"avvikande mening" - Engelsk översättning

SV

"avvikande mening" på engelska

SV

avvikande mening {utrum}

volume_up
1. näringsliv
avvikande mening (även: dissens)
Men tillåt mig ändå att utrycka det som jurister i den engelsktalande världen kallar a dissenting opinion, en avvikande mening.
You will allow me, however, to express what lawyers in the English-speaking world call a dissenting opinion.

Användningsexempel för "avvikande mening" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFler än tretton parlamentsledamöter reser sig och ger uttryck för en avvikande mening.
More than 13 Members rose to express their opposition
SwedishPå några punkter har vi en avvikande mening från yttrandet:
On a number of points, our view differs from that of the opinion.
SwedishRegeringen kommer helt enkelt att vara tvungen att inleda dialog med människor som har avvikande mening.
The government will simply have to enter into dialogue with people who hold dissenting views.
SwedishFör första gången uttalar sig inte revisionsrätten med avvikande mening och det är goda nyheter.
For the first time, Mr Caldeira, you do not give an adverse opinion in your report and that is good news.
SwedishFörenta staterna har rätt till en avvikande mening avseende vår nya ordnings förenlighet med WTO: s regler.
The US is entitled to disagree with us about the compatibility of our new regime with the WTO rules.
SwedishJag har en radikalt avvikande mening än budgetutskottets förslag och jag anser att det utgör en institutionell tillbakagång.
I fundamentally disagree with the proposal put forward by the Committee on Budgets.
SwedishHär måste jag göra en parentes: ni misstror i hög grad advokaterna, om vilket jag är av helt avvikande mening.
Here, I must digress a little as you seem deeply mistrustful of lawyers, and I disagree entirely with you.
SwedishDetta är första gången som revisionsrätten ger ett uttalande med reservation på detta område i stället för ett uttalande med avvikande mening.
This is the first time the Court gives a qualified opinion and not an adverse one.
SwedishJag har i den avvikande mening som jag har lämnat om texten angett de punkter där jag tycker att betänkandet går för långt.
In my minority opinion which I submitted on this text I list the points where I think the report goes too far.
SwedishNågra få med avvikande mening ifrågasätter att denna företeelse verkligen föreligger, utan att erbjuda något riktigt bevis för att det är så.
A few dissidents question the reality of this phenomenon, without offering any genuine proof.
SwedishMen tillåt mig ändå att utrycka det som jurister i den engelsktalande världen kallar a dissenting opinion, en avvikande mening.
You will allow me, however, to express what lawyers in the English-speaking world call a dissenting opinion.
SwedishTrots att jag delvis samtycker till den text som har lagts fram har jag en avvikande mening på flera punkter som jag anser vara viktiga.
In fact, although I partially agree with the text tabled, I diverge on several points that I consider important.
SwedishVad är anledningen till min avvikande mening?
SwedishJag har röstat för detta betänkande, trots att jag på vissa punkter har en avvikande mening eller rent av ett annat synsätt.
I have voted in favour of this report even though, on certain points, my assessment, and even my approach, were in some ways different.
SwedishJag har röstat för detta betänkande, trots att jag på vissa punkter har en avvikande mening eller rent av ett annat synsätt.
(FR) I have voted in favour of this report even though, on certain points, my assessment, and even my approach, were in some ways different.
SwedishJag har lagt fram dessa olika invändningar i en avvikande mening och jag uppmanar de kolleger som eventuellt är intresserade av denna fråga att hänföra sig dit.
I refer Members interested in these issues to the minority opinion where I have set out my reservations.
SwedishDen punkt på vilken jag måste uttrycka en något avvikande mening är huruvida våra ansträngningar för att förbättra och utöka det har varit vittomfattande.
Where I need to express a slightly divergent view is in whether our efforts to improve and extend it have been over-expansive.
SwedishDen första punkt där vi har en avvikande mening är uppehållstillståndets förlängning med tre månader, för det skapar endast rättsosäkerhet.
The first point on which we disagree is the duration of three months for the residency permit, since all that does is create legal insecurity.
SwedishRevisionsrätten utfärdade ett revisionsuttalande med avvikande mening, bland annat när det gäller landsbygds-, sammanhållnings- och strukturpolitik.
The Court of Auditors issued an adverse audit opinion, among other things with regard to rural policy, cohesion and structural policy.
SwedishEn avvikande mening som har framförts av en av mina kolleger, Jean-Louis Bourlanges, läggs fram vid denna punkt.
For this reason, financing shared between the European Union budget and the national budgets cannot be permitted. A minority opinion from Mr Bourlanges sets out this point.

Liknande översättningar för "avvikande mening" på engelska

avvikande adjektiv
avvikande substantiv
avvikande adverb
English
mening substantiv