kan hjälpa dig förstå eventuella avvikelser du ser.
This list of explanations can help you get to the bottom of any discrepancies you encounter.

Användningsexempel för "avvikelser" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTrots detta pekar tillgängliga uppgifter på stora avvikelser mellan medlemsstaterna.
Still, the available data point to substantial discrepancies between Member States.
SwedishPIPA och SOPA är inga konstigheter, inga avvikelser, inte enskilda händelser.
PIPA and SOPA are not oddities, they're not anomalies, they're not events.
SwedishDärför är övervakning och undanröjande av avvikelser målet för ett antal åtgärder.
This is why monitoring and the elimination of deviations is the goal of numerous actions.
SwedishEn minut utan upprepningar och avvikelser eller - vad var det tredje?
Madam President, one minute without repetition, deviation or - what was the other one?
SwedishDenna lista med förklaringar kan hjälpa dig förstå eventuella avvikelser du ser.
This list of explanations can help you get to the bottom of any discrepancies you encounter.
SwedishDyra saker bör således omfattas av direktivet, men det skall vara möjligt med avvikelser.
Let expensive goods come under the scope of the directive, but allow for exceptions.
SwedishDet verkar inte finnas någon motivering till sådana avvikelser i formella förfaranden.
There does not appear to be any justification for such differences in formal procedures.
SwedishIngen religion är eller har någonsin varit immun mot det jag kallar oacceptabla avvikelser.
No religion is, or ever was, invulnerable to what I will call intolerable deviations.
SwedishI direktivet föreskrevs emellertid vissa avvikelser, begränsningar och undantag.
However, this directive provided for a certain number of derogations, restrictions and exemptions.
SwedishObservera att uppgifterna är ungefärliga och att avvikelser förekommer.
These dates are approximate, however, and some years may be different.
SwedishI detta avseende bör man dock varna för vissa avvikelser.
In this respect, there is some malpractice, and this should be guarded against.
SwedishSamtidigt tillåter man att olika sexuella avvikelser sprids i namn av just denna frihet.
In my opinion, the European Union is currently at a crossroads.
SwedishVi ville bara anta dem till år 2013, med vissa avvikelser.
We wanted just to adopt them until the year 2013, with some particularities.
SwedishVid slutet av debatten och omröstningen kommer vi att se om de utgör allvarliga avvikelser.
We will see whether these constitute serious divergences at the end of the debate and the vote.
SwedishPrecis som transportörer kan sjömännen använda sig av de avvikelser som anges i direktivet.
Like transport workers, seafarers can make use of the derogations provided for in the directive.
SwedishDen internationella valobservatörsgruppen fann dock flera avvikelser och brister.
However, the international election observation mission has identified several irregularities and shortcomings.
SwedishOm det finns några avvikelser, så är de helt och hållet okända för mig.
If there is any discrepancy it is entirely unknown to me.
SwedishOch nästan omedelbart stöter vi på ett par avvikelser.
And almost straightaway we actually run up against a couple of anomalies.
SwedishDet finns avvikelser mellan det vi kommit överens med rådet om, och det som står i förslagen.
There are discrepancies between what we agreed with the Council and what the amendments actually say.
SwedishSamtidigt tillåter man att olika sexuella avvikelser sprids i namn av just denna frihet.
Simultaneously various sexual deviations are being allowed to proliferate in the name of this very freedom.