"avverkning" - Engelsk översättning

SV

"avverkning" på engelska

EN
SV

avverkning {utrum}

volume_up
Där omfattande avverkning sker, måste också en föryngring ske.
Where a lot of felling takes place, there must also be regeneration.
Hur går ni vidare med illegal avverkning?
How are you going to deal with illegal felling?
Olaglig avverkning minskar den biologiska mångfalden, orsakar erosion och svarar för 20 procent av utsläppen av växthusgaser.
Illegal felling reduces biodiversity, causes erosion, and contributes 20% of greenhouse gas emissions.

Användningsexempel för "avverkning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSkogarnas biologiska mångfald hotas av olaglig avverkning över hela världen.
Forest biodiversity is threatened by illegal deforestation carried out globally.
SwedishJag vill nu hänvisa till en av huvudorsakerna till avskogningen: olaglig avverkning.
Allow me now to refer to one of the main factors of deforestation: illegal logging.
SwedishDessutom orsakar denna avverkning nästan 20 procent av koldioxidutsläppen över hela världen.
In addition, it is responsible for nearly 20% of carbon emissions worldwide.
SwedishDenna förordning bör bekämpa olaglig avverkning vid gränserna, vilket var det ursprungliga syftet.
This regulation should combat illegal logging at the borders as was the original aim.
SwedishVi kan se att många arter riskerar att utrotas på grund av avskogning och olaglig avverkning.
We can see that many species are at risk of extinction due to deforestation and illegal logging.
SwedishDär omfattande avverkning sker, måste också en föryngring ske.
Where a lot of felling takes place, there must also be regeneration.
SwedishEnligt FN är 20-40 procent av världens timmerproduktion ett resultat av olaglig avverkning.
According to the United Nations, 20-40% of world timber production is the result of illegal logging.
SwedishInom EU är förhållandet mellan avverkning och tillväxt stabilt och ligger på omkring 60 procent.
The EU ratio of felling to increment is stable at around 60%.
SwedishOlaglig avverkning är mycket ofta det första steget till en allmän exploatering av naturliga skogar.
Illegal logging is very often the first step towards the general exploitation of natural forests.
SwedishFöreteelsen hänger nära samman med olaglig avverkning av träd och olaglig handel med träprodukter.
The phenomenon is closely related to the illegal cutting of trees and illicit trade in wood products.
SwedishVi anser att avtalen i fråga kan bidra till att bekämpa de grundläggande orsakerna till olaglig avverkning.
We believe that the agreements in question may help to address the basic causes of illegal logging.
SwedishTexterna om olaglig avverkning samt genomförandeförordningen för Flegt beräknas preliminärt läggas fram i oktober.
In principle, the texts on illegal logging and the implementing regulation for FLEGT are planned for October.
SwedishDet var bland annat satellitövervakning, som gör det möjligt att mycket noggrant övervaka både avverkning och återplantering av skog.
The majority of trade in wood-based products is not subject to presumptions of illegality.
SwedishNär vi talar om avverkning tänker vi först och främst på tropiska skogar, men vi behöver inte gå så långt.
When we talk about logging, we first of all think about tropical forests, but we do not have to look so far from home.
SwedishOlaglig avverkning minskar den biologiska mångfalden, orsakar erosion och svarar för 20 procent av utsläppen av växthusgaser.
Illegal felling reduces biodiversity, causes erosion, and contributes 20% of greenhouse gas emissions.
SwedishI vänstergruppens resolution påpekas att olaglig avverkning är knuten till fattigdomsnivåerna i de berörda länderna.
The Left's resolution also points out that illegal logging is related to poverty levels in the countries concerned.
SwedishHur går ni vidare med illegal avverkning?
How are you going to deal with illegal felling?
SwedishNär nu klimatkonferensen i Köpenhamn närmar sig blir trovärdiga EU-åtgärder mot olaglig avverkning ännu viktigare.
With the Copenhagen Climate Conference now on the horizon, credible EU action on illegal logging is ever more important.
SwedishI Finland och i Sverige har man till exempel redan kommit mycket långt när det gäller avverkning av skog i samma takt som den växer.
For example, in Finland and Sweden we long ago reached the stage where the forest is used as it grows.
SwedishVärldsbanken uppskattar att olaglig avverkning kostar utvecklingsländerna 15 miljarder US-dollar varje år i uteblivna intäkter.
The World Bank estimates that illegal logging costs developing countries USD 15 billion a year in lost revenue.

Synonymer (svenska) till "avverkning":

avverkning
Swedish