SV

avstå från {verb}

volume_up
1. allmänt
Vi väljer därför att avstå från att rösta om betänkandet.
We are therefore choosing to abstain from the vote on this report.
Jag tror att vår grupp kommer att avstå från att rösta för denna text.
I therefore believe that our group will abstain from voting on this report.
Det är alltså inte möjligt att avstå från detta projekt.
It is therefore impossible to abstain from this project.
Han ville avstå från den farliga vetenskapen och behålla godbitarna.
He wanted to give up the dangerous kind of science and keep the good bits.
Dessa länder kommer när allt kommer omkring inte att avstå från sina rättigheter till utveckling.
At the end of the day, these countries will not give up their rights to progress.
Många har nämnt behovet av att avstå från nationella egenintressen.
Many people mentioned the need to give up national self-interest.
Dessutom tvingar kommissionen parlamentet att avstå från grundläggande principer.
In addition, it is forcing Parliament to renounce fundamental principles.
Och det har gjort det mycket svårt för de bosniska kroaterna att avstå från Herceg-Bosna.
And that has made it very difficult for the Bosnian Croats to renounce Herceg-Bosna.
Självklart måste Hamas avstå från våldshandlingar och ta ställning för en tvåstatslösning.
Of course, Hamas must renounce violence and commit to a two-state solution.
För oss handlar det om en principfråga och vi kan inte avstå från detta krav.
For us, this is a question of principle and we cannot abandon this demand.
Först måste han avstå från sina planer på att utveckla kemiska och biologiska vapen.
He must firstly abandon his projects to develop chemical and biological weapons.
Vi måste därför avstå från denna galna och onödiga idé med frikoppling.
We must therefore abandon this crazy, pointless idea of decoupling.
avstå från (även: ge upp)
Jag vill avsluta i denna anda, uttrycka mitt tack och avstå från resten av min talartid.
I wish to conclude on this note, express my thanks and forgo the remainder of my speaking time.
Konsumenterna kommer inte att avstå från dessa produkter.
Consumers will not forgo these products.
Att avstå från ursprungsmärkning är sorgligt nog bara den senaste av alla dåliga idéer.
Forgoing origin marking is, sadly, only the latest terrible idea.
Vi kommer inte att avstå från en enda rättighet.
We will not relinquish a single right.
Att till varje pris vägra att avstå från medel, eller t.o.m. ifrågasätta en del politikområden, skulle på något sätt vara en fråga om heder.
It refuses at all costs to relinquish credits, or cast doubt upon certain policies, as if it is in some way a question of honour.
I princip är jag positivt inställd till dylika förslag även om det som bekant är svårt för oss parlamentariker att avstå från makten.
In principle, I take a positive view of such proposals, although it is notoriously difficult for us parliamentarians to relinquish power.
Om han hade någon som helst anständighet skulle han avstå från sin plats nu och låta oss hålla ett fyllnadsval.
And if he had any decency he would resign his seat now and let us hold a by-election.
Jag ber er därför att ta till protokollet att jag önskar avstå från att stå som föredragande för detta betänkande.
I would therefore ask you to have it recorded in the Minutes that I wish to resign as rapporteur for this report.
Kvinnor har till exempel t.o.m. rätt att rösta, och, i Förenade kungariket, kvinnliga lärare behöver inte längre avstå från att gifta sig.
For example, women even have the right to vote, and, in the United Kingdom, female teachers no longer have to resign on getting married.
Jag vill tillägga att jag personligen tycker att man borde avstå från motorfordonsskatterna för de är inga verkligt miljörelevanta skatter.
I would add that, in my personal opinion, vehicle taxes should be dropped completely, because they are not really environmentally relevant taxes.
Medlemsstaterna måste också avstå från att anta nya, skadliga åtgärder.
The Member States are also obliged to refrain from adopting new, harmful measures.
Vi uppmanar myndigheterna att avstå från att verkställa dessa straff.
We call on the authorities to refrain from carrying out these punishments.
Det är väldigt enkelt att avstå från att agera för att andra inte gör någonting.
It is very easy to refrain from acting because others are doing nothing.
2. näringsliv
avstå från
Dessutom tvingar kommissionen parlamentet att avstå från grundläggande principer.
In addition, it is forcing Parliament to renounce fundamental principles.
Och det har gjort det mycket svårt för de bosniska kroaterna att avstå från Herceg-Bosna.
And that has made it very difficult for the Bosnian Croats to renounce Herceg-Bosna.
Självklart måste Hamas avstå från våldshandlingar och ta ställning för en tvåstatslösning.
Of course, Hamas must renounce violence and commit to a two-state solution.
avstå från
Parlamentet bad kommissionen att avstå från sina överdrivna förmåner.
Parliament asked the Commission to waive its excessive privileges.
De medlemsstaterna kunde därför avstå från denna avgift för alla ukrainska medborgare.
These Member States could therefore waive this fee for all Ukrainian citizens.
Jag vill ännu en gång tacka alla som var beredda att avstå från sina parlamentariska rättigheter i det här förfarandet.
I should like once again to thank everyone who was prepared to waive parliamentary rights in this procedure.
3. juridik
avstå från

