SV

avtalar {gerundium}

volume_up
avtalar
Jag personligen anser att vi måste tydliggöra att kommissionen borde beakta hur man hjälper de mest utsatta, innan man avtalar om ytterligare stöd.
I believe personally that we must make it clear that the Commission might take into account the way the most vulnerable have been helped, before agreeing any further assistance.

Användningsexempel för "avtalar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVanligtvis sker detta genom en överenskommelse där köpare och säljare avtalar om villkoren kring en sådan överlåtelse.
This is normally done by means of an agreement in which purchasers and vendors agree on the terms and conditions for such a transfer.
SwedishFör länder utanför AVS-området är situationen annorlunda och mycket mer beroende av den enskilda strategi som vi avtalar med respektive land.
For countries outside the ACP, the situation is different and much more dependent on the individual strategy that we agree with each country.
SwedishVi räknar nu med att rådet avtalar om detta mandat, förhoppningsvis i början av december, så att vi kan inleda de faktiska förhandlingarna.
We are looking now to the Council to have this mandate agreed upon, hopefully at the beginning of December, so that we can start with real negotiations.
SwedishVi begär inte mer pengar, utan en lämpligare förordning för att de belopp som vi avtalar effektivt skall användas till vad de är avsedda för.
We are not asking for more money. We are asking for a better regulation so that the money allocated can be used efficiently for the purpose for which it was intended.
SwedishJag personligen anser att vi måste tydliggöra att kommissionen borde beakta hur man hjälper de mest utsatta, innan man avtalar om ytterligare stöd.
I believe personally that we must make it clear that the Commission might take into account the way the most vulnerable have been helped, before agreeing any further assistance.
SwedishDessutom är regeringscheferna som avtalar detta i Bryssel ofta samma personer som spjärnar emot när det verkligen gäller att genomföra den lagstiftning som krävs för detta.
Furthermore, the same government leaders who agree on this are, in Brussels, often those who are reluctant to actually implement the attendant legislation.
SwedishDet man avtalar inom MAI-området, skiljer sig från Världshandelsorganisationen, inte bara på grund av typen och antalet medverkande länder, utan på grund av förhandlingstypen.
The MAI agreement differs from its WTO counterpart on account not only of the identity and number of countries involved, but also of the type of negotiation involved.
SwedishDet är inte mer än en uppskattning, och jag tror att om vi avtalar att det är så mycket och det blir en ökning i Berlin, då måste vi också försöka att efterkomma det.
It amounts to no more than a stab in the dark and I believe that, if we agree on a set amount and if there is an added amount in Berlin, we should also try to fulfil that agreement.
SwedishFör det andra måste vi erkänna det nationella övergångsrådet som ett legitimt organ som vi har kontakt och avtalar om tillhandahållande av humanitärt bistånd med.
The second is that we must recognise the Transitional National Council as the legitimate body with which we deal in Libya and reach agreement with it over the provision of humanitarian aid.

Synonymer (svenska) till "avtala":

avtala
Swedish
avtal