SV avta
volume_up
[avtog|har avtagit] {verb}

1. allmänt

Vi har fått rapporter från kommissionen om att de nationella resurserna tenderar att avta.
We have had reports from the Commission that national resources are tending to decline.
Denna situation kommer att vara svår att hantera när processen med fastighetsförvärv om några år kommer att börja avta.
This situation will be difficult to manage when, in a few years' time, the property-acquisition process will start to decline.
När det gäller jordbruket hoppas vi att fusket skall avta i takt med att jordbruksstödet skiftar från prisstöd till ett direkt inkomststöd till jordbrukarna.
As far as agriculture is concerned, we hope that cheating will decline in line with the shifting of agricultural aid from price support to direct income support for farmers.
Varken åtgärdernas omfattning eller deras betydelse kommer att avta de närmaste åren.
Moreover, neither the extent nor the importance of these activities will decrease in the coming years.
Någon gång under de kommande 10-15 åren, när koldioxidutsläppen nått sin högsta nivå, kan de alltså börja avta i absoluta termer på global nivå.
Thus on a global scale, at some point in the next 10-15 years, once we have reached a peak in CO2 emissions these can begin to decrease in absolute terms.
Tills fordon med lägre miljöpåverkan och driftskostnader blir mer överkomliga kommer vägtransporternas andel av utsläppen inte visa några tecken på att avta.
Ladies and gentlemen, until vehicles with a lower environmental impact and running costs become more affordable, road transport's share of emissions will not show any considerable decrease.
Även om sommaren är över och man nu väntar sig att strömmen ska avta är det allmänt känt att vi hade en kris och att den fortfarande hotar.
Although summer is over, and one now expects the flow to abate, it is common knowledge that we had a crisis, and that it is still there.
I Darfur dör varje dag människor i hundratal av svält, sjukdom och fortsatt våld som inte visar några tecken på att avta.
In Darfur, hundreds of people are dying each day from hunger, disease and continued violence, which shows no signs of abating.
För de existerande EU-medlemsstaterna kommer strukturfondernas roll att minska eller till och med avta helt, till gagn för nykomlingarnas projekt.
The role of the Structural Funds is going to diminish for the current EU Member States or even disappear altogether, in favour of projects for the newcomers.
avta (även: ebba ut, minska, sina)
avta (även: mojna, sjunka, falla, ramla)
I annat fall kommer växtodlingen att avta markant, och det skulle också bli en märkbar inverkan på animalieproduktionen.
Without this, crop production will fall off markedly and there could also be a noticeable impact on livestock production.
avta (även: sluta, minska)
avta (även: mojna, sjunka, falla, sänka)
Förtrycket av kristna i Indien visar inga tecken på att avta.
(PL) Madam President, in India repression aimed at Christians is showing no signs of waning.
Jag hoppas att intresset för Vitryssland inte kommer att avta i takt med att politiska befattningar i vissa medlemsstater kommer och går.
I hope that this interest in Belarus will not wane, as political appointments in certain Member States come and go.
Många unionsmedborgares sympati för EU är tyvärr på väg att avta.
   Mr President, ladies and gentlemen, the affection felt for Europe by many European citizens is, unfortunately, beginning to wane.

2. "bli mindre i styrka, minska"

I dag håller entusiasmen för biobränslen och deras användning i bränslemixen på att avta något.
Today the enthusiasm for biofuels and their use in the fuel mix is subsiding somewhat.
Om inte det väpnade motståndet börjar avta måste ryssarna fråga sig själva om det är värt att betala ett så högt pris för militär kontroll över det krigshärjade Tjetjenien.
Unless armed resistance starts to subside, the Russians will have to ask themselves whether it is worth paying such a high price for military control of war-ravaged Chechnya.

Synonymer (svenska) till "avta":

avta

Användningsexempel för "avta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFörtrycket av kristna i Indien visar inga tecken på att avta.
(PL) Madam President, in India repression aimed at Christians is showing no signs of waning.
SwedishEuropaparlamentets uppmärksamhet kommer nämligen inte att avta i och med detta.
The European Parliament will remain alert and keep a sharp eye on the Commission in future too.
SwedishI dag håller entusiasmen för biobränslen och deras användning i bränslemixen på att avta något.
Today the enthusiasm for biofuels and their use in the fuel mix is subsiding somewhat.
SwedishI dag märker vi att oron inför utvidgningen lyckligtvis börjar avta.
Today, thank God, fear of enlargement is clearly beginning to recede.
SwedishMedan ökningen av metanutsläpp verkar avta, är detta inget skäl till overksamhet.
While the increase in methane emissions appears to be slowing down, this is not a reason for inaction.
SwedishGud ske lov kan vi nu konstatera att branden så småningom tycks vara i färd att avta av sig självt.
Thank God the fire is now gradually beginning to burn out by itself.
SwedishOfta inser ungdomarna inte att de kommer att leva långt efter det att deras produktivitet börjat avta.
Often, young people do not realise that they will live much beyond their productivity peak.
SwedishKommissionen kommer att fortsätta sina ansträngningar i hopp om att det spända läget skall kunna avta.
The Commission will continue its efforts motivated by the hope that the tension can be reduced.
SwedishMen om fattigdomen minskar i EU:s olika regioner kan den europeiska solidariteten också avta.
However, if there is less poverty in the various regions of Europe, then European solidarity may also recede.
SwedishOm vi vidtog sådana åtgärder skulle inflationen öka och investerarnas förtroende för Europa avta.
If we were to take measures of that kind, inflation would rise and investor confidence in Europe would evaporate.
SwedishMen trycket från det internationella samfundet på USA, med Europeiska unionen i spetsen, får inte avta.
But the pressure of the international community on the United States, headed by the European Union, must not flag.
SwedishOckså andra miljöskadliga effekter kommer att avta.
It is going to reduce other environmental effects.
SwedishDet kan ta en stund för yrseln att avta.
It may take a little time for the grogginess to dissipate.
SwedishVid de exempel som jag nämnde är det inte lätt att förstå varför mottagligheten för den typen av sektorer skulle avta.
Of the examples I gave, it is difficult to see why those types of sectors should be any less susceptible.
SwedishI Darfur dör varje dag människor i hundratal av svält, sjukdom och fortsatt våld som inte visar några tecken på att avta.
Will the presidency recognise that there are certain forms of crime which are naturally cross-border issues?
SwedishI Darfur dör varje dag människor i hundratal av svält, sjukdom och fortsatt våld som inte visar några tecken på att avta.
In Darfur, hundreds of people are dying each day from hunger, disease and continued violence, which shows no signs of abating.
SwedishI vissa delar av slutsatserna anges att brådskan och behovet av att vidta åtgärder mot klimatförändringen redan håller på att avta.
Some of the language in the final conclusion suggests that the urgency and imperative of responding to climate change is already waning.
SwedishEterruset började avta.
SwedishKanske har tiden aldrig tidigare i vår mänskliga historia gått så fort som i dag, och inget tyder på att tempot skulle avta.
Perhaps never before in human history time has passed by as quickly as it passes today, and there is nothing to indicate that this tempo will slow down.
SwedishJag hoppas att intresset för Vitryssland inte kommer att avta i takt med att politiska befattningar i vissa medlemsstater kommer och går.
In particular, I should like to thank representatives of the Belarussian opposition for their support of the Union of Poles in Belarus at this difficult time.