SV

avstå [avstod|har avstått] {verb}

volume_up
1. allmänt
De brittiska konservativa kommer därför att avstå från den slutliga omröstningen.
Therefore, British Conservatives will abstain on the final votes.
Vi har valt att avstå i slutomröstningen om ovanstående betänkande.
We have chosen to abstain from voting in the final vote on the aforementioned report.
. – Vi har valt att avstå i omröstningen om betänkandena Prets / Pack / Ilvari.
We have chosen to abstain in the vote on the Prets/ Pack/ Iivari reports.
Det viktigaste steget för båda sidor just nu är att avstå från ytterligare våldsdåd.
The most important step is for both sides to desist from further acts of violence.
Låt oss avstå från överdrifter, förolämpningar och kritik mot varandra.
Let us desist from exaggerations, insults and criticism of one another.
Vi måste avstå från att ikläda oss förmyndarrollen.
We must desist from getting into the 'nanny state ' frame of mind.
Vi kommer inte att avstå från en enda rättighet.
We will not relinquish a single right.
Att till varje pris vägra att avstå från medel, eller t.o.m. ifrågasätta en del politikområden, skulle på något sätt vara en fråga om heder.
It refuses at all costs to relinquish credits, or cast doubt upon certain policies, as if it is in some way a question of honour.
I princip är jag positivt inställd till dylika förslag även om det som bekant är svårt för oss parlamentariker att avstå från makten.
In principle, I take a positive view of such proposals, although it is notoriously difficult for us parliamentarians to relinquish power.
Om han hade någon som helst anständighet skulle han avstå från sin plats nu och låta oss hålla ett fyllnadsval.
And if he had any decency he would resign his seat now and let us hold a by-election.
Jag ber er därför att ta till protokollet att jag önskar avstå från att stå som föredragande för detta betänkande.
I would therefore ask you to have it recorded in the Minutes that I wish to resign as rapporteur for this report.
Kvinnor har till exempel t.o.m. rätt att rösta, och, i Förenade kungariket, kvinnliga lärare behöver inte längre avstå från att gifta sig.
For example, women even have the right to vote, and, in the United Kingdom, female teachers no longer have to resign on getting married.
Efter påtryckningar från Förenta staterna, som ville ha goda förbindelser med Indonesien, tvingades Nederländerna att avstå området för 40 år sedan.
The Netherlands had to cede this territory 40 years ago under pressure from America, which was looking to establish good relations with Indonesia.
I stället borde de opponera sig mot att nationella parlament får avstå från mycket mer makt än vad Europaparlamentet vinner.
Instead, they should be opposing the fact that national parliaments are ceding much more power than the European Parliament is gaining.
 I vilken utsträckning får en stat eller en offentlig institution avstå från kommande intäkter till förmån för krediter, och finns det EU-rättsregler för detta?
 To what extent can a state or a public institution cede future revenues in favour of loans, and are there EU rules in this connection?
avstå (även: vänta, stå över, avstå sin tur)
volume_up
to pass [passed|passed] {vb} (give up (miss) one's turn)
Vi får nu inte avstå från att utnyttja vår stora chans att besluta om en grundläggande reform av den gemensamma fiskeripolitiken.
We should not now let the great opportunity pass to decide on a fundamental reform of the common fisheries policy.
När ett fall fortfarande är föremål för en rättslig process bör politiker som vi själva, och absolut kommissionen, avstå från att döma i saken.
If a case is pending, politicians such as ourselves, and certainly the Commission, should refrain from passing judgment.
Då vi har röstat för beaktandemening O till Q, vill vi inte avstå från att kommentera formuleringen av beaktandemening O, som rör Slovakien.
Since we have agreed to considerations 0 to Q, we do not wish to allow the wording of consideration 0 - concerning Slovakia, to pass without comment.
Vår paroll måste därför vara att vi inte kommer att avstå från det nya fördragets innehåll, men att vi kommer att vara flexibla när det gäller dess form.
That is why our watchword must be that we will not yield on the substance that the new treaty can have, but we will be flexible about the form it can take.
Av tonårstjejer som lovade att avstå från sex tills de gifter sig -- tack så mycket, George Bush -- gav 60 % efter för sexuella frestelser inom ett år.
Of teenage girls who pledged sexual abstinence and virginity until marriage -- thank you George Bush -- the majority, 60 percent, yielded to sexual temptations within one year.
2. "ge upp, låta bli, lämna"
Medlemsstaterna måste också avstå från att anta nya, skadliga åtgärder.
The Member States are also obliged to refrain from adopting new, harmful measures.
Vi uppmanar myndigheterna att avstå från att verkställa dessa straff.
We call on the authorities to refrain from carrying out these punishments.
Det är väldigt enkelt att avstå från att agera för att andra inte gör någonting.
It is very easy to refrain from acting because others are doing nothing.

