"avveckla" - Engelsk översättning

SV

"avveckla" på engelska

volume_up
avvecklas {perf. part.}
SV

avveckla {verb}

volume_up
Unionens mål bör ju vara att avveckla stödet till varvsindustrin.
The Union's aim must of course be to phase out aid to the shipbuilding industry.
Sverige har efter en folkomröstning beslutat att avveckla kärnkraften.
Following a referendum, Sweden has decided to phase out nuclear power.
Sydafrika går med på att gradvis avveckla märkningen i tredje land inom fem års tid.
South Africa agrees to phase out the labels in third countries within five years.
Det här var en månad när Nordkorea gick med på att avveckla sina nukleära anläggningar.
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
Målet är att avveckla hindren för en verkligt transatlantisk marknad.
Its goal is to dismantle barriers to a true transatlantic market.
Vi kräver att WTO inte skall avveckla våra allmännyttiga tjänster.
We must demand that the WTO does not dismantle our public services.
Vi har fått ytterligare ett exempel på detta i och med att trusten ABB Alsthom Power kommer att avveckla arbetstillfällen i Europa.
We see a further example of this with the planned layoffs in Europe proposed by the corporation ABB Alsthom Power.
För mig, vars hjärta har klappat för Europa sedan jag var tio år gammal, blöder hjärtat när jag läser detta betänkande om hur man skall avveckla EKSG, Europeiska kol- och stålgemenskapen.
I have had a passion for Europe since I was ten years old, and my heart bleeds to read this report on how to liquidate the ECSC, the European Coal and Steel Community.

Användningsexempel för "avveckla" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet här handlar om att avveckla byråkratin och det handlar om ansvarsskyldighet.
This is about the dismantling of bureaucracy and it is about accountability.
SwedishDet krävs också insatser för att bekämpa penningtvätt och avveckla skatteparadisen.
Steps must also be taken to combat money laundering, and to shut down tax havens.
SwedishSydafrika går med på att gradvis avveckla märkningen i tredje land inom fem års tid.
South Africa agrees to phase out the labels in third countries within five years.
SwedishVi behöver bättre lagstiftning och måste vara beredda att avveckla onödig byråkrati.
We need better regulation and have to be ready to roll back unnecessary red tape.
SwedishDet återstår för oss att avskaffa alla tullmurar och avveckla alla handelshinder.
We need to break down all the tariff barriers and phase out all the obstacles to trade.
SwedishDet här var en månad när Nordkorea gick med på att avveckla sina nukleära anläggningar.
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
SwedishDet är dags att på allvar planera för att avveckla dessa äldre kärnkraftsreaktorer.
It is time to plan seriously to decommission these older nuclear reactors.
SwedishBulgarien har beslutat att omedelbart avveckla kärnkraftverket i Kozloduy.
Bulgaria has decided to close the Kozloduy nuclear power plant immediately.
SwedishDet är ingen lämplig plats för att avveckla Gemensamma forskningscentrets anläggningar.
That is not the appropriate place for the decommissionining of the JRC's facilities.
SwedishEnligt den slutliga analysen är det säkraste alternativet att avveckla kärnkraften.
In the final analysis, the safest option is the nuclear exit strategy.
SwedishÅtskilliga gånger har jag verkat aktivt för att avveckla subventionerna till tobaksodling.
I have already called for the dismantling of tobacco subsidies several times.
SwedishUnionens mål bör ju vara att avveckla stödet till varvsindustrin.
The Union's aim must of course be to phase out aid to the shipbuilding industry.
SwedishAlla kärnkraftsbolag bör ha tillräckliga medel för att kunna avveckla.
All nuclear undertakings should have sufficient funds for decommissioning.
SwedishLikvidatorn ska genomföra likvidationen och avveckla bolaget till dess att det är upplöst.
Liquidator carries out the liquidation, and winds up the company until it is dissolved.
SwedishDet är dags att skydda socialstaten genom EU-institutionerna, inte att avveckla den.
It is time to safeguard the social state by means of the EU institutions, not to dismantle it.
SwedishAlla diskussioner om att avveckla det europeiska projektet är oansvariga.
Any talk of deconstruction of the European project is irresponsible.
SwedishSverige har efter en folkomröstning beslutat att avveckla kärnkraften.
Following a referendum, Sweden has decided to phase out nuclear power.
SwedishVilka möjligheter ser kommissionen i WTO-sammanhang att avveckla dessa exportbidrag?
What possibilities does the Commission see within the WTO context to dismantle these export refunds?
SwedishMålet är att avveckla hindren för en verkligt transatlantisk marknad.
Its goal is to dismantle barriers to a true transatlantic market.
SwedishAtt avveckla kärnkraftverk är en mycket komplicerad process.
The decommissioning of nuclear power plants is a very complicated process.