"avväpning" - Engelsk översättning

SV

"avväpning" på engelska

SV

avväpning {utrum}

volume_up
Därför måste det avsättas mer resurser till programmet för avväpning av rebellerna.
This is why more should be invested in the programme for the disarmament of rebels.
Det är inte tal om en ensidig avväpning, vilket min kollega Franz Fischler uttryckte på ett mycket bra sätt.
There is no question of unilateral disarmament, as my colleague Mr Fischler has rightly said.
Där återfinns fredsförhandlingar, fredsbevarande arbete, demobilisering, avväpning, återintegrering och rehabilitering.
These include peace negotiations, peacekeeping operations, demobilisation, disarmament, reintegration and rehabilitation.

Användningsexempel för "avväpning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför måste det avsättas mer resurser till programmet för avväpning av rebellerna.
This is why more should be invested in the programme for the disarmament of rebels.
SwedishDe tar, tillsammans med vapeninspektörerna, ställning för en fredlig avväpning av Irak.
They prefer to disarm Iraq by peaceful means, using the weapons inspectors.
SwedishDe senaste månaderna har vi upplevt ett fjäskande för och en icke-avväpning av UCK.
For many months, we have courted the KLA, without any decommissioning of arms taking place.
SwedishVi betonar vikten av att åtgärder för effektiv vapenkontroll och avväpning sätts in.
We stress the need for an effective means of arms control and an effective disarmament programme to be put in place.
SwedishDet är inte tal om en ensidig avväpning, vilket min kollega Franz Fischler uttryckte på ett mycket bra sätt.
There is no question of unilateral disarmament, as my colleague Mr Fischler has rightly said.
SwedishI ett mycket stort antal fall genomförs dessa åtgärder inom särskilda program för demobilisering, avväpning och återintegration.
The Commission will be studying the proposals made in the Parliamentary resolutions very closely.
SwedishSker denna avväpning bäst genom militärt ingripande eller genom fortsatt arbete av vapeninspektörerna?
Is such disarmament best achieved through military intervention or through continued work on the part of the weapons inspectors?
SwedishDet är trots allt endast på det viset som en fortsatt avväpning av alla de laglösa stridande grupperna blir möjlig.
After all, in that way alone will it be possible to proceed with the mass disarmament of all the lawless warring groups.
SwedishDär återfinns fredsförhandlingar, fredsbevarande arbete, demobilisering, avväpning, återintegrering och rehabilitering.
These include peace negotiations, peacekeeping operations, demobilisation, disarmament, reintegration and rehabilitation.
SwedishNär det gäller FN-resolutionen om avväpning togs det aldrig något initiativ från EU:s sida för att säkra dess genomförande.
As for the UN resolution on disarmament: there was never any initiative on the part of the European Union to ensure its implementation.
SwedishNär det gäller FN-resolutionen om avväpning togs det aldrig något initiativ från EU: s sida för att säkra dess genomförande.
As for the UN resolution on disarmament: there was never any initiative on the part of the European Union to ensure its implementation.
Swedishvapenkontroll och avväpning;
SwedishI ett mycket stort antal fall genomförs dessa åtgärder inom särskilda program för demobilisering, avväpning och återintegration.
In a very large number of cases, these actions are implemented through specific demobilisation, disarmament and reintegration programmes.
SwedishOch om avväpning är målet för detta krig, så pågår den avväpningen.
The paradox, however, is that war has never been so close, and that, if disarmament is the objective of this war, disarmament is, in fact, taking place.
SwedishFörenta nationerna uppmanar till avväpning, såsom man tydligt och enhälligt beskriver i resolution 1441, men denna avväpning har fram till i dag ännu inte uppfyllts.
The United Nations call for disarmament, as set out very clearly and unanimously by Resolution 1441, today continues to be unfulfilled.
SwedishLagen kritiserades förresten också allvarligt av Amnesty International, som menar att avmilitarisering och avväpning inte har skett i praktiken.
By the way, the law was also severely criticised by Amnesty International, which says that the demilitarisation and demobilisation have not actually taken place.
SwedishJag känner misströstan över att Europeiska unionen har varit så maktlös i sina ansträngningar att förhindra detta krig och uppnå en fredlig avväpning av Irak.
I am despondent that the European Union has been so impotent in its efforts at seeking to stop this war and to achieve a peaceful disarmament of the Iraqis.
SwedishLagen kritiserades förresten också allvarligt av Amnesty International, som menar att avmilitarisering och avväpning inte har skett i praktiken.
Does the Council believes that it can continue to encourage police cooperation with a country that makes such generous concessions to known terrorists and drug traffickers?
SwedishVi väntar oss också ett beslut om varje tänkbart initiativ, som kan bidra till fred, som dämpar krisen, som leder till avväpning av Irak och som innebär att man undviker offer.
We also expect a decision on every initiative in every direction which might help bring about peace, deescalate the crisis, disarm Iraq and avoid unnecessary suffering.
SwedishFörutom att underlätta den pågående dialogen har den tre huvuddelar: stöd för fria och rättvisa val; utredning av händelserna i april 2002; och avväpning av civilbefolkningen.
In addition to facilitating the ongoing dialogue, it has three main components: support for free and fair elections; investigation of the events of April 2002; and disarming the civilian population.

Synonymer (svenska) till "avväpning":

avväpning
Swedish