"avvärjande" - Engelsk översättning

SV

"avvärjande" på engelska

SV

avvärjande {neutrum}

volume_up
avvärjande (även: motvilja, avsky, ovilja, tillbakadrivande)

Användningsexempel för "avvärjande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn god kontroll skall dessutom vara enkel, tillämplig, föga kostsam och verka avvärjande på eventuella bedragare.
A good system of inspection must also be simple, easily implemented and not cumbersome, and it must discourage fraudsters.
SwedishVi vill undvika alltför tvingande och avvärjande regler för deltagande i det sjätte ramprogrammet.
We would like to avoid having such restrictive and off-putting rules for participation - these have no place in the Sixth Framework Programme.
SwedishFör ett direktiv som inte skulle åtföljas av verkliga avvärjande åtgärder skulle vara fullständigt inoperativt och skulle inte skydda arbetstagarna.
A directive without genuine sanctions that work as a deterrent would be totally ineffective and would not protect workers.
SwedishJag betonar i det sammanhanget betydelsen av förfarandet i artikel 228.2 i fördraget, ett nytt förfarande som utan tvekan är avvärjande, och kommissionen borde i framtiden visa mindre återhållsamhet.
This is a new procedure, and is certainly a deterrent in effect, and the Commission should be less reluctant to consider it in future.
SwedishNu måste vi agera, anta åtgärder för att stödja offren, tillämpa proaktiva och förebyggande strategier och inrätta effektiva, proportionerliga och avvärjande straff.
Now is the time to act, to adopt measures in support of the victims, to apply proactive and preventive strategies and to establish effective, proportionate and dissuasive penalties.
SwedishDet förutsätter att vi förser oss med övervakningsåtgärder som är nödvändiga för att tillämpa avvärjande åtgärder, särskilt straffrättsliga, som kan gå så långt som till ekonomiska sanktioner.
That means we must set up the necessary monitoring system so that we can apply dissuasive and even penal measures, which could even include economic sanctions.
SwedishKan kommissionär Van Miert ge sin syn på en fundamental asymmetrisk tendens i politiken som somliga företräder: liberalisering inom Europa, men avvärjande av konkurrens utifrån?
Can Commissioner van Miert give his response to a fundamental asymmetrical trend in the policy that some people support: liberalization within Europe, but resisting competition from outside?