"avtalsenlig" - Engelsk översättning

SV

"avtalsenlig" på engelska

SV

avtalsenlig {adjektiv}

volume_up
De vill med andra ord bestraffa avtalsenlig efterlevnad, vilket även Ungern har uppvisat.
In other words, they want to punish contractual compliance, which Hungary has also shown.
Det finns kostnadsöverdrag, onödiga bestämmelser, icke-avtalsenliga förpliktelser - mutor, i klartext - och mycket mer.
There are cost over-runs, gold-plating, extra-contractual obligations - bribes, in English - and a lot more.
Vi måste inse att det i Lomékonventionen handlar om avtalsenliga förpliktelser för medlemsstaterna gentemot Loméländerna.
We have to realize that in the Lomé Convention we are dealing with the Member States ' contractual obligations towards Lomé countries.

Användningsexempel för "avtalsenlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe vill med andra ord bestraffa avtalsenlig efterlevnad, vilket även Ungern har uppvisat.
In other words, they want to punish contractual compliance, which Hungary has also shown.
SwedishRespekten för betalningsperioderna är inte hela ekonomin, men det är ett av de grundläggande villkoren.Låt oss utgår från begreppet avtalsenlig frihet.
Compliance with terms of payment is a condition fundamental to the economy as a whole.
SwedishDet finns för det första ingen laglig eller avtalsenlig gräns för flygbolagens ersättningsansvar om passagerare skadas eller dör.
First of all, to waive all financial limits of liability where the airline is at fault for damages suffered by passengers in the case of injury or death.
SwedishJag hinner här bara påpeka ett enda av betänkandets konkreta problem, nämligen konsumenternas rättigheter när varan inte är avtalsenlig.
Here and now I can only point out one single specific problem of the policy document, that is, the rights of the consumer in the case of defects or deficiencies.
SwedishDet innebär att man vid en icke avtalsenlig produkt utgår från att bristen förelåg redan vid köpet, om inte säljaren kan bevisa motsatsen.
This means that where a product is not in conformity with the contract it is assumed that the defect existed at the time of purchase unless the seller can prove otherwise.
SwedishSom ett sätt att avhjälpa fel hos en icke-avtalsenlig vara kan man kräva en kostnadsfri reparation eller en ersättningsvara, om det är ekonomiskt lönsamt och över huvud taget möjligt.
The first remedy in the case of non-conforming goods is the right to repair without charge or a replacement product, as far as this is economically viable and feasible.
SwedishEn felaktig vara definieras som icke avtalsenlig, och det innebär att begreppet även kan omfatta offentliga uttalanden från tillverkaren respektive säljaren i reklam eller på varumärkningen.
A defective product is defined as being non-conforming, and published statements by the manufacturers or distributors in advertising or on the label are included in this definition.