"avtalsbrott" - Engelsk översättning

SV

"avtalsbrott" på engelska

SV

avtalsbrott {neutrum}

volume_up
1. näringsliv
avtalsbrott (även: kontraktsbrott)
Jag hoppas att kommissionen låter sig ledas av andemeningen i detta direktiv och betala sina egna räkningar i tid, för även i detta fall - det upprepar jag ännu en gång - är detta avtalsbrott.
I hope that the Commission will be guided by the spirit of this directive and make its own payments on time, because here too, I repeat, this is breach of contract.

Användningsexempel för "avtalsbrott" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför ger väsentliga avtalsbrott i brådskande fall parterna rätt att vidta lämpliga åtgärder.
Therefore a material breach in urgent cases does give the parties the right to take appropriate measures.
SwedishEtt instrument som redan finns är förfarandet vid avtalsbrott.
We now have the remedy of treaty infringement proceedings.
SwedishMan bör begära rimlig ersättning för den skada som människor har lidit och för avtalsbrott.
Fair compensation should be sought for the harm and suffering caused to people and for breaching the agreements.
SwedishDet kommer att innebära att vi undviker avtalsbrott och därmed förknippade anspråk som annars inte skulle kunna undvikas.
That will enable otherwise inevitable breaches of contract and related claims to be avoided.
SwedishJag förstår inte varför dessa avtalsbrott inte får några konsekvenser, varför man inte omgående säger upp avtalet.
I do not understand why such breaches have no repercussions and why the agreement is not cancelled immediately.
SwedishI ett annat stycke står det att Julian Priestleys beslut att sluta betala hyran faktiskt är ett avtalsbrott.
Another paragraph states that Julian Priestley’s decision to stop paying the rent is actually a breach of the contract.
SwedishI ett annat stycke står det att Julian Priestleys beslut att sluta betala hyran faktiskt är ett avtalsbrott.
Another paragraph states that Julian Priestley’ s decision to stop paying the rent is actually a breach of the contract.
SwedishDet var intressant att höra kommissionsledamot Vladimír Špidla säga att det inte finns några indikationer på att det har skett några avtalsbrott.
I was interested to hear Commissioner Špidla say that there are no indications that the agreements have been breached.
SwedishDe innebär även ett klart avtalsbrott mot kakaoavtalet där unionen redan 1993 förpliktigade sig att främja konsumtionen av kakao.
They also mean a blatant breaking of the undertaking in the Cocoa Agreement back in 1993, in which the Union promised to encourage the use of cocoa.
SwedishJust därför har jag reagerat starkt mot de senaste veckornas totala brist på balans i världssamfundets reaktioner mot avtalsbrott i Mellanöstern.
I therefore feel very strongly about the total lack of balance in the reactions of the world community to last week's violation of the Middle East peace agreement.
SwedishVerifikationssystemet innehåller också bestämmelser som möjliggör en kontroll på platsen då det finns anledning att misstänka avtalsbrott.
The verification system also contains legal provisions that enables on-the-spot checks to be carried out when there is reason to suspect that there has been a breach of the treaty.
SwedishFörst av allt genomförde vi avtalet om eld upphör fullt ut och gick längre än vad våra åligganden krävde av oss, utan att någon enda gång använda Rysslands avtalsbrott som förevändning.
First, we fully implemented the ceasefire agreement and went beyond our obligations, without once using Russia's refusal to comply as a pretext.
SwedishJag hoppas att kommissionen låter sig ledas av andemeningen i detta direktiv och betala sina egna räkningar i tid, för även i detta fall - det upprepar jag ännu en gång - är detta avtalsbrott.
I hope that the Commission will be guided by the spirit of this directive and make its own payments on time, because here too, I repeat, this is breach of contract.
SwedishDessutom föreslog då parlamentet förhandlingar om en gemensam uppförandekod för lobbyister och en diskussion om vilka sanktioner som skulle användas i händelse av avtalsbrott.
Moreover, at that time, Parliament proposed negotiations on a common code of conduct for the lobbyists and discussion of the sanctions that should apply in the event of an infringement.
SwedishVidare är jag för att man inför en allmän rätt till kompensation för materiella och moraliska skador för konsumenten när det handlar om avtalsbrott enligt den horisontella åtgärden.
Furthermore, as regards contract violation according to the horizontal measure, I approve of the introduction of the general consumer entitlement to compensation for material and moral damages.