"avstanna" - Engelsk översättning

SV

"avstanna" på engelska

EN
SV

avstanna {verb}

volume_up
Naturligtvis får detta arbete inte avstanna.
Of course, the work in this respect must not stop.

Användningsexempel för "avstanna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe befintliga programmen kommer att avstanna innan de omvandlas till nya program.
Existing programmes will stall before they are transformed into new programmes.
SwedishI så snabb takt som möjligt bör den fortsätta och inte avstanna.
We want it to progress as quickly as possible, to continue and to be free of obstacles.
SwedishDet gladde mig också att höra att denna process inte skulle avstanna på grund av juridiska problem.
I was also pleased to hear you saying that this process would not be paralysed because of legal issues.
SwedishAtt ett område utses till ett Natura-område innebär inte att den ekonomiska verksamheten där måste avstanna.
Designation of a Natura site does not mean that economic activities within the site must be frozen.
SwedishFör det andra, Vladimir Putins auktoritära presidentskap, som har fått Rysslands demokratisering att avstanna.
Secondly, the authoritarian nature of the Putin presidency, which has put back the democratisation of Russia.
SwedishDet vore tråkigt om processen skulle avstanna.
It would be unfortunate if this process should cease.
SwedishCatherine Ashton, jag håller med om att fredsprocessen inte får avstanna på grund av politiskt kaos i regionen.
Lady Ashton, I agree that the peace process should not be put on hold because of political upheaval in the region.
SwedishNaturligtvis får detta arbete inte avstanna.
Of course, the work in this respect must not stop.
SwedishKlimatskyddet får inte avstanna.
Climate protection must not come to a standstill.
SwedishJag hoppas att kommissionen och rådet kan komma fram till något här; i annat fall kommer den civila dialogen att avstanna vid slutet av nästa år.
I hope the Commission and the Council will make progress on that, otherwise the civil dialogue will end at the end of next year.
SwedishSkall en grundlig reform av utbildningssystemet genomföras, bör den genomdrivas tillsammans med alla parter inom systemet och den får framför allt inte avstanna.
If an in-depth reform of the educational system is needed, it must involve all the partners in the system and, above all, it must not be rigid.
SwedishFörlusten av biologisk mångfald sker nu i snabbare takt än någonsin tidigare i mänsklighetens historia, och det finns inga tecken på att processen kommer att avstanna.
The current rate of loss of biodiversity is now faster than ever before in human history and there is no sign of this process slowing down.
SwedishLandets utveckling mot ett normalt land, där alla etniska grupper, alla politiska uppfattningar och alla religiösa trosriktningar betraktas som likvärdiga, är på väg att avstanna.
Its development towards being a normal country in which all ethnic groups, all political opinions and all religious faiths are considered equal is stagnating.