Användningsexempel för "avstå från" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÄr rådet villigt att avstå från att lägga sig i konkreta planer för genomförande?
Is the Council prepared to stop intervening in concrete implementation plans?
SwedishFörst måste han avstå från sina planer på att utveckla kemiska och biologiska vapen.
He must firstly abandon his projects to develop chemical and biological weapons.
SwedishDärvid borde man avstå från maximala skattesatser och bara införa minimiskattesatser.
This should involve abandoning maximum rates and introducing only minimum rates.
SwedishEftersom inget rimligt klargörande kan ges kommer jag att avstå från att rösta.
As no plausible clarification can be given, I have abstained from the vote.
SwedishDet viktigaste steget för båda sidor just nu är att avstå från ytterligare våldsdåd.
The most important step is for both sides to desist from further acts of violence.
SwedishVi har valt att avstå från att rösta för Adams betänkande om transeuropeiska nät.
We have decided to abstain from voting on the Adam report on trans-European networks.
SwedishJag valde att avstå från att rösta på grund av att det kan tolkas på annat sätt.
The possibility of a different interpretation led me to choose to abstain.
SwedishNu har vi en text som det gäller för oss endast att svälja eller avstå från helt.
We are now being confronted with a text whose adagio is in fact "like it or lump it" .
SwedishDe medlemsstaterna kunde därför avstå från denna avgift för alla ukrainska medborgare.
These Member States could therefore waive this fee for all Ukrainian citizens.
SwedishDet är väldigt enkelt att avstå från att agera för att andra inte gör någonting.
It is very easy to refrain from acting because others are doing nothing.
SwedishDessutom tvingar kommissionen parlamentet att avstå från grundläggande principer.
In addition, it is forcing Parliament to renounce fundamental principles.
SwedishHan kan inte avstå från energisnåla produkter eller energisnål teknologi.
Neither can we do without energysaving products and energy-saving technologies.
SwedishVi har valt att avstå från att ta ställning till flera delar av betänkandet.
We have chosen to refrain from adopting positions on quite a few parts of the report.
SwedishKanske skulle de kunna avstå från våld genom att göra intifadan fredlig.
Perhaps she could withdraw from violence by making her intifada a peaceful one.
SwedishFör oss handlar det om en principfråga och vi kan inte avstå från detta krav.
For us, this is a question of principle and we cannot abandon this demand.
SwedishDetta betyder självklart inte att vi ska avstå från att ständigt verka för förändringar.
That does not mean, of course, that we must not always press for changes to occur.
SwedishVar därför snäll att avstå från att göra anspråk på framgången för någon särskild grupp.
Kindly refrain from claiming this success for any particular group, therefore.
SwedishDet står en producent fritt att fullständigt avstå från varje tillsatsämne.
It is quite in order for a producer to dispense with any sort of additive he chooses.
SwedishNi kan självklart avstå från att rösta - det är nollknappen som ni vet.
Of course, you can also abstain from voting - that is the '0' button, as you know.
SwedishRådet har även uppmanat turkiska myndigheter att avstå från att agera provocerande.
It has also asked the Turkish authorities to refrain from different provocative actions.

Synonymer (svenska) till "avstå från":

avstå från

Liknande översättningar för "avstå från" på engelska

från preposition
från adverb
English
avstå verb
dra från verb
English
fly från verb
English
avgå från verb
English