Användningsexempel för "avstå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI omröstningen om Lissabonfördraget var jag tvungen att avstå.
(PL) Mr President, in the vote on the Lisbon Treaty I was obliged to abstain.
Swedish   Jag har valt att avstå i slutvoteringen om rapporten om Kulturprogram 2007-2013.
   I have chosen to abstain in the final vote on the Culture programme 2007-2013.
SwedishÄr rådet villigt att avstå från att lägga sig i konkreta planer för genomförande?
Is the Council prepared to stop intervening in concrete implementation plans?
SwedishFörst måste han avstå från sina planer på att utveckla kemiska och biologiska vapen.
He must firstly abandon his projects to develop chemical and biological weapons.
SwedishDärvid borde man avstå från maximala skattesatser och bara införa minimiskattesatser.
This should involve abandoning maximum rates and introducing only minimum rates.
SwedishEftersom inget rimligt klargörande kan ges kommer jag att avstå från att rösta.
As no plausible clarification can be given, I have abstained from the vote.
SwedishDet viktigaste steget för båda sidor just nu är att avstå från ytterligare våldsdåd.
The most important step is for both sides to desist from further acts of violence.
SwedishVi har valt att avstå från att rösta för Adams betänkande om transeuropeiska nät.
We have decided to abstain from voting on the Adam report on trans-European networks.
SwedishJag valde att avstå från att rösta på grund av att det kan tolkas på annat sätt.
The possibility of a different interpretation led me to choose to abstain.
SwedishVi har valt att avstå i slutomröstningen om dessa betänkanden.
in writing. - (SV) We have chosen to abstain in the final vote on these reports.
SwedishNu har vi en text som det gäller för oss endast att svälja eller avstå från helt.
We are now being confronted with a text whose adagio is in fact "like it or lump it" .
SwedishDe medlemsstaterna kunde därför avstå från denna avgift för alla ukrainska medborgare.
These Member States could therefore waive this fee for all Ukrainian citizens.
SwedishDet är väldigt enkelt att avstå från att agera för att andra inte gör någonting.
It is very easy to refrain from acting because others are doing nothing.
Swedish. – Vi har valt att avstå i omröstningen om betänkandena Prets / Pack / Ilvari.
We have chosen to abstain in the vote on the Prets/ Pack/ Iivari reports.
SwedishNär det slutligen gäller begreppet ”säkert tredjeland” valde jag att avstå.
Finally, with regard to the 'safe third country' concept, I chose to abstain.
SwedishDessutom tvingar kommissionen parlamentet att avstå från grundläggande principer.
In addition, it is forcing Parliament to renounce fundamental principles.
SwedishHan kan inte avstå från energisnåla produkter eller energisnål teknologi.
Neither can we do without energysaving products and energy-saving technologies.
SwedishUppriktigt sagt vet jag inte hur jag ska göra för att rösta för, emot eller avstå.
Quite frankly, I do not know how to vote in favour or against or abstain.
Swedish.– Vi har valt att avstå i omröstningen om betänkandena Prets/Pack/Ilvari.
   We have chosen to abstain in the vote on the Prets/Pack/Iivari reports.
SwedishVi har valt att avstå från att ta ställning till flera delar av betänkandet.
We have chosen to refrain from adopting positions on quite a few parts of the report.

Synonymer (svenska) till "avstå":

avstå
Swedish
avstå från