SV

avvika {verb}

volume_up
Men de måste förstå att vi inte kan avvika från våra principer.
But there must be an understanding that we cannot deviate from principles.
Låt mig för ett ögonblick avvika från protokollet till förmån för en historisk referens.
For a moment, allow me to deviate from the protocol for the sake of a historic reference.
Rådet ger sig själv ett mandat och förklarar därefter att det inte kan avvika från mandatet.
The Council grants itself a mandate and then declares that it cannot deviate from this mandate!
Så jag börjar med att avvika från kommissionär Pattens uppfattning.
So I beg to differ with Commissioner Patten.
.– Jag har valt att avvika från min partigrupp och kommer att rösta nej till betänkandet om fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.
   I have chosen to differ from my political group and shall vote against the report on the Treaty establishing a Constitution for Europe.
. - Liksom tidigare i frågor om EU:s nya fördrag valde jag att avvika från min grupp och röstade nej till betänkandet om Lissabonfördraget.
. - (SV) As before in matters in relation to the EU's new treaty, I chose to differ from my group and voted against the report on the Treaty of Lisbon.
Det står ganska klart att en invandrare som reser in i ett land på olagligt vis är benägen att avvika.
It is fairly clear that an immigrant, since he enters a country illegally, has a liability to abscond.
I fråga om Weberbetänkandet vill jag säga att jag anser att olaglig invandring borde betraktas som ipso facto när det gäller möjligheten att personer kan avvika.
On the Weber report, I would like to say that I think illegal immigration should be considered as ipso facto presenting the possibility that people will abscond.
Jag kommer att avvika en smula från ämnet, och gå utanför frågans specifika ram.
I will digress slightly, if I may, beyond the specific scope of the question.
Jag vill avvika något från ämnet för att besvara Silvia-Adriana Ticăus fråga om Alpkonventionen.
I wish to digress slightly to answer Mrs Ţicău on the Alpine Convention.
Moldavien får inte avvika från vägen mot demokrati.
Moldova must not diverge from the path of democracy.

Användningsexempel för "avvika" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag kommer att avvika en smula från ämnet, och gå utanför frågans specifika ram.
I will digress slightly, if I may, beyond the specific scope of the question.
SwedishMed ert tillstånd kommer jag därför att avvika efter att jag läst mitt tal.
With your permission therefore, I will leave after I have read out my speech.
SwedishÄrade kollegor, tillåt mig att avvika från ämnet: en paradox är på väg att uppstå.
Ladies and gentlemen, allow me this digression. A paradox is being born.
SwedishI det här fallet gjorde jag dock den bedömningen att jag måste avvika från praxis.
In this case however I judged that I should depart from normal practice.
SwedishDetta är därför det sista tillfället att avvika från den passiva politiken.
This is therefore the last opportunity to depart from a passive policy.
SwedishVi kommer att ändra ordningsföljden eftersom herr Lund brådskande måste avvika från salen.
We are going to change the order because Mr Lund needs to leave the Chamber urgently.
SwedishSyftet är att stärka Schengenregelverket, inte att avvika från Schengenregelverket.
It is the intention to reinforce the Schengen acquis, not to depart from the Schengen acquis.
SwedishLåt mig för ett ögonblick avvika från protokollet till förmån för en historisk referens.
For a moment, allow me to deviate from the protocol for the sake of a historic reference.
SwedishJag är övertygad om att det inte finns något behov av att avvika från den kurs vi hittills följt.
I am convinced there is no need to deviate from the course followed to date.
SwedishMen sedan börjar jag avvika något från resten av yttrandena i denna kammare.
But beyond that, I am beginning to find myself at odds with the rest of the opinions in this House.
SwedishMen de måste förstå att vi inte kan avvika från våra principer.
But there must be an understanding that we cannot deviate from principles.
SwedishJag vill avvika något från ämnet för att besvara Silvia-Adriana Ticăus fråga om Alpkonventionen.
I wish to digress slightly to answer Mrs Ţicău on the Alpine Convention.
SwedishVi får dock inte avvika från vår vägledande princip om solidaritet.
However, we must not depart from our guiding principle of solidarity.
SwedishJag kunde inte ta på mig att avvika från det institutionella avtalet.
I could not undertake to depart from the institutional agreement.
SwedishNu bör man inte förorsaka ytterligare stress genom att avvika från deras invanda rytm.
Additional stress should not now be caused them through having them deviate from their normal rhythm.
SwedishJag måste avvika något från det jag tänkte säga.
Mr President, I have to depart a little bit from what I intended to say.
SwedishRådet ger sig själv ett mandat och förklarar därefter att det inte kan avvika från mandatet.
The Council grants itself a mandate and then declares that it cannot deviate from this mandate!
SwedishDet går att avvika från hierarkin för särskilda avfallsflöden.
Deviations from the hierarchy for specific waste streams are possible.
SwedishDärmed kan grupperna avvika från praxis i exceptionella fall.
The Groups can choose not to observe this convention if they see fit in exceptional cases.
SwedishDär föreslås en möjlighet att avvika från kvoten med 10 procent.
This is the proposal to be able to deviate from the quota by 10 %.