SV

avväga {verb}

volume_up
Man måste också avväga förenklingsmålet mot insatserna för att uppnå maximal effektivitet.
There is also a need to balance the aim of simplification with efforts to achieve maximum efficiency.
Jag anser att det även i fortsättningen är Finlands riksdag som skall avväga saken.
I think that in the future it will be the task of the Finnish Parliament to get the balance right.
Vi bör hjälpa utvecklingsländerna att avväga sina behov av ekonomisk tillväxt mot alla människors behov att andas!
We should help developing countries to balance their need for economic growth with everyone's need to breathe!
Operationella risker är något som man ännu inte kan avväga med lätthet, och vi bör vara mycket försiktiga innan vi inför en stor avgift.
Operational risk is something that is not yet easily calibrated and we should be very cautious before we impose a large charge.

Användningsexempel för "avväga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste också, som föredraganden sade, avväga vad parlamentet har förhandlat fram.
We also need to weigh up, as the rapporteur has said, what Parliament has negotiated.
SwedishDet är mot denna bakgrund som vi bör avväga vårt svar till Irland.
This is the backdrop against which our response to Ireland must be measured.
SwedishJag anser att det även i fortsättningen är Finlands riksdag som skall avväga saken.
I think that in the future it will be the task of the Finnish Parliament to get the balance right.
SwedishKommissionen måste inte desto mindre noggrant avväga alla möjliga följder av sina åtgärder.
The Commission had nevertheless to consider carefully all possible consequences of its action.
SwedishMan måste också avväga förenklingsmålet mot insatserna för att uppnå maximal effektivitet.
There is also a need to balance the aim of simplification with efforts to achieve maximum efficiency.
SwedishFör mig handlar den här frågan helt om att avväga fördelarna.
For me, this question is all about weighing up the benefits.
SwedishVi bör hjälpa utvecklingsländerna att avväga sina behov av ekonomisk tillväxt mot alla människors behov att andas!
We should help developing countries to balance their need for economic growth with everyone's need to breathe!
SwedishDetta är något vi måste avväga tillsammans.
This is something that we need to weigh up together.
SwedishJag tror att ombudsmannen har kunnat avväga betydelsen av sin funktion i unionen, vars vilja är att närma sig medborgarna.
I think the Ombudsman has recognised the importance of his role in a European Union that hopes to move closer to the people.
SwedishDet är genom att avväga dessa två krav som EU: s mervärde kan ge resultat, även när det gäller den känsliga frågan om invandringspolitik.
It would be an oversight on my part if I failed to express my warm congratulations to Mr Gaubert on his report.
SwedishSa att jag inte skulle äta godisbiten nu, för att om jag väntar så får jag mer, tills jag lärde mig att avväga.
I'm here as a future-oriented person who went over the top, who did all these sacrifices because teachers intervened, and made me future oriented.
SwedishOperationella risker är något som man ännu inte kan avväga med lätthet, och vi bör vara mycket försiktiga innan vi inför en stor avgift.
Operational risk is something that is not yet easily calibrated and we should be very cautious before we impose a large charge.
SwedishDet är genom att avväga dessa två krav som EU:s mervärde kan ge resultat, även när det gäller den känsliga frågan om invandringspolitik.
It is from balancing these two requirements that the added value of Europe can result, even in the sensitive area of migration policies.
SwedishJag anser också att vi, som svar på Parmalatskandalen, måste handla med största försiktighet när det gäller att avväga kontroller och straff.
I also think that we have to act extremely cautiously, in response to the Parmalat scandal, when it comes to balancing controls and sanctions.
SwedishDet innebär alltså att man måste avväga helheten av bestämmelser, av marknadsinterventioner, mot frågan: är det här verkligen säkert i framtiden?
This means, therefore, that we must weigh up the whole set of rules and market interventions against the question as to whether this is really future-proof.
SwedishJag anser också att vi, som svar på Parmalatskandalen, måste handla med största försiktighet när det gäller att avväga kontroller och straff.
Furthermore, they expect instruments to be put in place to prevent operations of this sort occurring in the future and to restrict the maximum exposure of small savers.
SwedishVad den ekonomiska uppdelningen beträffar, så avviker våra uppfattningsar något från kommissionens, och skulle vilja avväga programmet på ett något annorlunda sätt.
As far as the financial breakdown is concerned, we have slight differences of opinion with the Commission and we would weight the programme slightly differently.

Synonymer (svenska) till "avväga":

avväga
Swedish