SV

avstånd {neutrum}

volume_up
På stora avstånd står energiförlusterna i proportion till avståndet.
Over a large distance, energy loss is proportionate to the distance travelled.
Här anger du rotationspunktens vågräta avstånd från den vänstra sidkanten.
Enter the horizontal distance from the rotation point to the left page margin.
Det blir därmed möjligt även för operatörer på långa avstånd att konkurrera.
In this way, it will be possible even for long-distance operators to compete.
Här kan du ställa in indrag, avstånd och radavstånd för ett stycke.
Define the indents, spacing and line spacing for the current paragraph here.
Om du markerar den här rutan används standardinställningarna för respektive avstånd.
Check this field to apply the default attributes for the corresponding spacing.
I området Avstånd till innehåll tar du bort markeringen i rutan Synkronisera.
In the Spacing to contents area, unmark the Synchronize check box.
Det skulle vara ett stort steg för att motarbeta avståndet till Bryssel och Europeiska unionen.
That would go a long way to counteracting the remoteness of Brussels and the European Union.
Det stora avståndet gör det omöjligt att ha ett verkligt inflytande på demokratiseringsprocessen.
The geographical remoteness makes it impossible to have any real influence on the democratisation process.
Detta på grund av att de mest avlägsna regionernas rättsliga ställning baseras just på avståndet från det europeiska fastlandet.
This is because the special legal status of the ultra-peripheral regions is due to their very remoteness from the continent of Europe.
avstånd (även: steg, grad, mellanrum, släktled)
Det ger mig ett perspektiv som jag antar är svårt att få från det avstånd jag befinner mig på.
It gives me a perspective that I suppose is difficult to get from this remove.
Allmänheten anser fortfarande att EU är alltför avlägset från deras egna liv och tar alldeles för lätt avstånd från EU.
The public still considers Europe to be far removed from their own personal lives and are far too ready to turn their backs on it.
Denna begäran innebär att hänvisningen till utnyttjandet av kärnkraftsgenererad el vid järnvägstransport ska utgå, vilket jag tar avstånd från.
That request removes the reference to the use of electricity of nuclear origin by rail transport, something with which I cannot agree.

Användningsexempel för "avstånd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSvårigheter med språk, avstånd och bristande förtroende är de största hindren.
Problems of language, distance and lack of confidence are the biggest obstacles.
SwedishDessa eventuella undantagsbestämmelser tar Europaparlamentet klart avstånd från.
The European Parliament flatly rejects this regulation on possible exceptions.
SwedishDet har till följd att flygplanet fortfarande används för korta avstånd i Europa.
As a result of this, planes are still used in Europe for short-haul distances.
SwedishHan har tagit klart avstånd från Frankrikes, Belgiens och Italiens förklaring.
He has clearly distanced himself from the statement by France, Belgium and Italy.
SwedishLåt oss därför sluta ta avstånd från och visa misstroende mot Europeiska unionen.
We should no longer distance ourselves or be suspicious of the European Union.
SwedishVi anser att vi tagit avstånd från betänkandet genom att rösta mot det i sin helhet.
We believe that we have rejected the report by voting against it in its entirety.
SwedishJag tar med eftertryck avstånd från framför allt förslaget om att dela Jerusalem.
I distance myself emphatically from the proposal to divide Jerusalem, in particular.
SwedishJag vill också ta avstånd från Hans-Peter Martins anmärkningar.
   Mr President, I too wish to dissociate myself from the remarks made by Mr Martin.
SwedishOm du markerar den här rutan används standardinställningarna för respektive avstånd.
Check this field to apply the default attributes for the corresponding spacing.
SwedishDet är oacceptabelt att det här parlamentet ännu inte tagit avstånd från statskuppen.
It is unacceptable that this Parliament has not yet condemned the coup d'état.
SwedishHan tog avstånd från sin kommunistiska bakgrund och från det sovjetiska världssystemet.
He stepped out of his communist past; he stepped out of the Soviet world system.
SwedishDen avgående nederländska regeringen tog definitivt avstånd från en ny folkomröstning.
The outgoing Dutch Government made clear it would not have a second referendum.
SwedishDet blir därmed möjligt även för operatörer på långa avstånd att konkurrera.
In this way, it will be possible even for long-distance operators to compete.
SwedishFramför allt tar vi bestämt avstånd från punkt 15 i förslaget till betänkande.
Above all, we take particular exception to point 15 in the report proposal.
SwedishVi vill inte ha det så, och det är därför som vi tydligt måste ta avstånd från det.
We do not want that, and that is why we must take a clear stand against it.
SwedishJag beklagar djupt att parlamentet ännu inte har tagit avstånd från militärkuppen.
I deeply regret the fact that this Parliament has not yet condemned the military coup.
SwedishDärför har vi tagit avstånd från denna åtgärd, även på grund av de knappa medlen.
Which is why we have shunned this measure, especially in view of our limited resources.
SwedishDet har vi försummat och just av den anledningen tar jag avstånd från detta hyckleri!
Now we have lost that opportunity, and I therefore protest at this hypocrisy!
SwedishVi tar avstånd från alla försök till skyddande av förmögenhet och från alla undantag.
They reject all attempts to protect vested rights and the exceptions to them.
SwedishHär anger du rotationspunktens vågräta avstånd från den vänstra sidkanten.
Enter the horizontal distance from the rotation point to the left page margin.

Synonymer (svenska) till "avstånd":

avstånd