"avstamp" - Engelsk översättning

SV

"avstamp" på engelska

EN
EN
SV

avstamp {neutrum}

volume_up
avstamp
Vi vill ha ett tydligt avstamp från kommissionen, inte enbart ett långsamt framglidande.
We want some take-off from the Commission, not just cruising along.

Användningsexempel för "avstamp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag hoppas att vi har börjat om här i kväll och att detta blir ett nytt avstamp.
I hope that we have made a start here this evening and that this has been a new departure.
SwedishSakernas Internet är en framtidsvision som tar avstamp i dagens situation.
The Internet of Things is a concept of the future rooted in the present.
SwedishKasoulides: Handlingsplanen tar avstamp i det regionala perspektivet.
Mr Kasoulides: the action plan takes the regional perspective as its starting point.
SwedishDet kommande toppmötet kommer att ge möjlighet till ett nytt avstamp.
The forthcoming summit will provide the opportunity for a new departure.
SwedishVi vill ha ett tydligt avstamp från kommissionen, inte enbart ett långsamt framglidande.
We want some take-off from the Commission, not just cruising along.
SwedishJag uppskattar att vi nu kan ta ett avstamp i det arbetet.
I appreciate our now being able to make a start on this work.
SwedishLåt oss alla se till att Nice inte blir en slutpunkt utan ett avstamp för ett stort projekt.
Let us all endeavour to ensure that Nice is not the end of the line but the launching pad for a major project.
SwedishVåra förslag tog avstamp i denna utgångspunkt.
That is precisely the point from which our proposals proceeded.
SwedishJag anser att det är mycket viktigt att nästa parlament får en praktisk grund att ta ytterligare avstamp från.
I think it is very important for the next Parliament to have a practical basis on which to proceed further.
SwedishKlimatkonferensen i Kyoto borde bli ett avstamp för att kunna begränsa utsläppen av växthusgaser i världen.
The climate conference in Kyoto should be a starting point for being able to limit world emissions of greenhouse gases.
SwedishMötet i Laeken måste bli ett avstamp för öppenhet och demokrati, vilket är en förutsättning för en lyckad utvidgning.
The Laeken Summit must signal the start of openness and democracy, which are prerequisites for successful enlargement.
SwedishI min forskning tar jag avstamp i detta täta samspel mellan kunskap och makt i klimatpolitiken.
Following this analytical tradition, my research has focused on the close links between knowledge-making and decision-making in the UN negotiations on climate change.
SwedishJag vill uttrycka mitt stöd till den saudiske arvprinsens initiativ, som jag tror kan vara ett bra avstamp för att gå vidare.
I should like to endorse the initiative launched by the Crown Prince of Saudi Arabia. I believe it represents a good basis for further progress.
SwedishProjektet handlar om samverkan inom äldrevården med hjälp av distansöverbryggande teknik och tar avstamp från projektet Tryggve.
The project involves collaboration in geriatric care through distance-spanning technologies and is a further development of the project Tryggve.
SwedishSåväl EU som Kanada har ambitiösa förhandlingsmål, som det gagnar oss båda att genomföra och som blir ett avstamp för nya möjligheter.
The EU and Canada share the ambitious negotiation objectives that can be realised to our mutual benefit, creating the potential for new opportunities.
SwedishDenna politik bör ta avstamp i en undersökning om problemet i alla fiskeländer i EU, och den bör väga in alla nationella studier och global forskning.
This policy should emerge from a study of the problem in all the fishing countries of the EU, and should incorporate all national studies and global research.
SwedishHulthén tar också upp det som även andra har sagt, nämligen att en strategi inte bara skall vara för EU utan att den också måste utgöra ett globalt avstamp.
Mrs Hulthén also mentions, as other people have also said, that the strategy must not only be for the EU but must also constitute a global starting point.
SwedishAvslutningsvis hoppas jag att detta direktiv kommer att fungera som ett avstamp mot ett omfattande förslag om att begränsa koldioxidutsläppen från kommersiella fordon.
To conclude, I hope that this directive will serve as a stepping stone towards a comprehensive proposal on limiting CO2 emissions from commercial vehicles.
SwedishDetta är ett utmärkt budskap som vi kan ha med oss i Europavalet, och även ett utmärkt avstamp när vi förbereder genomförandet av själva fördraget.
That is an excellent message for us to take into the European Parliament elections, as well as being an excellent launch pad for preparing for the implementation of the Treaty itself.
SwedishJag tar avstamp i debatten om programmet för de unga för att säga följande: " Konstruera, låt oss tillsammans konstruera ett program för kulturellt utbyte mellan äldre!"
Well, I am taking the adoption of this youth programme as a starting point to say: "Build, let us build together a programme for cultural exchange among the elderly too!" .

Synonymer (svenska) till "avstamp":

avstamp
Swedish