"avtalsrätt" - Engelsk översättning

SV

"avtalsrätt" på engelska

SV

avtalsrätt {utrum}

volume_up
1. juridik
avtalsrätt (även: kontraktsrätt)
Främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag (
Progress towards a European contract law for consumers and businesses (
En gemensam referensram för europeisk avtalsrätt (debatt)
Common frame of reference for European contract law (debate)
Förra veckan var det engelsk avtalsrätt som ansågs vara hotad.
Last week English contract law was supposed to be under threat.

Användningsexempel för "avtalsrätt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFrämjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag (kortfattad redogörelse)
Progress towards a European contract law for consumers and businesses (short presentation)
SwedishEn av de mest brådskande frågorna när det gäller EU:s lagstiftning är en harmoniserad avtalsrätt.
One of the most burning issues in EU law involves the harmonisation of contract law.
SwedishNu uppstår ett problem som rör växelverkan mellan avtalsrätt och insolvenslagstiftning.
Now a problem arises concerning the interaction between the law of contract and insolvency law.
SwedishFrämjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag (
Progress towards a European contract law for consumers and businesses (
SwedishNär jag talar om avtalsrätt är det just lagstiftning jag menar.
When I talk about contract law, that is precisely what I mean: law.
SwedishVi försökte ta upp detta i samband med diskussionerna om avtalsrätt.
We tried to raise it during the discussions on contract law.
SwedishOm ni söker efter civilrätt i detta finner ni lite avtalsrätt som klätts upp till konsumenträtt.
If you look for civil justice in this, you find a bit of contract law dressed up as consumer law.
SwedishFörra veckan var det engelsk avtalsrätt som ansågs vara hotad.
Last week English contract law was supposed to be under threat.
SwedishÅ andra sidan har vi en tendens att vilja förena den materiella regeln i europeisk avtalsrätt.
On the other hand, we have this tendency to want to unify the substantive rule of European contract law.
SwedishVisionen om en europeisk avtalsrätt är helt klart underbar.
(DE) Mr President, Commissioner Reding, the vision of European contract law is clearly a wonderful one.
SwedishEn gemensam referensram för europeisk avtalsrätt (debatt)
Common frame of reference for European contract law (debate)
SwedishHur blir det med förslaget om avtalsrätt, som har fastnat hos rådet?
SwedishEuropeisk avtalsrätt måste baseras på de ekonomiska aktörernas krav och på en bedömning av deras behov.
A legal construction of this kind must, however, be prepared through a transparent and democratic process.
SwedishI det avseendet måste jag naturligtvis nämna arbetet med den gemensamma referensramen för avtalsrätt.
In that respect, I must of course refer to the work on the common frame of reference to do with contract law.
SwedishEuropeisk avtalsrätt måste baseras på de ekonomiska aktörernas krav och på en bedömning av deras behov.
European contract law must be based on the demands of the economic world and on an assessment of its needs.
SwedishDessutom skulle en gemensam avtalsrätt innebära ökad gränsöverskridande handel på den inre marknaden.
Furthermore, a common European contract law would ensure increased cross-border trade in the Internal Market.
Swedish- En gemensam referensram kommer att ett stort inflytande på det framtida arbetet med lagstiftning på området för avtalsrätt.
- whereas the CFR will greatly influence future legislative work in contract law, 
SwedishJag stöder inte förslaget att inrätta ett helt nytt rättsinstrument i form av en europeisk avtalsrätt.
I do not support the proposal to create an entirely new legal instrument in the form of a European contract law.
SwedishSå detta är säkerligen inte sista gången som vi diskuterar frågor om europeisk avtalsrätt i denna kammare.
So, this is certainly not the last time that we will debate questions of European contract law in this House.
SwedishDe potentiella fördelarna med en europeisk avtalsrätt för den inre marknaden har diskuterats under många år.
The potential benefits of European contract law to the Internal Market have been discussed for a good many years.